pixel

Арматура, задвижващи устройства и системи за автоматизация на сгради от Овентроп

Системите за автоматизация на сгради придобиват все по-голямо значение, както в новото строителство, така и при реновиране на съществуващи сгради.

Автоматизацията на сгради с устройствата си за контрол, управление, регулиране и оптимизация е важна предпоставка за комфортен, енергийно ефективен и икономически съобразен мениджмънт на сградите.

Такива устройства отговарят на предпоставките само тогава, когато регулиращите й звена и арматури са оптимално съгласувани помежду си и когато са надеждно приспособени към различните изисквания при топлопреноса и топлопредаването.

Овентроп предлага арматура и задвижващи устройства, които могат да се комбинират за различни планове за работа при автоматизацията на сгради.

Възможно е и интегрирането им в системи на голям брой друг производители, при което чрез комбинациите от арматура/ задвижващи устройства могат да се настроят различни общи характеристични линии.

Предлагат се задвижващи устройства за двуточково, триточково и постоянно управление за bus-базираните системи KNX/ EIB, LON.

Те могат да бъдат свързани към устройствата за контрол и регулиране на различни системи за автоматизация на сгради.

Освен наличните на пазара арматура и задвижващи устройства, Овентроп предлага своя собствена, модулно изградена система за автоматизация на сгради – “DynaTemp”.

Системата покрива поставените задачи при регулиране на температурите в отделни помещения, циркулация на питейна вода, хидравличен баланс, генериране, акумулиране и разпределение на топлина.

Автоматизация на сгради
Автоматизацията на сгради (функционално) се разделя на три нива:
– контролно ниво;
– ниво автоматизация;
– полево ниво.

Преглед на автоматизацията на сгради и компонентите на системата

Контролно ниво
В него протича цялата информация за приспособеното техническо оборудване. Взимат се решения за мениджмънт на работата и за висшестоящо наблюдение. Те могат да бъдат моделирани чрез софтуер, на който могат да се задават параметри или от обслужващ персонал.

Ниво автоматизация
Функционално ниво, в което протичат функциите на контрол, регулиране и наблюдение. Тук се извършва обмен на данни и сигнали със сензорите и изпълнителните елементи на полевото ниво.

Полево ниво   
Функционално ниво, в което се извършват задачите за настройка и измерване със сензори и изпълнителни елементи.

Заедно с арматурата на Овентроп те изпълняват многобройните задачи в отоплителни, санитарни и охладителни инсталации.

Представяне на системата

Легенда
1. DDC – Direct Digital Control, електронна монтажна група, която се използва за изпълняване на контрол и регулиране на автоматизацията на сгради
2. Контакт за прозорец
3. Контролен панел
4. Термостат “Uni LHZ”
5. Термостатен вентил „Серия AV6”
6. Електротермично задвижващо устройство, 24V
7. Разпределителен колектор за повърхностно отопление “Multidis SF”
8. Сферичен кран “Optibal”
9. Регулиращ вентил “Cocon QTZ”
10. Регулиращ вентил “Cocon QFC”

В автоматизацията на сгради се използват различни видове контрол на задвижващите устройства.
Ако например е необходимо пълно прекъсване на даден поток е достатъчно на вентила да се монтира двуточково задвижващо устройство (включено/ изключено).

При това допълнително може да се избира между голяма и малка височина на повдигане.
При смесителни и разпределителни вентили е необходимо задвижващите устройства да включват междинни позиции, за да може да се настрои съотношението на два потока.

Тези задвижващи устройства имат постоянна характеристика и могат да се позиционират в произволни точки от пълно отворени до пълно затворени.

В зависимост от това дали се предоставя непрекъснато захранващо напрежение на автоматизацията или само в момента на настройка, се различава контрол 0-10 V или 3-точков.

Както при двуточковите задвижващи устройства, така и тук може да се избира между малка и голяма височина на повдигане.

В следващата таблица са представени задвижващи устройства на Овентроп с техните характеристики.

изображение контрол Захранващо напрежение връзка описание
двуточков 230 V
24 V
M 30 x 1,5
клемна връзка
Електротермично задвижващо устройство за регулиране на стайната температура или като зонов вентил
двуточков 230 V
24 V
M 30 x 1,5 Електромоторно задвижващо устройство с бърз ход
триточков 230 V M 30 x 1,5 Електромоторно задвижващо устройство
0 – 10 V 24 V M 30 x 1,5 Електротермично задвижващо устройство за непрекъснато регулиране на стайната температура
0 – 10 V 24 V M 30 x 1,5 Електромоторно задвижващо устройство с избираеми различни характеристични линии (линейни, еднаквопроцентни, логаритмични, експоненциални и т.н.)
EIB/KNX BUS M 30 x 1,5 Електромоторно ззадвижващо устройство система EIB/KNX с интегрирана връзка към система BUS
LON BUS M 30 x 1,5 Електромоторно ззадвижващо устройство система LON с интегрирана връзка към система BUS

За регулирането на отоплението и охлаждането на помещения, обемните дебити в различните консуматори (радиатори, охлаждащи тавани, фен-койли и др.) се променят чрез съответна арматура.

Едновременно с това на арматурата могат да се правят предварителни настройки за хидравличен баланс и да се извършва автоматично ограничаване на дебита.

Oventrop Предлага широка гама арматура за отопление и охлаждане, която може да се комбинира с различни задвижващи устройства – термостатни вентили за регулиране на стайната температура („Серия AV 6”, „Серия AZ”, „Серия AZV”, „Серия F”, „Серия E”); свързваща арматура за регулиране и изолиране на радиатори (“Multiblock T/TF”), разпределителни колектори (“Multidis SF”), регулатори на температурата в отделни помещения (“Unibox vario”/ “Unibox E vario”), регулиращ вентил за централни отоплителни и охладителни инсталации със затворени кръгове (“Cocon QTZ”) и много други.

Хидравличният баланс на отоплителни и охладителни инсталации е важен фактор за ефективната им работа. Това включва регулиране на радиаторите, на Fan-Coils, както и на арматурата в щранговете на инсталациите, като данните за работата им трябва да се обработват и наблюдават чрез автоматизацията на сградата.

Възможна е комбинация с предлаганите задвижващи устройства.

Система за автоматизация на сгради от Овентроп “DynaTemp”

“DynaTemp” е система за модулно изграждане на автоматизацията на нови инсталации и за интегриране във вече съществуващи такива – за топлообразуване, разпределяне на топлина и топлопредаване, както и за охлаждане, вентилация и питейна вода.

Арматурата и монтажните арматурни групи на Овентроп в комбинация със сензори и изпълнителни елементи изграждат основните компоненти в т.нар. нива на помещението и полеви нива.

Посредством базирани на системата BUS стайни и полеви модули, контролните и регулиращи елементи на “DynaTemp” (групи за автоматизация) могат да се свържат помежду си.

По този начин могат да бъдат автоматизирани отделни планове за работа от сградната техника.

Групите за автоматизация на Овентроп изпълняват йерархически по-горни задачи за контрол и регулиране с цел от една страна да се пести енергия и от друга – да се повиши комфортът на потребителите.

Стандартизираният интерфейс (BACnet IP) за апаратура за управление на инсталации в сгради позволява то да се реализира както чрез централен, така и чрез външен достъп.

Централният достъп служи за изпитване и визуализация на данните за състоянието и развитието.

Освен това параметрите на инсталацията могат да бъдат променяни и повиквани. Също така е възможно свързването към стандартни уреди на LAN-мрежи, за да могат да се пренасят данните за визуализацията или конфигурацията и чрез интернет.

Групите за автоматизация и софтуера им са съгласувани с многобройни изисквания.

Възможно е и свързването им в системи за автоматизация на сгради на други производители.

Предимства на “DynaTemp”
– обширна автоматизация за системи за отопление, питейна вода и охлаждане;
– лесен начин на ползване (“Plug & Work”);
– модулно изграждане, модулите могат да се използват и отделно един от друг;
– при повреда на а апаратурата за управление на инсталации в сгради, отделните системи на автоматизационното и полевото ниво продължават автоматично да работят;
– възможно е оптимизиране на ефективността чрез интелигентно свързване в мрежа на отделните модули;
– системата се базира на отворени стандарти (напр. BACnet, Webservices);
– протоколиране на състоянията на системата за документация;
– свързване към стандартни уреди на LAN-мрежи;
– възможно е свързване към системи за автоматизация на други производители.

За контакти и повече информация – www.oventrop.bg.

 

Може да харесате още...