pixel

Бизнесът има 30 работни дни за заявяване на помощта за енергията от ВЕИ

Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, влезе в сила, след като днес тя беше обнародвана в Държавен вестник. Схемата за предоставяне на помощ ще се прилага за период от пет години, считано от 1-ви август 2015 г.

Заявленията за получаване на помощта ще се приемат от Министерството на енергетиката до 31 март на годината, в която е започнал ценовият период, за който се иска компенсацията. За ценовия период от 1 август 2015 г. до 30 юни заявленията се подават в срок от 15 работни дни от влизането на наредбата в сила, а за текущия ценови период – в срок от 30 работни дни.

Помощ ще бъде предоставяна на предприятията, които попадат в едно от двете приложения към наредбата с определените като допустими сектори. Тези, които са обхванати от Приложение 1, ще могат да се възползват от подпомагането, ако най-малко 60% от годишните им приходи за предходната календарна година са от същата от допустимата дейност.

Другата група предприятия, които ще могат да се възползват от помощта, са тези, които попадат в сектор с интензивност на търговията от най-малко 4% на равнището на Европейския съюз. Те са изброени в Приложение 2. Другото изискване към тях е най-малко 60 % от годишните им приходи за предходната година да са от тази дейност и да имат интензивност на електроенергията най-малко 20 %, изчислена съгласно Приложение 3 към наредбата.

Наред с това и двете групи предприятия ще трябва да отговарят на още седем условия, разписани в наредбата. Количественият критерий, чието изпълнение е едно от условията предвижда компаниите, кандидатстващи за помощта да имат потребление на електрическа енергия най-малко 1 GWh през предходната календарна година и интензивност на електроенергията най-малко 5 %.

Процентът на отстъпката за енергията от ВЕИ се определя, съобразно интензивност на електроенергията. При интензивност от 5% до 10% включително, отстъпката е в размер на 40 %. В случай на интензивност на електроенергията над 10% до 20% включително, процентът на отстъпка е 60 на сто. При над 20% интензивност на електроенергията отстъпката става 85%.

В допълнение компаниите с големи разходи за зелена енергия ще могат да се ползват допълнителна отстъпка. От текстовете на наредбата става ясно, че размерът на разходите, които една компания прави за зелената компонента в цената „задължение към обществото” се ограничават до 0,5% брутната добавена стойност на съответното предприятие, ако интензивността му на електроенергията е над 20%. За тези с под 20 на сто интензивност процентът, според който ще се определя допълнителната помощ е 4 на сто.

В срок от 15 дни от постъпването на заявлението за получаване на помощтта, заедно с всички необходими документи и справки, министерството трябва да направи проверка. То ще има право да изисква и допълнителна информация и документи. Предприятието ще има срок между 10 и 20 работни дни, за да ги предостави. В случай, че всички документи са изрядни, в 20-дневен срок Министерството на енергетиката трябва да изготви заповедта за предоставяне на помощта.

Фирмите трябва да предоставят заверено копие от заповедта за помощта на доставчика си на електроенергия, така че да получават отстъпката при фактуриране на консумацията. Надвзетите помощи трябва да се възстановят незабавно, е предвидено още в наредбата.

Всеки получател на помощта ще фигурира в публичен регистър, изготвен от Министерството на енергетиката.

publics.bg

Може да харесате още...