« Обратно към ФИРМИ

ЕКО ЗОРА ООД

    • Адрес:
    • Варна, с.Аксаково, ул. Георги Петлешев 67 А
    • България

“ЕКО ЗОРА” ООД е регистрирана на 18.09.1996 год. с решение №2558 на ВОС. Дружеството е създадено с цел добиване, рафиниране и бутилиране на растителни масла. Дружеството стартира със изграждане на предприятие за добиване на растителни масла по авангардни технологии:

- студено пресоване на маслата
- физическо рафиниране на маслата

При тези нови технологии добитото растително масло е екологично и здравословно, с всички запазени витамини и хранителни качества и намира много добър пазар.

Предприятието е изградено на гара Оборище, Варненска област през 1996 год. Цялото оборудване е изработено със собствени сили, като са използвани най-съвременни технологии и апаратура.

Въз основа на натрупаният опит в началото на 1997 год. “ЕКО ЗОРА” ООД започва работа по създаването на инсталация за рафиниране на растителни масла (ИРРМ) с нов тип дезодоратор – дезодоратор с непрекъснато действие, който дава много по-добро качество, има по-ниски енергийни загуби, ниска консумация на пара и оборотна вода и много други преимущества.

“ЕКО ЗОРА” изработва два прототипа и ги представя на Международния пловдивски панаир “есен 98” и “пролет 99” год. Към тези ИРРМ има голям интерес и поради факта, че на тях може да се извършва и т.н. “физическо рафиниране”, т.е. рафиниране само с помощта на пара, без употребата на киселини и основи.Двата прототипа са продадени веднага и се сключват договори за изработка на още ИРРМ.

Основен предмет на дейност на фирмата до 2002 г. е проектиране и изграждане на нови ИРРМ. Дружеството е проектирало и изработило над 15 бр. ИРРМ с производителност от 2 до 25 тона за 24 часа, които работят в България и Украйна. Предлаганите инсталации се характеризират с редица подобрения на технологията и оборудването, които значително съкращават енергийните и производствени разходи и в същото време подобряват качеството на готовото масло.

От 2001 год. специалистите от фирмата работят върху проектирането на ново поколение инсталации за извличане на етерични масла, а именно мобилни инсталации за етерични масла. Инсталацията е модулна, като всеки модул е оформен като самостоятелен възел, който може да се транспортира и да работи на избрана площадка, в близост до насажденията.

Изработена е и представена на изложението “АГРА” 2002 г. на Пловдивския панаир 1 бр. контейнерна инсталация за етерични масла. Интересът към такива инсталации е голям. Сключени са договори и са изработени 8 бр. мобилни инсталации с различна производителност.

От началото на 2002 г. дружеството започва работа по проектиране на инсталации за производство на биогорива: биодизел, биоетанол и биогаз.

Експерименталните резултати с първата инсталация за биодизел показват много добри резултати и дружеството започва производството на първите две промишлени инсталации за производство на биодизел с производителност 40 т/д.

Последните години "ЕКО ЗОРА" ООД се стреми да предлага на пазара и принципно нови технологии и машини, с чието внедряване крайните продукти да отговарят на по-високите международни и европейски стандарти за качество. Специалистите от фирмата работят по проектирането и внедряването на нови енергоспестяващи технологии и оборудване. Въвеждат се компютърни технологии за следене и автоматизация на процеса на производство и повишаване на производителността и качеството.

В продуктова листа на дружеството влизат системи за утилизация на отпадни газове и за намаляване на вредните емисии в околната среда. Тя включва:

- създаването на нови енергийни източници
- производство на електроенергия от възобновяеми източници
- производство на електроенергия от отпадни продукти – битови отпадъци, промишлени и земеделски отпадъци
- подобряване екологията чрез утилизацията на отпадъците и използването им за добив на евтина енергия
- постигане на високо качество и намаление на себестойността на продукцията