pixel

„ЧЕЗ Разпределение“ изгражда геотермална отоплителна инсталация в Благоевград

„ЧЕЗ Разпределение“ обяви поръчка за изграждане на геотермална отоплителна инсталация за нуждите на административна сграда в Благоевград.

Съществуващaта административна сграда е построена през 1980 г. за нуждите на електро разпределителното дружество в Благоевград и е с разгъната застроена площ (РЗП) 2652 м². Към настоящия момент отоплението на сградата се осъществява от електрически котел PARKA EL350, чиято максимална отоплителна мощност е 350 kW.

Предвижда се изграждане на геотермална отоплителна инсталация за производство на топлинна енергия, която ще използва възобновяем геотермален енергиен източник. Енергийният източник са геотермални сондажи изградени на базата на земни топлообменници – затворена система.
Генератор на топлинна енергия представляват два броя високоефективни геотермални инверторни термопомпи, които свеждат разходите за отопление до технологичен минимум, изполвайки топлинна енергия от земята.

Предвижда се изграждане на двойна U геосонда с диаметър DN32х3,0 mm от PE100-RC с дълбочина на геосондата 100 м – 20 броя, по 10 броя към всяка термопомпа. За всеки от сондажите е предвидена тръба DN25 mm от PE100RC 16 bar с дължина /дълбочина/ 100 м., чрез която ще се инжектира термо цимент – 2,0 W/mK, до запълване на сондажа.

Офертите на участниците ще се оценяват по степента на съответствие с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“. На първо място се класира участникът получил най-много точки от комплексната оценка, съгласно приложената методика за определяне на комплексната оценка на офертите.

Срокът на договора е 36 месеца, считано от датата, на която е сключен. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) и пускането на изградената геотермална отоплителна инсталация в действие трябва да бъде не по-дълъг от 150 календарни дни от датата на документа за възлагане.

Оферти се приемат до 9 октомври.

publics.bg

Може да харесате още...