pixel

Един милиард лева за саниране – между наплива и скептицизма

От седмици общинските телефони в големите градове на страната “прегряват” от въпроси на граждани. И това е резултат от започналото “подгряване” с информация и коментари за Националната програма за саниране на жилищни сгради. Интересът към нея е много голям, защото става въпрос за един милиард лева, които ще бъдат отпуснати безвъзмездно от държавата за реновиране.

Официалната статистика отчита, че в страната има 1 123 912 жилища в 70 259 сгради, 21 641 от тях са панелни, а 48 618 – стоманобетонни. Принципът на подбор е “първи по време – първи по право” и това обяснява желанието на хората да разполагат с информация, за да могат да действат възможно най-бързо след официалното обявяване на старта на програмата през февруари (според заявените намерения). Още повече, че парите ще се раздават безвъзмездно само през първите две години от изпълнението на програмата (която ще се изпълнява до 2020 г.) След това ще се изисква 25% съфинансиране от собствениците.

Задължения на институциите

Няколко институции участват в подготовката на програмата. Задължение на Министерството на финансите е да разработи финансовия механизъм. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще координира процеса, ще издаде необходимите методически указания и ще подготви образци на документите, нужни за кандидатстване пред общините. Общините пък ще организират приема на документи и последвалите оценки, одобрения, финансиране, наблюдение и контрол върху изпълнението на предвидените мерки за енергийна ефективност на жилищата. Освен това общините ще отговарят за цялостното изпълнение на процеса по саниране, както и за избора на изпълнители на фирмите (след обявяване на обществени поръчки), които ще извършат отделните дейности по реновиране на сградите.

Кои сгради са допустими

Програмата ще отпусне 100%-ва безвъзмездна финансова помощ за всички многофамилни жилищни сгради, които са построени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж), и които имат минимум 36 апартамента. Допустими за участие са сградите във всички 264 общини в страната.

Какви са практическите действия

Етажната собственост трябва да предприеме няколко стъпки, ако иска да се включи в програмата:

Стъпка 1 – Собствениците в блока трябва да отидат до съответната община и да регистрират сдружение. Необходима регистрация на сдружението и в Булстат. Броят на входовете в сградата е без значение – изскването е да се регистрира само едно сдружение за цялата сграда, а избраният управителен съвет трябва да действа от името и в интерес на всички собственици в сградата. Регионалното министерство е изготвило документи по образец за регистрацията на сдружението на собствениците.

Стъпка 2 – Необходимо е съгласие на 67% от собствениците в блока за саниране на сградата. Собствениците трябва да дадат съгласие общината да осъществи всички дейности, свързани с обновяването на сградата. И за тази стъпка регионалното министерство е изготвило документи по образец.

Стъпка 3 – Сдружението на собствениците трябва да подаде заявление за кандидатстване пред общината по местонахождение на сградата

Стъпка 4 – Общината приема документите за кандидатстване, прави оценка, одобрява или отхвърля кандидата

Стъпка 5 – Ако сградата е одобрена, се сключва споразумение или договор по образец

Какви дейности ще се финансират

Програмата ще финансира всички мерки, които ще помогнат сградата да достигне поне енергиен клас С и които са предписани в енергийния и в конструктивния одит:
– дейности, свързани с конструктивното укрепване на сградата (досега по програмите за саниране това не се признаваше за допустим разход);

– обновяване на всички общи части на сградата (фасада, покрив, стълбища и др.);
Поредица от мерки за енергийна ефективност:
– поставяне на топлоизолация, подмяна на стара дограма с алуминиева или пластмасова;
– ремонт или подмяна на вътрешните инсталации и/или връзките към системите за топло- и газоснабдяване, разположени в общите части на сградата;
– изграждане на инсталации за възобновяеми енергийни източници – например соларни панели;

– ремонт на електрическата инсталация – отново в общите части на сградата;
– енергоефективни мерки в асансьорите. По тази точка се завихриха спорове предвид няколкото скорошни смъртни случаи в страната – резултат от неизправни асансьори. Браншовици поискаха като допустим разход да се признае цялостната смяна на асансьорите в сградата, но предложението им не беше прието.

Експерти изчисляват, че след приключване на ремонтните дейности разходите за енергия в санираните сгради ще паднат с между 40 и 60 процента.

От 2016 г. допустими кандидати по националната програма ще бъдат и всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ, които сега не попадат в обхвата й – с до 36 самостоятелни жилища. Те трябва да са построени в общини, които не са допустими получатели на средства по оперативната програма “Региони в растеж” 2014-2020. Ще бъдат допустими за финансиране също и многофамилните жилищни сгради (масивни сгради), които са проектирани преди месец април 1999 г. и се намират в общини – също недопустими бенефициенти по “Региони в растеж”.

Щипка скептицизъм

Ентусиазмът на мнозина, които се надяват да санират жилищата си безплатно, се спъва в скептицизма на също толкова голяма група от хора. Основният въпрос според експертите в Института за пазарна икономика например е защо държавата ще използва парите на данъкоплатците за “безплатно саниране” на нечии жилища.

Икономистите от института са категорични, че обновяването е грижа и задължения на собственика на жилището, а не на целокупния български народ.

Не са малко и скептиците към заложения механизъм за саниране – чрез общините. Още отсега витаят съмнения за корупция и за нагласени търгове за фирмите изпълнителки на техническото и енергийното обследване, проектирането, строителството, строителен и авторски надзор.

Опитът

Досегашният опит с масовото саниране на сгради със субсидии не е особено окуражаващ. Към началото на януари по проекта “Енергийно обновяване на българските домове” по оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 има 93 сгради, за които са сключени споразумения за финансиране.

Очаква се блоковете с подписани споразумения да станат 120. На практика обаче са санирани само два блока. А парите са предназначени за обновяване на 200 сгради и очевидно няма да бъдат усвоени.

Основната причина са забавените търгове за изпълнители на мерките за саниране. Процесът трябваше да бъде организиран от регионалното министерство, което се оказа трудно занимание. Затова при изпълнението на очакваната национална програма за саниране е избран друг подход – общините да са главен двигател на процеса.

Проблем при усвояването на средствата по проекта “Енергийно обновяване на българските домове” бе и изискваният процент на самоучастие от собствениците на жилища. При старта на програмата условието беше етажната собственост да осигури 50% съфинансиране, после държавата увеличи своя процент и пое 75% от разходите. И въпреки това останалите 25% се оказаха пречка за мнозина.

Сред проблемите пред реализацията на проекта бяха и блокираните в КТБ пари на сдруженията на собствениците по времето, когато банката беше изправени пред проблеми, довели до отнемането на лиценза й. За да разреши проблема Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпрати писма до квесторите с молба да осигурят възможност хората да изтеглят парите си от доверителните сметки в банката. Министерството поиска подкрепа и от Фонда за гарантиране на влоговете в банките като се намеси при разрешаване на проблемите с блокираните в КТБ средства и даде възможност на сдруженията на собствениците да оперират със средствата си в най-кратки срокове. След това министерството сключи меморандум с 10 търговски банки, които обещаха да съдействат за осигуряване на кредити, нужни за саниране на сградите, включени в проекта.

В крайна сметка в края на 2014 г. беше решено държавата да поеме и съфинансирането от 25% от общата стойност на обновяването на сградата. Беше решено също дейностите по програмата да бъдат прехвърлени на общините вместо на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да се избегне досегашното мудно избиране на фирмите изпълнителки.

Още възможности чрез новата оперативна програма

Предвижда се оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 също да отпусне безвъзмездно100%-тово финансиране за саниране на:
– всички многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди месец април 1999 година, които не попадат в обхвата на Националната програма за саниране на жилищни сгради;
– всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж) с до 36 самостоятелни жилища.

На практика около 350 млн. лв. по „Региони в растеж” ще са за тухлените и по-малките блокове. Очаква се процесът да стартира през 2016 г. Ще бъдат обхванати всички общини, които са допустими бенефициенти по програмата.

Може да харесате още...