pixel

Екоминистерството: Разминахме се със санкцията заради ветропарковете край Калиакра

Екоминистерството: Разминахме се със санкцията заради ветропарковете край Калиакра

Европейската комисия няма да наложи санкция на страната ни заради ветропарковете край Каварна, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) пред Нова телевизия.  В средата на октомври Брюксел заведе в Европейския съд иск срещу България, защото е разрешила строеж на вятърни турбини на миграционния път на застрашени видове птици.

Разминали сме се с глобата заради „обявяване на две нови защитени зони в района на Калиакра, недопускане на изграждане на повече вятърни генератори от това, което имаме в момента и обявяване на допълнителни зони на така наречения степен хабитат“, обясни Калин Илиев от Координация по въпросите на ЕС в МОСВ.

Проблемът с еконарушенията в района на Калиакра, който е миграционен път и място за почивка на силно застрашени биологични видове, не е от днес. В този район е издадено разрешение за изграждане на голям брой вятърни турбини и други съоръжения, без да е извършена адекватна оценка на тяхното въздействие върху околната среда. Въпреки че България се ангажира да увеличи защитата на редките биологични видове и местообитания в региона, изглежда се случва точно обратното. Поради това, по препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник, еврокомисията предявява пред Съда на ЕС иск срещу България.

Съгласно директивите на ЕС за птиците и местообитанията всеки проект, който би могъл да има значително отрицателно въздействие върху райони, влизащи в защитени зони по Натура 2000, следва предварително да бъде подложен на оценка преди одобрението му. Успоредно с това Директивата за оценка на въздействието върху околната среда има за цел да осигури провеждането на адекватна оценка на всеки проект, който би могъл да има значително въздействие върху околната среда, преди неговото одобряване.

България е разрешила голям брой икономически дейности в района без подходяща оценка на въздействието върху околната среда. Хиляди вятърни турбини и около 500 други проекта са получили разрешение, без адекватна оценка на въздействието им върху уникалните местообитания и видове в Калиакра, както и върху хилядите птици и прилепи, които прелитат над района всяка година по пътя им към Африка и обратно. До 100 % от световната популация на най-застрашения вид гъски — червеногушата гъска — прекарва зимните месеци в няколко района в Калиакра и около нея. Не е отчетен кумулативният ефект от разрешените проекти, въпреки че това се изисква по директивите за птиците, за местообитанията и за оценката на въздействието върху околната среда.

През юни 2012 г. беше изпратено мотивирано становище по този въпрос. Макар че България предприе значителни законодателни и административни стъпки през последната година за ограничаване на щетите и за предотвратяване изграждането на допълнителни съоръжения, които биха могли да засегнат района, редки и уникални приоритетни местообитания и видове бяха засегнати от голям брой проекти за вятърни турбини и други съоръжения, които бяха или без оценка на въздействието върху околната среда, или направената оценка бе неадекватна. Следователно България не е изпълнила едно от най-важните изисквания по Директивата на ЕС за местообитанията, с което държавите членки се задължават да предприемат подходящи мерки за предотвратяване на влошаването на състоянието на местообитанията и обезпокояването на видовете, за които са определени териториите по Натура 2000, и за компенсиране на всички възникнали щети.

3e-news.net

Може да харесате още...