Екотерм Проект с първите за България сертифицирани по екодизайн пелетни котли

Екотерм Проект

Екотерм Проект ЕАД успешо сертифицира пелетни, отоплителни котли, серия Pelletherm V.2, въз основа на изискванията на Регламент ЕС 2015/1189, на комисията от 28 април 2015 г. за екопроектиране на котли на твърдо гориво. Една от мерките, предприета за регулацията на стандарта за екологичен дизайн на продуктите е директива 2009/125/ЕО на Европейския съюз. Тази директива създава рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението.

Екотерм Проект

Настоящият регламент определя изискванията за екопроектиране за предлагане на пазара и пускане в експлоатация на котли на твърдо гориво с номинална топлинна мощност 500 kW или по-ниска, включително онези, включени в комплекти на котли на твърдо гориво, допълнителни топлоизточници, регулатори на температурата и соларни съоръжения, както са определени в регламента.

Ето защо Европейският съюз въведе строги екологични критерии за проектиране и енергийно етикиране на отоплителни устройства оползотворяващи дървесна биомаса. Производителите ще трябва да се съобразяват с тях и това ще доведе до по-добро екологично използване на новите продукти на дървесна биомаса, предлагани на европейския пазар и като цяло по-ниски вредни емисии изпускани в атмосферния въздух.

Екотерм Проект

От 1 януари 2020 г. котлите на твърдо гориво трябва да отговарят на следните изисквания:
– сезонната енергийна ефективност1 при отопление на котли с номинална топлинна мощност до 20 kW включително да е не по-ниска от 75%;
– сезонната енергийна ефективност при отопление на котли с номинална топлинна мощност над 20 kW да е не по- ниска от 77%;
– сезонните емисии на прахови частици (РМ) при отопление да не надхвърлят 40 mg/m3 за котли с автоматично горивоподаване и съответно да не надхвърлят 60 mg/m3 за котли с ръчно горивоподаване;
– сезонните емисии на органични газообразни съединения (OGC) при отопление да не надхвърлят 20 mg/m3 за котли с автоматично горивоподаване и съответно да не надхвърлят 30 mg/m3 за котли с ръчно горивоподаване;
– сезонните емисии на въглероден оксид (CO) при отопление да не надхвърлят 500 mg/m3 за котли с автоматично горивоподаване и съответно да не надхвърлят 700 mg/m3 за котли с ръчно горивоподаване;
– сезонните емисии на азотни оксиди (NOx) при отопление, изразени като азотен двуокис, да не надхвърлят 200 mg/m3 за котли на биомаса и съответно да не надхвърлят 350 mg/m3 за котли, използващи изкопаеми горива.

Горна граница на допустимите емисии съгласно регламент ЕС 2015/11891

Вид отоплителен котел Сезонни емисии при отопление2
РМ ОGC CO NOx
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3
Котел с автоматично горивоподаване 40 20 500 200
Котел с ръчно горивоподаване 60 30 700 350

1 PM  – прахови частици, OGC – органични газообразни съединения, CO – въглероден оксид, NOx – азотни оксиди.
2 Стойностите  се изразяват стандартизирано, на база сухи димни газове при 10% кислород и стандартни условия при 0°C и 1,013 милибара.

Екотерм Проект

Автоматизираните пелетни котли Pelletherm V.2 бяха тествани съгласно европейските норми и стандарти на Регламент ЕС 2015/1189, като в резултат на изпитанията на котлите  бе издаден сертификат за съответствие на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво от международна акредитирана лаборатория.

Пелетните котли Pelletherm V2 с топлинна мощност 30, 45, 60, 80 и 100kW напълно отговарят на изисквания за екопроектиране по отношение на сезонната енергийна ефективност и сезоните емисии.

Екотерм Проект

Регламентите на ЕС обаче не само определят основните изисквания за екопроектиране. Също така те установяват методи за измерване и изчисление, които трябва да бъдат хармонизирани на европейско равнище. Те трябва да бъдат надеждни, точни, възпроизводими и основани на напреднали и общопризнати методи на измерване.

До какво ще доведе намаляването на емисиите при оползотворяване на дървесни пелети в сектор битово отопление?
– Намаляване използването на отоплителни устройства без автоматично управление;
– Драстично намаляване на емисиите на фини прахови частици във въздуха;
– Намаляване на изгарянето на пелети при неоптимални условия;
– Добра поддръжка на съществуващи и нови отоплителни устройства;
– Използването на дървесни пелети, които отговарят на изискванията на европейските стандарти.

Екотерм Проект

Европейският съвет прие нова регулаторна рамка с въвеждането на първите национални планове за действие в областта на енергетиката и климата, което да създаде сигурност и предостави възможност за осъществяване на важни инвестиции в този важен сектор. Регулаторната рамка дава възможност на европейските потребители да станат напълно активни участници в енергийния преход и определя три нови цели за ЕС през 2030 г.:
1. Задължителна цел за повишаване използването на възобновяема енергия от най-малко 32% до 2030 г.;
2. Задължителна цел за повишаване на енергийна ефективност от най-малко 32,5% до 2030 г.;
3. Намаляване на емисиите за целия ЕС с около 45% до 2030 г.

Предлагането на пазара в България на отоплителни котли, сертифицирани съгласно изискванията за екодизайн, гарантира на потребителите по-ниска консумация на енергия за отопление и повече парични спестявания, както и опазване на околната среда и подобряване качеството на въздуха. Заедно с това, хармонизирането на изискванията за екопроектиране на отоплителни котли и камини в целия Европейски съюз ще доведе до използването на по-качествени и екологично съобразни продукти.

Екотерм Проект продължава да следи отблизо развитието на иновациите в сектора на отопление, вентилация и климатизация и да създава продукти, отговарящи на най-високите изисквания на европейско ниво. Повече информация за Екотерм Проект и гамата предлагани продукти може да бъде получена в дистрибуторската мрежа в цялата страна, на интернет страниците на EcoTherm и GreenEcoTherm или на страницата на фирмата във Facebook.

Може да харесате още...