pixel

Енергоефективни системи за поддържане на микроклимата

Abrites

През втората половина на 2015 г. фирма „Тангра“ завърши инсталациите на административно-производствената сграда за асемблиране на електронни модули на Абритес ООД в гр. София.

Проектирани и изградени бяха системи за отопление, вентилация и климатизация на производствени, офисни и спомагателни помещения. Основна задача при разработването беше постигане на нормативните изисквания за микроклимат при оптимално съотношение между капитални вложения и енергийни разходи.

Следващата графика, най-общо, показва „философията” на оптимизация:

grafika optimizacia

1. Инсталация с ниско капитално вложение и по-големи енергийни разходи.
2. Инсталация с по-високо капитално вложение и ниски енергийни разходи.

Защрихованата площ показва спестените средства от правилното инвестиционно решение.

Поставената от инвеститора цел бе реализирана по няколко направления:
– Отопление и охлаждане на обекта се извършва от система с променливо използване на мощността VRF на Hitachi. Системата Хитачи VRF е с висок коефициент на трансформация, т.е. съотношение между получена енергия и изразходвана (СОР – в зимен режим/ЕЕR – в летен режим).

Hitachi VRF

Вентилацията е осигурена от високоефективни рекуперативни системи, възстановяващи до 85% от енергията на изхвърления въздух. Системите са производство на фирма „Тангра“ и са част от серията Tangra EVB HiE.

TANGRA EVB HiE

Използването на топлината от технологичните процеси в системите за въздушно отопление и проветрение значително понижава енергопотреблението в зимен режим.

Свободното охлаждане (free cooling), използвано в преходните периоди, замества част от хладилната мощност на системата. По този начин  намаляват и разходите за охлаждане.

Системата за управление на вентилационните инсталации Тангра Smart подава информация за състоянието на машините, замърсяването на филтрите и работата на допълнителната окомплектовка. Най-важната и иновативна функция е визуализирането на моментното количество спестена енергия от рекуперация.

Тангра Smart

Като заключение е важно да се отбележи, че изградените от Тангра системи покриват изискванията за енергийна ефективност на „Регламент (ЕС) № 1253/2014” на Европейската комисия. Те ще продължат да удовлетворяват и завишените параметри на регламента след 01.01.2018 г.

Може да харесате още...