pixel

ЕС дава насоки за финансови стимули за енергийно-ефективни превозни средства

Европейската комисия публикува нови насоки как държавите-членки следва да използват финансови стимули за най-резултатно увеличаване на търсенето на нискоемисийни превозни средства. В момента правилата за финансови стимули се различават в отделните страни на ЕС, но една обща рамка би могла да помогне за улесняване на производството на по-големи количества такива превозни средства, водейки до по-ниски цени за потребителите. Стимулите могат да бъдат полезни инструменти за насърчаване на нискоемисйните превозни средства, но могат и да създадат пзарни изкривявания. За да се отговори на този въпрос, задължителните принципи в насоките включват недопускането на дискриминация по отношение на произхода на превозното средство, по отношение на държавната помощ на ЕС и правилата за възлагане на обществени поръчки. Освен това те стъпват на най-добрите практики в тази област. Държавите-членки следва да разгледат тези принципи, за да не нарушават разпоредбите на Договора за ЕС, а други принципи са само препоръчителни.

„Комисията отдавна подкрепя развитието на чисти и енергийноефективни превозни средства, – заяви заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството. – Тези насоки, както и общата рамка, предложена относно финансовите стимули, едновременно ще помогне за намаляване на емисиите на CO² и увеличаване на търсенето на екологично чисти автомобили. Финансовите стимули от държавите-членки са много мощни инструменти за насърчаване на проникването на тези автомобили на пазара. Но за да осигурят тези помощи равни условия за бизнес и да имат значително въздействие върху пазара, ние се нуждаем от обща рамка“.

Насоки за всички превозни средства, обхващани от стимулите от всички форми

Насоките ще бъдат приложими за автомобили, ванове, микробуси, автобуси, камиони, както и двуколесни и триколесни превозни средства. Те ще се прилагат за всички финансови стимули от всякакви форми – директни безвъзмездни помощи, заеми, данъчни облекчения, други видове фискални стимули или други стимули в парична форма.

Задължителни принципи

Задължителни принципи се основават на Договора за ЕС и се отнасят до разпоредбите, които трябва да бъдат разгледани, за да не се нарушават неговите разпоредби. Те обхващат:

–  Недопускане на дискриминация по отношение на произхода на съответното превозно средство
–  Съвместимост с европейското законодателство за типово одобрение
–  Спазване на европейските правила за държавна помощ
–  Спазване на европейските разпоредби за обществените поръчки
–  Зачитане на взаимното признаване от нотифициращите стимули

Препоръчителни принципи / най-добри практики

Препоръчителни принципи служат като набор от най-добри практики, чието изпълнение ще помогне за постигането на допълнителни ползи на европейско ниво.  Те включват:

–  Технологична неутралност – стимулите не трябва да се ограничават до определена категория на превозните средства (например с двигател с вътрешно горене, хибридни, електрически и др.)
–  Позоваване на критерий за обща оценка за изпълнението – стимулите трябва да бъдат достъпни за всички нови превозни средства, постигащи целта за екологични показатели
–  Пропорционалност – предоставеният стимул трябва да бъде пропорционален на екологичното постижение
– Адекватен размер на стимула – той не трябва да превишава допълнителните разходи за екологичните технологии
–   Позоваване на лимитите за CO2 в ЕС – праговете за финансови стимули следва да вземат под внимание лимитите за CO2, определени от съответното законодателство на ЕС.

greentech.bg

Може да харесате още...