pixel

Европа ще рециклира 70% от битовите отпадъци към 2030 г.

Европейската комисия прие вчера предложения, които предвиждат Европа да стане в по-голяма степен кръгова икономика и да се засили рециклирането в страните от ЕС.

Постигането на новите цели за отпадъците ще доведе до създаване на 580 000 работни места, като в същото време Европа ще стане по-конкурентоспособна и ще се намали търсенето на скъпи и оскъдни ресурси.

Предложенията също така целят намаляване на въздействието върху околната среда и на емисиите на парникови газове. В плановете се предвижда до 2030 г. Европа да рециклира 70% от битовите отпадъци и 80% от отпадъците от опаковки, както и забрана за погребване на подлежащи на рециклиране отпадъци в депа за отпадъци от 2025 г. Включена е и цел за намаляване на морските отпадъци, както и цели за намаляване на хранителните отпадъци.

Прегледът, целящ повишаване на целите в областта на отпадъците в съществуващите директиви, е част от амбициозен план за фундаментален преход от линейна към по-кръгова икономика. Новата визия е за един различен икономически модел в сравнение със сегашния, при който се добиват суровини, които се използват веднъж и се изхвърлят. В кръговата икономика повторното използване, поправянето и рециклирането стават норма, а отпадъците остават в миналото.

По-ефективното, по-дългото и повторното използване на ресурсите ще доведе и до повишаване на конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб. Този подход е изложен в съобщение, в което се обяснява как иновациите на пазарите за рециклирани материали, новите бизнес модели, екопроектирането и промишлената симбиоза могат да ни помогнат да преминем към икономика и общество без отпадъци.

В съобщението се посочва как по-ефективното използване на ресурсите ще доведе до възникване на нови възможности за растеж и заетост. Повишената ефективност ще се дължи на новаторски дизайн, по-добре работещи и по-трайни продукти, подобрени производствени процеси, ориентирани към бъдещето бизнес модели и технологии за превръщане на отпадъците в ресурси.

Пакетът, придружаващ съобщението, има за цел създаване на рамка, която да помогне за превръщане на кръговата икономика в реалност, с по-взаимосвързани политики, разумно регулиране и активна подкрепа от научните изследвания и иновациите. Това ще доведе до освобождаване на инвестиции и привличане на финансиране, като в същото време се стимулира силно участие на бизнеса и на потребителите.

В пакета също така се предлага производителността на ресурсите да бъде измервана на базата на съотношението БВП/потребление на суровини и да се обмисли повишаването й с 30% до 2030 г. да бъде определено евентуално за водеща цел при предстоящия преглед на стратегията „Европа 2020”.

Тези инициативи са приети едновременно с допълнителни съобщения относно инициатива за екологосъобразни работни места, зелен план за действие за МСП и възможности за ресурсна ефективност в строителството. Всички те ще поставят начало на обновена програма за ресурсна ефективност за следващите години. Законодателните предложения ще бъдат изпратени в Съвета и Парламента, а напредъкът в постигането на целта за производителност на ресурсите ще се проследява в рамките на европейския семестър за икономическо управление.

greentech.bg

Може да харесате още...