pixel

Европейският съюз е на път към „рециклиращото общество“

Европейският съюз е на път към „рециклиращото общество“

Европейската комисия публикува доклад относно постиженията на държавите-членки в предотвратяването на образуването на отпадъци и тяхното рециклиране. Той показва, че някои държави-членки са отбелязали забележителен напредък, но все още сме доста отдалечени от постигането на дългосрочната цел да се превърнем в „рециклиращо общество“ — общество, което не само избягва да произвежда отпадъци, но и ги използва като ресурс.

Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: „Моят стар мобилен телефон съдържа злато, платина, паладий и мед: находищата на всички тези елементи са твърде оскъдни в Европа. Един тон от тези портативни апарати съдържа около 280 грама злато, 140 грама платина и паладий, както и 70 кг мед. Това не са отпадъци, които следва да заровим или изгорим; това е ресурс, на който следва да обърнем внимание. Имаме сериозното намерение да превърнем Европа в „икономика с ефикасно използване на ресурсите“, както е определено в стратегията „Европа 2020“. Целта е не само да се намалят отрицателните въздействия върху околната среда и емисиите на парникови газове, но и да се създадат нови работни места; само в сектора на рециклиране на отпадъците могат да се създадат половин милион работни места.“

Докладът показва, че в повечето държави-членки генерирането на отпадъци изглежда се увеличава (или в най-добрия случай остава на същото равнище). През последните 10 години генерирането на битови отпадъци се стабилизира на около 524 кг за лице годишно, макар че през същия период потреблението на домакинствата нарасна с около 16 %.

Следователно може да се направи повече за намаляване в абсолютно изражение на количеството генерирани отпадъци. Например 25% от храните, закупувани от домакинствата в ЕС, се изхвърлят. Приблизително 60 % от тези отпадъци могат да бъдат избегнати.

По отношение на депонирането съществуват големи различия между държавите-членки. Степента на рециклиране се движи от няколко процента до 70%. В някои държави-членки почти не се прилага повече депониране на отпадъците, докато в други над 90 % от отпадъците все още се заравят в земята. Това показва, че съществува значителен потенциал за напредък свръх сегашните минимални цели на ЕС за събиране и рециклиране на отпадъците. Следва да се насърчава въвеждането на комбинация от икономически и правни инструменти, използвани от постигналите най-добри резултати държави-членки, включително забрани за депониране и прилагане на концепцията за отговорността на производителя спрямо потоците по отношение на по-голям набор от видове отпадъци в целия ЕС. За по-нататъшно стимулиране на рециклирането е необходимо подобрено съгласуване между проектирането на продуктите и политиките относно отпадъците. Тъй като за /постигането на амбициозните цели за рециклиране и предотвратяване на отпадъци е нужно участието на обществото като цяло, в доклада се настоява за непрекъснати усилия за увеличено участие на заинтересованите страни и за повишаване на информираността на населението.

greentech.bg

Може да харесате още...