pixel

Икономиката ни нараснала с 1,7% през последните три месеца на 2010-а

Икономиката ни нараснала с 1,7% през последните три месеца на 2010-а

Брутният вътрешен продукт през четвъртото тримесечие е нараснал с 1,7 на сто спрямо предходните три месеца и с 2,1 процента спрямо същия период на предходната година, покават сезонно изгладените данни според експресните оценки на националната статистика. БВП за 2010 г., получен като сума от тримесечните данни, нараства в реално изражение с 0,3% спрямо 2009 година. Текущият обем на БВП за 2010 г. възлиза на 70,568 млрд. лева.

За четвъртото тримесечие на миналата година БВП в номинално изражение достига до 19,924 млрд. лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2010 г. е 17 млрд. лв., като най-голям дял в общата добавена стойност се формира от сектора на услугите – 66,8 на сто, следван от индустриалния сектор – 28,9 процента. Аграрният сектор определя 4,3 на сто от общата добавена стойност в икономиката.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП – 82,6 на сто, заема крайното потребление, което в стойностно изражение възлиза на 16,444 млрд. лева. През четвъртото тримесечие на 2010 г. бруто капиталообразуването е 5,19 млрд. лв. и има относителен дял от 26 на сто в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно (- 1,71 млрд. лв.) и заема дял от 8,6 на сто в структурата на БВП.

Тримесечни изменения

През четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо третото брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.4%. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2010 г. за първи път в рамките на годината се регистрира нарастване на крайното потребление и бруто капиталообразуването – съответно с 4.1 и 2.8%. За разлика от предходните тримесечия на годината износът на стоки и услуги през четвъртото тримесечие намалява с 3.9% спрямо предходното. През същия период вносът на стоки и услуги нараства с 2.3% спрямо предходното тримесечие.

Годишни изменения

През четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност нараства с 0.8%, като динамиката й се определя основно от регистрираните ръстове в аграрния сектор – 4.8%, и индустриалния сектор – 3.6%. Услугите имат отрицателен принос в добавената стойност и отчитат намаление от 1.8% за разглеждания период.

По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж от 2.1% има колективното потребление и износът на стоки и услуги, които се увеличават съответно с 11.3 и 10.7%. Крайното потребление и бруто капиталообразуването отчитат спад спрямо съответното тримесечие на предходната година – съответно с 1.3 и 2.1%

Предварителните данни на НСИ за БВП за четвъртото тримесечие на 2010 г. ще бъдат публикувани на 11 март 2011 година.

lev.bg

Може да харесате още...