pixel

Инфо-дни по програма “Енергийна ефективност”

Министерството на икономиката и енергетиката в качеството си на програмен оператор по програма “Енергийна ефективност и възобновяема енергия” организира информационни дни за разясняване на условията за кандидатстване по двете отворени грантови схеми и по Фонда за двустранни отношения, финансиран от Програмата.

Информационната кампания обхваща градовете Пловдив, Монтана, Бургас, Варна, София и Велико Търново. Вече приключиха дните в Пловдив, Монтана, Бургас и Варна.

Информационният ден в София ще се проведе на 26 ноември т.г. в хотел “Шератон София хотел Балкан”. На 28 ноември т.г. ще бъде разяснителната среща в хотел “Бест уестърн Премиер” във Велико Търново.

Времето от 10 до 12.10 ч. на всеки от информационните дни ще бъде посветено на грантова схема “Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи” и “Фонд за двустранни отношения”. В програмата са предвидени 7 647 059 евро за реализирането на проекти в тази област. Приоритетни са сгради със социално значение – училища, болници, домове за възрастни хора и т.н. С проектни предложения могат да кандидатстват държавни ведомства и общини. Безвъзмездната финансова помощ ще бъде от 170 000 до 500 000 евро, като за проектите за публични сгради – държавна и общинска собственост, грантът ще покрива до 100% от стойността. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 7 януари 2015 г., 16.30 ч.

В София от 14 до 16.20 ч., а във Велико Търново от 13 до 15.10 ч. ще бъдат разяснявани условията за финансиране по грантова схема “Производство на горива от биомаса” и отново по “Фонд за двустранни отношения”, тъй като фондът се прилага за всички грантови схеми от момента на тяхното отваряне. Грантова схема “Производство на горива от биомаса” е насочена към проекти за производство на пелети, дървесен чипс, екобрикети, биогаз от ферми и др. Могат да кандидатстват малки и средни предприятия. Бюджетът на процедурата е 1 764 705 евро. Размерът на безвъзмездната финансова помощ ще бъде до 60% от стойността на проекта в рамките от 30 000 до 200 000 евро. Тази схема попада под правилата за държавна помощ и прилаганият режим ще бъде “де минимис”. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 7 януари 2015 г., 16.30 ч.

Програма “Енергийна ефективност и възобновяема енергия” е с период на действие до април 2017 г. като дейностите трябва да бъдат изпълнени до края на месец април 2016 г. Общият й бюджет е близо 16 млн. евро, от които 13.3 млн. евро са безвъзмездна финансова помощ а останалите – национално финансиране. Предстои отварянето на още две грантови схеми. Инициативата се подкрепя от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство въз основа на меморандум за разбирателство между България и Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия. Партньор на МИЕ от страна на донора е Дирекцията за водни ресурси и енергия (НВЕ) към Министерството на петрола и енергетиката на Норвегия.

greentech.bg

Може да харесате още...