Иновативните електростатични филтри GreenEcoTherm, гарант за по-чист въздух

ekotherm

Замърсяването на атмосферния въздух вреди на човешкото здраве и на околната среда. В Европа емисиите на много замърсители на въздуха намаляха значително през последните десет години, което доведе до подобряване качество на въздуха в целия район. Въпреки това концентрациите на замърсителите на въздуха са все още прекалено високи и проблемите с качеството на въздуха остават. Значителна част от населението на България живее в зони, по-специално в големи градове, където се наблюдава превишаване на допустимите норми за качеството на въздуха, като особено замърсяването с прахови частици  създава сериозни рискове за здравето.

В България откакто е член на Европейския съюз от 2007 г. и понастоящем нормите на фини прахови частици ФПЧ10 (частици с диаметър до 10 μm) са системно превишавани. През месец април, 2017 Съдът на ЕС присъди, че България нарушава законодателство в областта на опазване чистотата на въздух в много градове на България.

ekotherm

През последните седмици се наблюдава, че замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици е един от най-сериозните екологични проблеми в цяла България. Една от възможните, ефикасни и ефективни мерки за намаляване на емисиите на прахови частици от битовото отопление е поставянето на филтри на комините на жилищни сгради, в които домакинствата използват твърди горива за отопление.

Замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10, най-често се дължи на използването на твърдо гориво за битовото отопление през зимата, генерираните емисии от транспорта, замърсените пътища и улици. Най-голям относителен дял от всички източници на замърсяване на въздуха в българските общини с наднормено замърсяване с ФПЧ10 има битовото отопление с дърва и въглища.

Екотерм Проект предлага иновативни електростатични филтри за очистване на вредните емисии в димните газове при изгарянето на дървесна биомаса. Предлаганото практично решение е подходящо за отоплителни уреди изгарящи дърва, пелети и дървесен чипс в съществуващи и нови сгради. Електростатичните филтри GreenEcoTherm силно намаляват концентрациите на фините прахови частици в димните газове отделяни от котли, камини и печки оползотворяващи дървесна биомаса като гориво. Електростатичните филтри GreenEcoTherm се монтират между котела и димоотвода за изходящи газове към комина в котелното помещение. Продуктът се доставя като готов модул, поради което отпада подреждането на електродите. Електрониката на управляващия модул се монтира на стена в близост до филтъра.

ecotherm

Опазване на околната среда с електростатични филтри GreenEcoTherm

Особено опасни за човешкото здраве са емисиите на фини прахови частици PM10 и PM2.5 които са резултат от непълното изгаряне на дървесината в отоплителни уреди.  Количеството на фините прахови частици в атмосферния въздух може да бъде значително намалено посредством:
– избор на отоплителен уред с подходяща топлинна мощност;
– правилно оразмерен комин за отвеждане на димните газове;
– използване на качествено гориво;
– избор на електростатичен филтър;
– филтърът и коминът трябва да се почистват редовно, за да се осигури оптималната им работа.

Принцип на работа:

ecotherm– фините праховите частици се отвеждат заедно с димните газове през комина;
– при достигане на подходяща температура, електрод с високо  напрежение извършва йонизация на димните газове преминаващи около него;
– поради получената потенциална разлика, праховите частици се зареждат електростатично със съответния потенциал и  полепват по вътрешната стена на комина;
– през определени периоди от време отложените прахови частици лесно могат да бъдат почистени ръчно от стената на комина при изключено от захранващата ел.мрежа устройство.

Предимства на електростатични филтри GreenEcoTherm:
– ефективност на сепариране на прахови частици над 85%;
– автоматичен режим на работа;
– за отоплителни котли и камини на дървесна биомаса с мощност до 50 kW;
– температура на димните газове – под 300 оС;
– без изгаряне, отделящо катран и блестящи сажди;
– системата еизпитана и одобрена съгласно европейски директиви LVDиEMC;
– захранване на електростатичния филтър – 230V, 50Hz;
– консумация на енергия – под 30W;
– монтаж в котелното помещение;
– може да се интегрира в съществуващи системи;
– може да се използва при изграждане на нови системи;
– без загуба на комина тяга;
– управление на системата посредством температурен сензор;
– лесен монтаж и експлоатация;
– лесна поддръжка и ремонтнопригодност;
– изгодно съотношение цена/качество;
– ниски разходи за поддръжка и експлоатация;
– здрава и надеждна конструкция.

Електростатичните филтри за прахови частици GreenEcoTherm могат да бъдат използвани като допълнителна екологична мярка за подобряване качеството на атмосферния въздух в България.

ecotherm

В навечерието на предстоящите празнични дни, Екотерм Проект пожелава на всички „Весели Коледни и Новогодишни празници“!

Повече информация за Екотерм Проект и гамата предлагани продукти може да бъде получена в дистрибуторската мрежа в цялата страна, на интернет страницата www.ecotherm.bg или на страницата на фирмата във Facebook.

Може да харесате още...