Интегриране на ОВК системи в умни и адаптивни фасади

Според много проучвания сградите потребяват около 40% от енергията в света. Освен това, в Европа все още 84% от отоплението и охлаждането се генерират от изкопаеми горива, а само 16% от възобновяема енергия. Фасадите са най-важният строителен елемент, касаещ енергопотреблението, въздействието върху околната среда и комфорта на обитателите на сградата. Разработват се различни дизайнерски стратегии, според различните климатични зони за устойчиви и енергийна ефективност с висока производителност.
Fasade
Днес се полагат много усилия за интегрирането на ОВК системите в адаптивните фасади. Тези проучвания обаче са все още на хартия. Това са фасади, които могат да се адаптират към промяна на външните климатични условия и вътрешните изисквания за комфорт, като спестяват консумацията на енергия в сградата и постигат ниво на комфорт по екологичен път. Най-важните характеристики на адаптивните фасади са тяхната енергийна ефективност и екологичен дизайн.

Вижте също...