Инвестираме в бъдещето

Преди 20 години една фирма с ясни цели в отоплениетоЕРАТО, избира за своя стратегия инвестирането в енергийно оползотворяване на възобновяеми енергийни източници. „Не на скъпата енергия” е мотото, което следва вече 10 години, а равносметката e 51 000 инсталирани съоръжения и 3 000 MW обща отоплителна мощност.

Показахме нагледно как може да се инвестира в такъв бизнес”, казва с гордост днес изпълнителният директор на „Ерато Холдинг”  инж. Красимир Станчев, с когото разговаряме за началото, трудностите и настоящите успехи в света на отоплението.

Г-н Станчев тази година ЕРАТО навърши 20 години от създаването си. Каква е равносметката ви днес?
ЕРАТО успешно издържа зрелостния изпит на прехода, в който работихме и навлезе в една зряла възраст, стана по-мъдра фирма. Създадена като събирателно дружество през 1989 г. от един човек със страхотен предприемачески дух – инж. Георги Музафиров,  днес тя притежава 20 годишен опит в областта на отоплителните съоръжения и изграждането на отоплителни инсталации.

Холдингът е съвкупност от  11 фирми с обща цел и стратегия в областта на отоплителната техника. ЕРАТО АД е пряко ангажирана с търговия на материали и съоръжения за отопление, които се реализират успешно на българския пазар от добре организирана дистрибуторска мрежа от над 40 инсталаторски фирми в цялата страна. Три инженерингови фирми предлагат комплексни решения в областта на отоплителната, климатичната и вентилационната техника.

 В началото на 2000-та година видяхме бъдеще в оползотворяването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в областта на отоплението и на база потенциала, който има България от биомаса, създадохме цялостна корпоративна стратегия за приложение на дървесната биомаса. Така първи в България организирахме пазара на дървесни пелети, а впоследствие и на друг вид горива – дървесни трески, костилки от  сливи и череши. С цел преработката и внедряването им през 2006 г. изградихме завод за производство на напълно автоматизирани съоръжения за оползотворяване на биомаса с мощност от 15KW до 1,1 MW, които се реализират не само в България. Останалата част от структурата на холдинга са фирми, индиректно ангажирани в  бизнеса с отоплителната техника.

Сега сме европейска фирма с традиции и гледаме уверено в своето бъдеще, готови да посрещнем предизвикателствата на реалните пазарни условия,  в които се намираме.

Защо заложихте на биомасата?
През 2000 г. все още нямаше Европейска директива за развитие на ВЕИ. 2001/77/EC става факт през 2001 г. и визира стимулиране производството на „зелена” електроенергия. Ние още през 2000 г. бяхме наясно, че годишният отпадък в България откъм дървесна биомаса, по 5–годишния план за сечта, възлиза на 3.5 милиона плътни кубични метра.

Днес на експертно ниво е напълно ясно, че цялостното усвояване на достъпния за производство на топлинна енергия потенциал от ВЕИ, съчетан с мерки за повишаване на енергийната ефективност(ЕЕ) може да задоволи почти напълно нуждата от топлинна енергия в страната при реално достъпна цена и перфектен топлинен комфорт, с ключовата роля на биомасата. Максималното количество топлинна енергия от ВЕИ, което може да се предложи на пазара към 2015 год. е около 2 680 ktoe, което може да замести всички конвенционални горива и енергии, използвани за топлинна енергия.

От всички ВЕИ най-голям неизползван технически достъпен енергиен потенциал има биомасата. Неговото усвояване в близко бъдеще ще бъде безспорен национален приоритет.

Кое бе най-трудно, при липса на подобни практики?
В областта на оползотворяването на биомасата и работата с нея има много подводни камъни, които ние изживяхме като проблематика и придобихме много опит и добри практики в тази посока. Един от проблемите бе свързан с контрол на качествата на горивата и тяхната категоризация. Когато стартирахме производството на дървесни пелети през 2002 г., в България все още никой не говореше за това. Същевременно започнахме производство на горелки за пелети, които изнасяхме в Чехия. В България реално нямахме пазар за този продукт. Внасяхме пелети от Словакия, като субсидирахме всеки тон с 30 лв. Днес, 7 години по-късно, има около 30 производители на пелети в България и проблемът със сигурността на доставките на гориво вече не съществува. В началото ни бе доста трудно да осигурим гориво (пелети) за всеки клиент, закупил устройство от нас. Затова и фокусът ни бе в тази посока.

Как се стигна до регулиране качеството на горивото пелети?
В България се появиха производители на пелети за бита, но отсъстваше нормативна база за контрол на тяхното  качество. В Европа стандартите са достатъчно либерални и третират качествените показатели на дървесните пелети по отношение на пепелно съдържание – от 0.3% до 1.5%, като в зависимост от това се използват в бита или индустрията. В началото някои български производители постигаха показатели за габарити, но не и нужните стойности за пепелно съдържание и механична устойчивост. Това ни накара да въведем собствена методика за категоризиране на пелетите – А, B, АВ и т.н, което първоначално предизвика недоумение. Това е категоризация на ЕРАТО, с която се определя кой тип пелети в какви съоръжения могат да се изгарят. Това е работещ модел за определяне качеството на горивата. По стечение на обстоятелствата той бе възприет от останалите играчи на пазара. Бяха определени и съоръженията, които оползотворяват наличното гориво  със съответните качествени показатели в България. И това бе един дълъг процес, който ние не само сме преживели, но създали и утвърдили.

Изградена котелна инсталация ползваща за горивна компонента дървесен чипс, за отопление и БГВ в ПГ „Селско и горско стопанство” – Чепеларе. Инсталирана мощност 340 KW.

Създавате нови биогорива и съоръжения за отопление. Каква е  спецификата при тях?
Така както преди години създадохме пазара на пелети в България, така и сега сме си поставили за цел да създадем пазара за енергийни дървесни трески. Най-новите ни продукти са предназначени за изгаряне на дървесни трески.  Този  пазар е все още неразработен, въпреки наличието на добри практики. Примери за това са централите на ЕРАТО в Ардино, Хасково, Чепеларе и Гоце Делчев, както и подобни отоплителни  централи в Банско и  Ихтиман, където се оползотворяват дървесни трески с влажност  до 45%. Важна роля играе начинът на логистиране — пакетиране,товарене и разтоварване, които оскъпяват горивото. Вече имаме няколко инсталирани дробилни машини за трески в градовете Чепеларе и Самоков, село Железница (Софийско), с. Смилян  и на други места.

Започнахме производството на дробилни машини за производство на дървесни трески за да преодолеем бариерата по отношение на първоначалната инвестиция за партньори, които искат да се занимават с производство на това гориво. Сега целта ни е да въведем категоризация и контрол по отношение качествените показатели на въпросното горивото, за да не допуснем неговото компрометиране.

Друг вид гориво са костилките от череши, чието производство е пряко свързано с наличието им в определени райони.  За превръщането им в гориво са необходими първична обработка, пакетиране и транспортиране в близост до крайните клиенти.

Какво е бъдещето на отоплителните инсталации на трески в бита?
Най–наред ще се създаде пазар на това гориво в публичния сектор, тъй като той е с най–голям потенциал. В бита дървесни трески ще навлязат относително лесно в момента когато потенциалните клиенти са убедени в сигурността на доставките с гориво и видят ясно изразения икономически ефект от подмяната на ползваните до момента конвекционални изкопаеми горива с този възобновяем енергиен източник. Този пазар ще се разработва, защото има интерес и определени икономически показатели, които го обуславят. Неудобството при треските е, че трябва да се употребяват близо до източника на суровина, т.е. до 100 км.

Реализиран проект „Зелена енергия”, включващ изграждане на: Отоплителна централа с топлинна мощност 2.0 MW; Горивна камера с мощност 1.1 MW за генериране на топлинна енергия за сушилна камера към лилия за производство на дървесни пелети; Отоплителна централа с мощност 300 kW за доставка на топлинна енергия към поликлинично заведение и етажна собственост. И трите обекта с в гр. Хасково и ползват като горивна компонента дървесни трески.

Другата особеност е необходимостта от относително по-голяма складова площ. Този тип отопление е приложим най-вече за къщи, където и сега хората складират дърва за отопление. Към днешна дата българинът основно се отоплява на дърва, но за съжаление те се изгарят в ниско енергийно ефективни съоръжения. Ако се сменят съоръженията с високо енергийно ефективни такива, количеството на използваното гориво – дърва, може да се редуцира  три – четири пъти.

Имате доста реализирани проекти. Какви са те?
Произвежданите от нас съоръжения за производство на енергийни дървесни трески имат относително голяма производителност, и за да са мотивирани производителите на гориво да стартират този бизнес, те ще търсят относително голям потребител на това гориво, в региона в който работят. От друга страна, както споменах, най – голям потенциал за замяна на горивната компонента от конвекционални изкопаеми горива към възбоновяеми такива, базирани на дървесна биомаса, има в публичния сектор – училища, болници, детски градини. Там икономическия ефект от подмяната на горивната компонента е най – осезателен и подобен тип проекти са с най–бърза възвращаемост.

Как определяте мисия си в сектора?
В областта на биомасата до преди две години имахме мисионерска позиция. Показахме нагледно как може да се инвестира в такъв бизнес. Наличието на други фирми на този пазар показва, че проблемът с наличие на гориво, неговото качество, категоризация и логистика, вече е преодолян.
Разсъждавайки в посока оползотворяване на наличните количества достъпна отпадна дървесна биомаса, на които България е богата, при наличие на европейски индикативни цели и създадена държавна политика, остава да материализираме нашия опит и know – how.

Кое ви дава самочувствие пред другите? 
Опитът, който сме натрупали, ни дава самочувствие да крачим по-смело на пазара в България в областта на оползотворяването на ВЕИ, в частност биомаса. Предизвикателството пред нас е създаването на нов пазар. За четири-пет години създадохме пазара на пелети и сега поне толкова време ще ни отнеме  създаването на пазара за трески. Това, което ни поставя една крачка пред другите, е производството на собствени съоръжения за енергийно оползотворяване на биомаса – напълно автоматизирани котли и горелки ползващи дървесни пелети и дървесен чипс, както и съоръжения за приозводсто на гориво от биомаса, като дробилни машини, пелетни линии.  С това производство преодоляваме бариерата по отношение на първоначалната инвестиция, която стои пред потенциалните клиенти. Нашите съоръжения са експортно ориентирани и притежават всички необходими сертифицирани, както и СЕ маркировка.

Опитът, който натрупахме в производството на тези съоръжения, ни дава възможност да ги предлагаме не само в България, но и в чужбина. Реализираме ги успешно в Италия, Австрия, Литва, Латвия, Естония, Чехия, Словакия, дори Южна Корея. Поддържаме и търговски отношения с Турция и Румъния.

Кое е мерило за успеха ви?
През последните 10 години наши клиенти са над 51 000 домакинства в България, с  близо 3 000 MW обща инсталирана отоплителна мощност.

По отношение на биомасата статистиката за този период сочи над 590 MW инсталирана топлинна мощност на котлите с пиролизно оползотворяване на дървесна биомаса. Тази цифра надхвърля с малко мощността от един малък реактор на АЕЦ – Козлодуй.

Оценка за дейността ни се изразява в хилядите инсталирани отоплителни инсталации и доволни клиенти на фирмата. Успехите имат и своето изражение в различните награди, връчени през годините. Освен с четири златни медали от участия на Международния технически пловдивски панаир, сме отличени и за успешните проекти и активност в областта на ВЕИ. Продължаваме да помагаме на български студенти за образованието им в областта на отоплителната техника.

Каква бизнес стратегия ще следвате занапред?
Смятаме да разширяваме пазара като цяло в България. Част от стратегията ни е да запълваме пазара с наши съоръжения, посредством собствена дистрибуторска мрежа. Започнахме да изграждаме центрове за биомаса в България и имаме вече 11 такива центъра. Само за последните няколко месеца открихме биомаса центрове в Самоков, Чепеларе, София и Гоце Делчев. Три от създадените досега центровете са разположени в къщи от дървени трупи, тип. „Log home” – в Пловдив, Стара Загора и Самоков. Такъв е и новият център в София, на Околовръстен път, при разклонението за с. Лозен, който открихме в м. септември. В тях наши дистрибутори предават опита си в изграждането на отоплителни инсталации на биомаса на така нар. „инсталатори” на съоръженията. Целта ни е да стигаме все по-близо до крайния потребител.

Ние имаме ясна и точна стратегия и вървим целенасочено напред, стриктно я следваме. Това ни е коствало много средства, които сме инвестирали в бъдещето.

Изграждане на отоплителна котелна централа тип енергийна кабина за отопление и БГВ в ОДЗ – Филиал Елхица – гр. Чепеларе с мощност 271 kW.

Някои референтни проекти, реализирани от фирма ЕРАТО в публичния сектор.
1. Изградена цялостна котелна инсталация с напълно автоматизиран котел на биомаса с мощност 500  kW, инсталиран в МБАЛ “Иван Скендеров” – гр. Гоце Делчев, одобрен и финансиран от Холандското правителство под координацията на SENTER – Холандия, реализиран по механизма “Съвместно изпълнение” на Протокола от Киото.
2. Пилотен проект “Горски сектор: смяна на горивата” – одобрен и финансиран от Световната банка по програмата “Инициативи, свързани с изменението на климата” на Японския доверителен фонд. Проектът е реализиран в гр. Ардино в началото на 2005 г, като котелните съоръжения от напълно автоматизирани котли на биомаса с обща инсталирана мощност от 1.2 MW са инсталирани в МБАЛ – Ардино, СОУ “Васил Левски” – гр. Ардино и Начално училище “Христо Ботев” – гр. Ардино.
3. Успешно реализиран проект в началото на 2005 г. финансиран от Европейската Банка за Реконструкция и Развитие (EBRD) по програмата EBRD Bulgaria Energy Efficiency and Renewable Energy Credit Line Support. Проектът реализиран под наименованието “Erato Holding Plc Biomass Energy Project” включва изграждането на девет котелни централи базирани на котли ползващи възобновяем енергиен източник – дървесна биомаса, произвеждащи и доставящи топлинна енергия към етажна собственост в две жилищни сгради в гр. София, три обществено административни сгради в гр. Хасково и четири производствени сгради, от които три в гр. Хасково и една  в гр. Кърджали.  Енергията произвеждана и доставяна от фирма “ЕРАТО ХОЛДИНГ” АД към гореописаните сгради, се заплаща от  клиентите ползващи услугата, по индивидуални договори за “Доставка на Топлинна Енергия”.  Така описаният проект е в  основата на разработването на  “Case – studies” за Световната Банка, с цел неговото мултиплициране в страната.
4. Реализиран проект „Зелена енергия” – финансиран от Европейската Банка за Реконструкция и Развитие (EBRD) по програмата EBRD Bulgaria Energy Efficiency and Renewable Energy Credit Line Support. Проектът включва изграждането на:  –
– ОЦ с топлинна мощност 2.0 MW
– Горивна камера с мощност 1.1 MW    за генериране на топлинна енергия за сушилна камера към лилия за производство на дървесни пелети.
– ОЦ с мощност 300 kW за доставка на топлинна енергия към поликлинично заведение и етажна собственост.
И трите обекта с в гр. Хасково и ползват като горивна компонента дървесни трески.
5.  Изграждане  на отоплителна котелна централа тип енергийна кабина за отопление и БГВ в ОДЗ – Филиал Елхица – гр. Чепеларе с мощност 271 kW.
6. Изградена котелна инсталация ползваща за горивна компонента дървесен чипс,  за отопление и БГВ в ПГ „Селско и горско стопанство” – Чепеларе. Инсталирана мощност 340 KW.

Може да харесате още...