pixel

Изчерпването на запасите от изкопаеми горива акцент в новите политики за енергийната ефективност

Европейската Сметна палата провери дали инвестициите на политиката на сближаване в енергийна ефективност са били разходно-ефективни.

Резултатите показват, че проектите, избрани за финансиране от органите на държавите членки, не включват разумни цели по отношение на рентабилността. Техните цели са били спестяване на енергия и подобряване на удобството, но не са били избрани за финансиране въз основа на потенциала им да генерират финансови ползи чрез икономии на енергия, а по-скоро сградите обикновено са се считали за „готови“ за финансиране, ако са се нуждаели от ремонтиране и ако документацията им е съответствала на изискванията.

Разходите за увеличеното потребление на енергия, изчерпването на запасите от изкопаеми горива и ефектът от човешките дейности върху глобалното изменение на климата са движещите фактори в най-новите политики в областта на енергийната ефективност.

От 2000 г. насам Европейският съюз, чрез фондовете на своята политика на сближаване, е отпуснал близо 5 млрд. евро за съфинансиране на мерки за енергийна ефективност в държавите членки.

Средният предвиден период на възвръщаемост на инвестициите е около 50 години, а в някои случаи и до 150 години. Това означава, че тези средства не са били използвани разумно, защото жизненият цикъл на обновените компоненти и дори на самите сгради е по-малък и те до голяма степен могат да се считат за загуба от гледна точка на енергийната ефективност.

Специалните доклади на Европейската сметна палата се публикуват през цялата година и се представят резултатите от избрани одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението.

Одитът е извършен в Чешката република, Италия и Литва — държавите, получили най-голямо финансиране от Кохезионния фонд и от Европейския фонд за регионално развитие, за изпълнение на мерки за енергийна ефективност за програмния период 2007—2013 г. и също разпределили най-големите суми за проекти до 2009 г. Одитът включи преглед на четири оперативни програми и извадка от 24 инвестиционни проекта в областта на енергийната ефективност на обществени сгради.

С цел подобряване на инвестициите в енергийната ефективност, Сметната палата препоръчва на ЕК финансирането на мерки за енергийна ефективност по политиката на сближаване да бъде извършвано на основата на правилна оценка на нуждите, както и на редовен мониторинг, като се използват съпоставими показатели за изпълнение, а също и прозрачни критерии за подбор на проекти и стандартни инвестиционни разходи за единица спестена енергия оптимален период на възвръщаемост.

powerindustry-bulgaria.com

Може да харесате още...