Измервателен и балансиращ вентил Leno™ MSV-BD – разработен с нов подход от Данфосс

Създаден по същия начин, но все пак различен

Данфосс произвежда своите добре познати автоматични вентили за регулиране на диференциалното налягане (балансиране на налягането в щрангове) от серията ASV-P/PV вече в продължение на повече от десет години.  Преди около четири години бе въведен автоматичният ограничител на дебит и управляващ вентил AB-QM, използващ новата, революционна за тогава технология РІВСV, която осигурява ефективно хидравлично/моторизирано регулиране при всяко крайно устройство.  И двата продукта са уникални явления за пазара както по отношение на техническите си характеристики, така и по отношение на пазарния си дял. Данфосс покрива целия пазар за балансиране на щрангове с този продукт, който е един сигурен избор за всички потребители.

Все пак обаче, продуктовият ни портфейл не бе напълно комплектуван. Данфосс все още не притежаваше перфектното решение в областта на измервателните/балансиращи вентили, макар да имаше отлично конструирани вентили. Крайно време бе това положение да се промени! Както винаги, инженерите от направлението за научноизследователска и развойна дейност подходиха към тази задача с особено внимание.

Най-напред те проучиха какви характеристики притежават предлаганите на пазара продукти; след това направиха оценка на общите характеристики на различните продукти (напр. опростеност на системата за дрениране от вентила) и накрая какво е значението на тези характеристики за потребителите. По този начин всеки от продуктите получи цифрова оценка изразяваща “добрите” му качества.   След това целта им бе да разработят вентил, който да постигне възможно най-висок бал за “добри качества”. След няколко години развойна дейност бяха постигнати добри резултати и сега първият член на новото семейство LENO™ може да бъде представен като вентилът за голям дебит MSV-BD (вижте фиг. 1).

Защо този вентил е толкова значим?

Фиг. 2

Факт е, че един измервателен и балансиращ вентил трябва да бъде значим и да изпълнява функцията на дросел в тръбопроводната система след настройката, но той би могъл да улесни работата ни чрез осигуряване и на някои специални функции:

Първата особеност, която трябва да бъде отбелязана, е патентованата в световен мащаб въртяща се на 360° измервателна станция. С тази функция измервателните нипели винаги могат да се завъртят в удобно положение, независимо от мястото, на което е монтиран вентилът и към него да бъде свързан уред за измерване на потока или фитинги за пълнене и източване. По този начин работите по монтажа и обслужването се улесняват много и отнемат по-малко време. За улеснение при измерване, измервателните нипели са разположени успоредно върху конзола, така че и двете игли да могат да се свържат едновременно към вентила, което позволява по-бързо извършване на работата.

Фиг. 3

Монтирането на вентила в тръбопровода често ни изправя пред проблем, тъй като върху тръбата на място трябва да се завинтят фитингите с вътрешна резба. Това обикновено изисква много място и често отнема полезно пространство. Не  така стоят нещата при вентила MSV-BD, който има компактна конструкция и по време на монтажа ръкохватката може да бъде свалена от тялото на вентила. Това допълнително намалява необходимото пространство (вижте Фиг. 3).

Конструкцията на балансиращия елемент на вентила също е съобразена в интерес на монтажниците. Посоката на монтиране на вентила не може да се сгреши . Макар посоката на протичане на потока да е обозначена върху тялото на вентила (както се изисква по стандарт), при обратно монтиране вентилът осигурява съвсем същите стойности на дроселиране. Ето защо правилно би било да се каже, че вентилът MSV-BD може да бъде монтиран и в двете посоки.

– Вентилът е изработен от корозионно устойчив  месинг, следователно може да се използва в отоплителни/охладителни системи или в инсталации за студена и битова гореща вода. За различните начини на монтаж може да бъде избрана версия с външна резба за размери DN 15-20.

– Това не е само статичен баланс вентил за щрангове, а е и пълноценен спирателен вентил, тъй като може да бъде затворен чрез вграден сферичен кран, без това да влияе на неговата предварителна хидравлична настройка по какъвто и да е начин (вижте Фиг. 4). Превключването между функцията на вентил с предварителна настройка и режима за зонов вентил става чрез натискане на ръкохватката в аксиална посока. Ако ръкохватката е натисната надолу, вентилът има само двупозиционна функция (ОТВ/ЗАТВ) – чрез завъртане на 90°. Ако ръкохватката бъде повдигната обратно с помощта на зеленото лостче или с инбусен ключ, тогава функцията на вентил с предварителна настройка отново се възстановява.

Фиг. 4 и Фиг. 5

– С вентил MSV-BD пълненето и източването на системата може да се извършва лесно, като за тази функция се използват нипелите за измерване и разположеният между тях дренажен кран. Както вече бе споменато, посоката на инсталиране на вентила практически е по избор. Тази особеност изисква водата в системата да може да се източва от която и да е страна на вентила. В такъв случай от вас зависи, от коя страна на вентила ще пожелаете да източите системата. След като затворите сферичния кран и свържете дренажен маркуч към вентила, източването може да започне като отворите нипела за измерване (с гаечен ключ) откъм избраната от Вас страна (вижте Фиг. 5). Предвид на това, че пътят на потока е достатъчно дълъг, процесът на пълнене и източване е учудващо бърз.

Настройката на вентил MSV-BD може да се отчита от всякакъв ъгъл, което ни улеснява когато проверяваме дали в действителност е било извършено балансиране. Ако вентилът е затворен (функция на сферичен вентил), положението му ясно се вижда от пръв поглед върху скалата, на която в такъв случай се появява червен индикатор.

Фиг. 6

Фиксирането и пломбирането на предварително настроената стойност е важно изискване при устройствата за измерване и балансиране. При вентила MSV-BD това е изключително просто, тъй като зададената стойност се фиксира чрез натискане на ръкохватката, а деблокирането може да се предотврати чрез поставяне на пластмасова скоба в прореза на ръкохватката. Освен това може да се поръча етикет, върху който да се запишат всички необходими параметри и който се прикачва към ръкохватката, така че винаги да може да се провери първоначалното състояние (вижте Фиг. 6).

Точността на вентила е друго важно предимство, което трябва да се спомене. Въпреки, че може да звучи в известен смисъл противоречиво, все пак в това има логика. Известно е, че зададените стойности за потока при вентилите за статично балансиране са валидни само при номинални експлоатационни условия. Все пак, ако даден вентил е неточен (напр. при по-ниски  стойности на зададен товар неточността на вентила често е по-голяма от +/- 15%), тогава е възможно да се настрои 15% по-голям (или по-малък) поток, което, дори при предвидените обстоятелства, предизвиква свръхдебит и претоварване на помпата в единия случай или проблеми в подаването в другия. Колкото по-точен е един вентил, толкова по-малка е вероятността от възникване на този проблем. Вентилът MSV-BD, благодарение на специалната геометрия на затварящия механизъм и на вътрешната си конструкция, е изключително точен, ±4-5% , като едва ли надхвърля тази цифра в работния диапазон близо до затварянето.

Фиг. 7

– Друг много важен елемент на точността е инструментът за измерване на потока. В настоящата статия, без да се навлиза в подробности, е представен новият уред на Данфосс за измерване на потока, тип PFM 4000, (вижте Фиг. 7). Този уред има възможности за blue tooth или радиочестотна комуникация. Компактният датчик (датчици) за налягането на преминаващия поток изпраща(т) сигнал до джобно компютърно устройство, което извършва анализа.

Вграденият в него софтуер дава възможност за събиране на данни и извършване на проектни изчисления. С това решение измерванията се извършват по-бързо и по-удобно.

Фиг. 8

Вентилът MSV-BD може да бъде комбиниран с “обикновен” спирателен фитинг, какъвто е многофункционалният сферичен вентил MSV-S (Фиг. 8) (Това изделие ще започне да се предлага на пазара от месец юли 2009 г.!). Обичайните функции на конвенционален сферичен вентил са подсилени с такива характеристики като:  тяло от устойчив на обезцинковане месинг DZR, пълно затваряне, пълнене/източване (с голям капацитет), двупосочно въртене на ръкохватката (за по-добро използване на пространството), сваляема ръчка за улесняване на монтажа, голям капацитет (висока Kvs стойност) и при необходимост – възможност за измерване на налягането. Тези характеристики са подобни на характеристиките на вентила MSV-BD.

Тези качества са изключително полезни както за монтажника, така и за оператора в процеса на ежедневната им работа.

Важно е да се подчертае, че ние в Данфосс продължаваме да вярваме в автоматичното хидравлично регулиране (ASV-PV/P, AB-QM)!  С този вентил ние възнамеряваме да осигурим съдействие на онези, които използват баланс вентили при определени приложения –например в системи с постоянен поток, или използват измервателни вентили за диагностика на системите или поддръжка на съоръженията.