pixel

Как да сменим доставчика си на електроенергия?

Смяната на доставчика на електрическа енергия през 2016 г. е регламентирана в Правилата за търговия с електрическа енергия на КЕВР. Процедурата се администрира от съответния оператор на електроразпределителна мрежа, към която е присъединен обектът (имотът) на клиента. Смяната се извършва от електроразоределителното предприятие (ЕРП) по желание на клиента.

Процедурата за смяна на доставчик на електрическа енергия стартира, когато клиентът или упълномощено от него лице подаде заявление за това. Възможно е и бъдещият доставчик да извърши това от името и за сметка на клиента.

Няма ограничения за броя на смените на доставчика на електрическа енергия. За да се направи смяна, трябва да се спазят сроковете и процедурата, определени в Правилата за търговия с електрическа енергия на КЕВР. За процедурата по смяна на доставчик не се заплаща такса, но се изисква клиентът да е уредил финансовите си взаимоотношения с досегашния доставчик.

За битовите потребители смяната на доставчик ще бъде възможна след 31 март 2016 г. Няма краен срок за това.

При първа смяна на доставчик от регулирания пазар с доставчик на свободния пазар клиентът има право да получи информация за почасовата консумация на електрическа енергия от собствениците на средствата за търговско измерване в 5-дневен срок от датата на подаване на искането. Информация може да бъде поискана за период до две години назад преди датата, на която е отправено искането.

Търговският участник или нотариално упълномощено от него лице изпраща заявление за получаване на достъп според мрежата, към която е присъединен съответният обект, до независимия преносен оператор, съответно оператора на електроразпределителната мрежа, което следва да е по образец, публикуван на сайта на съответния мрежови оператор: за търговски участници – физически лица- трите имена, ЕГН, адрес на обекта, по отношение на който ще бъде извършена промяната,  клиентски номер, идентификатор на точките на измерване. За търговски участници  – юридически лица има допълнителна инструкция, публикувана на сайта на независимия преносен оператор.

При първа смяна на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група операторът на електроразпределителната мрежа изисква служебно удостоверение за липса на задължения от последния му доставчик.

economic.bg

Може да харесате още...