pixel

МЕ с административни облекчения за комбинираното производство на топлинна и ел. енергия

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба за допълнение на Наредба № РД-16-267/19.03.2008 г. за определяне количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.  В съответствие с последните изменения в Закона за енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране ще замени издаваните годишни сертификати на производителите на електрическа енергия по високоефективен комбиниран начин, с месечни такива. С промените в наредбата се постига съответствието й със Закона за енергетиката.

За намаляване на административната тежест за енергийните предприятия, се предлага да отпадне задължението им да изпращат ежегодно в Министерството на енергетиката пакет от документи, който включва: топлинни схеми на централата и отделните инсталации, използвани средства за измерване, алгоритъм за определяне на електрическата енергия от комбинирано производство и други. При промяна на някое от обстоятелствата, енергийното предприятие ще трябва да направи мотивирано предложение за изменение на алгоритмите за пресмятане на режимни фактори и на количеството произведена електрическа енергия.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се правят в законоустановения срок на следния имейл адрес: [email protected].

Може да харесате още...