pixel

МС прие Наредба за ограничаване на големи аварии, свързани нефт и газ

Министерският съвет прие Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Така в българското законодателство се транспонира Директива 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води.

Наредбата цели да бъдат сведени до минимум случаите на големи аварии при свързаните с нефт и природен газ дейности. Тя ще доведе до ограничаване на последиците при евентуални аварии, като по този начин се подобри защитата на морската среда и крайбрежните зони. Определени са изисквания и условия за безопасно търсене, проучване или добив на нефт и природен газ и са ограничени евентуални смущения на собственото производство на енергия в Европейския съюз. С наредбата се регламентират механизми за реакция в случаи на аварии.

publics.bg

Може да харесате още...