pixel

Народното събрание одобри забраната за добив на шистов газ

Решението за забрана на проучванията и добива на шистов газ чрез метода хидравлично разбиване беше одобрено от Народното Събрание. В официално съобщение решението на депутатите се обосновава с предпазливост по отношение на опазването на човешкото здраве и околната среда. Забраната е безсрочна и важи за цялата територия на Р. България включително и акваторията в Черно море.

Забранява прилагането на технологията хидравлично разбиване, хидравличен удар, хидравлично разпукване, хидрофракинг, фракинг и/или всяко друго наименование, което описва вкарването на смес от вода или други течни или гелообразни субстанции с химични съединения, елементи или компоненти, пропанати, флуиди, пропан, както и механични или органични пълнители, под налягане по голямо от 20 атмосфери под земята, при проучване или добив, с цел извличане на нефт или природен газ, в това число от шисти, на територията на Република България.

Според решението на парламента всички проучвателни или добивни дейности, предвиждащи използването на фракинг или технология, трябва да бъдат незабавно преустановени, считано от датата на обнародване на това решение. Нарушителите ще бъдат санкционирани с глоба от 100 000 000 лева.

Физически или юридически лица, получили вече разрешение за проучване, или концесия за добив на нефт и газ, засегнати от забраната, трябва в срок от 3 месеца да представят за одобрение преработени работни проекти , невключващи забранените методи. Ако не спазят срока , или новите им проекти не отговарят на изискванията, те губят правата, дадени им със съответното решение или концесия, без право на компенсация.

Забраните обаче не важат за научно-изследователски проучвания, които едновременно отговарят на следните условия: извършват се от независими научни организации, нямат търговска цел, имат за предмет проучване рисковете от добива на нефт и природен газ и не използват забранения метод на хидравлично разбиване и подобни на него.

Контролът по прилагането на решението е възложен на Министерски съвет.

publics.bg

Може да харесате още...