Неосъщественият нефтопровод Бургас-Александруполис отчита загуба от 93 хил. лв.

Проектната компания за неосъществения нефтопровод Бургас-Александруполис отчита загуба от 93 хил. лв. спрямо съпоставимия период от 9.те месеца на 2017 г., когато е реализирана загуба в размер на 51 хил. лв. се отчита увеличение на отрицателния финансов резултат с 82%.

Българската проектна компания създадена за управление на несъстоялия се петролопровод „Булгарс-Александруполис“ продължава да работи на загуба. При това отрицателния финансов резултат расте с 82%. Припомняме, че периодично  правителството взима решения за увеличение на капитала на компанията. Прекратяването на дейността както изглежда не е съвсем лесно, а и усложнено предвид участието й в международната проектна компания  „Транс-Болкан Пайплайн Б.В“. Както личи обаче напредък има предвид решението от месец юли тази година „решение за стартиране на действия по ликвидация на международната проектна компания“.

„Финансовият резултат на „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ“ ЕАД към 30 септември 2018 г. е загуба в размер на 93 хил. лв. Спрямо съпоставимия период на 2017 г., когато е реализирана загуба в размер на 51 хил. лв. се отчита увеличение на отрицателния финансов резултат с 82%. Това се дължи основно на отчитането на разходи за други данъци, алтернативни на корпоративния данък – 28 хил. лв. (при 0 лв. през 2017 г.), както и увеличението на „Други разходи“ от 1 хил. лв. на 8 хил. лв.“, се казва във финансовия отчет на дружеството за деветмесечието, публикуван на страницата на финансовото министерство. Дружеството отчита нарастване на оперативните разходи с 27% , основно за персонал, но и за други разходи, спрямо същия период на 2017 г., когато те са оценени на 51 хил. лв.

В отчета си дружеството прави подробен преглед на отрицателния финансов резултат по месеци, като според него през I тримесечие те са минус 22 хил. лв., през II-ро – минус 51.хил. лв. , III – минус 20 хил. лв. За четвърто тримесечие тепърва ще стане ясно каква ще е отрицателната стойност, която ще реализира дружеството, която ще бъде прибавена към тази от деветте месеца на тази година (минус 93 хил. лв.). Това е в допълнение към непокритата загуба от минали години, които според данните към 30 септември 2018 г. са в размер на 8 316 хил. лв. Както обясняват от дружеството те са „формирани от реализирани загуби през предходните финансови години. Собственият капитал на „Проектна компания нефтопровод „Бургас – Александруполис БГ“ ЕАД е в размер на 16 263 хил. лв.“.

Към персонала и за осигуровки дружеството има краткосрочни задължения  в размер на 8 хил. лв. Значителни са загубите, както става ясно от ситуацията покрай  КТБ. „Дружеството отчита по перо „Провизии и сходни задължения“ сума в размер на 407 хил. лв., във връзка с блокираните средства в „Корпоративна търговска банка“ АД“, се посочва в отчета. Както става ясно от отчета, промени през следващия финансов период не се очакват, тоест финансовото състояние на дружеството ще продължи да е отрицателно.

В края на миналата 2017 г. бе разпространена информация, според която до две години се очаква започване на строителство на нефтопровода, заложен в самата същност на компанията. Неофициално дори плъзна информация за това, че акциите на руската страна в проекта са изкупени от американската енергийна компания „Шеврон“. По-късно бе коментирано, че компанията може да бъде просто преобразувана и да продължи по нов проект. Какъв точно ще засега е неясно. На този етап фактите говорят единствено за поетапни финансови инжекции от страна на държавата, без ясно обяснение на извършваната дейност и плановете за бъдещето.

България да се отказа от строежа на тръбопровода „Бургас-Александруполис“, който трябваше да мине през територията на страната ни още през 2011  г. Денонсирането на междуправителственото споразумение между София, Атина и Москва бе гласувано от Народното събрание през 2013 г. От тогава досега разходите за участие в международната проектна компания продължават. Българската страна бе тръгнала да съди и акционерите си, защото не искаха закриване на общото дружество, но през юни 2016 г. се отказа от намерението си  по предложение на гръцката страна с с мотив –  основа за бъдещи съвместни проекти между България и Гърция като инфраструктура.

На тази база някои източници смятат, че това може  да е дъщерната компания, която се предвижда да има  „Булгартрансгаз“ за участие в проекта за LNG-терминала в гръцкия Александруполис.  Според други това е невъзможно, предвид решението за стартиране на действия за ликвидация на международната проектна компания  „Транс Болкан Пайплайн Б.В.“.

Проектната компания Бургас-Александруполис е акционер в международната проектна компания „Транс Болкан Пайплайн Б.В.“, регистрирана в Амстердам с дял ок 24,5%. Толкова е и участието на гръцкото дружество „Хелпе -Траки“ и гръцката държава (1%). 51% държат три  руски компании (Транснефт, Газпром нефт и Роснефт, обединени в тръбопроводен консорциум). Самата международна компания е учредена въз основа на подписано за целта междуправителствено споразумение между България, Русия и Гърция. При учредяване на компанията пък има подписано и акционерно споразумение.


Вижте също...