Нова тенденция в областта на сградните технологии

Нова тенденция в областта на сградните технологии

Създаването на сграден информационен модел или BIM (Building Information Modeling) е нова тенденция в областта на сградните технологии. Модерната методика на проектиране е на път да направи революция в строителната индустрия. Но дали BIM означава, че бъдещето вече е тук? В статията ще прочетете мнението на доказани специалисти, техните аргументи и доводи.

BIM е бъдещето на строителството. Съкращението дословно означава сградно информационно моделиране. По своята същност това е концепция, водеща началото си още от седемдесетте години на миналия век, но благодарение на новите постижения в информационните технологии тя набра скорост в последното десетилетие. BIM не е софтуерен продукт, а цялостен процес, който по дигитален път свързва всички, които участват в подготовката и реализацията на строителния проект или пък в експлоатацията на една сграда. Този методологичен подход се базира на 3D модели, които не само изобразяват геометрично всички компоненти на сградата, но съдържат също информация за сроковете и стойността на разходите, както и данните за енергозахранването, осветлението, противопожарната защита и управлението на съоръженията. Процесът взема предвид също и данните за потенциалното бъдещо разрушаване на сградата.

Анализ на енергийния мениджмънт

Томас Лийзенфелд, директор Мениджмънт на иновациите в Siemens, направление Сградни технологии

Днес BIM се търси основно заради надеждното откриване на конфликтни позиции (точки) в процеса на проектирането. Например пресичането на тръбните и кабелните трасета вече не се открива едва на строителната площадка, а много преди да започне строителството благодарение на интегрираното планиране в съвременните BIM платформи. За да се подготвим за бъдещата ни работа с BIM, ние в Siemens още преди години започнахме да снабдяваме с BIM-съвместими данни всички наши продукти като  сензори за  CO2, вентили и управляващи устройства. По този начин ги подготвихме за лесното им интегриране във все по-сложния дигитален етап на предварителното планиране.

В бъдеще BIM данните ще носят все по-голяма информация и ще бъдат използвани във всички етапи от строителния проект. Това ще доведе до мрежови ефект, който ще направи сградното информационно моделиране все по-достъпно и по-ефективно. Затова за нас представляват интерес облачно базирани съвместни платформи, например bim+ на Allplan или Autocad360 на Autodesk, чрез които всички специалисти могат да работят заедно по строителния проект и да снабдяват системата с всички данни, необходими за енергиен анализ или анализ на сигурността.

Вярвам, че в бъдеще ще бъдат разработени все повече и повече симулации за тези платформи, които чрез използването на виртуален модел ще позволят решаването в ранен етап на проблемите, свързани с  енергопотреблението или пожарната безопасност. В даден момент ние ще сме в състояние да оборудваме сградата от създадения модел с виртуални контролери, сензори и полеви устройства. Това означава, че ние не само ще създадем компютърен модел, но ще го изпитаме и ще го представим на клиента за одобрение.  След като се построи действителната сграда, тогава, в идеалния случай, всичко, което трябва да се направи, е да се зареди софтуерът, който да контролира нейното функциониране.

Създаденият BIM модел не е панацея

Якоб Пшибило е ръководител BIM към Allplan, дъщерна фирма на Nemetschek Group, която продава първите по рода си и едни от най-добрите софтуерни системи за CAD и BIM

По същество BIM предлага съвсем нова динамика през последните три години. В Германия съществува голям потенциал за развитие на сградното информационно моделиране. Ние разполагаме с водещи международни експерти и съответстващи стандарти. Това благоприятства въвеждането на процеса на сградно информационно моделиране.

Терминът BIM все още се използва в широки граници на взаимосвързани понятия. Като методология той изисква интензивна комуникация и сътрудничество между всички, които участват в този процес. За да се работи ефективно с BIM, трябва да се намери отговор на няколко въпроса. Каква е целта и кой се възползва от добавената стойност, генерирана на друго място, когато се използва BIM за проектиране на сграда? Кой ще ръководи екипа, който да създаде работещ BIM модел? Ето това е тема за размисъл – не съществува такъв BIM модел, който да е общовалиден за всеки строителен проект. По-скоро за всеки проект трябва да се определят целите, които трябва да се постигнат от отделните участници в процеса. Така още от самото начало ще можете да установите от какви данни имат нужда архитектите или проектантите, за да постигнат тези цели и така да оптимизирате сградата.

Само тогава BIM може да даде желания тласък на ефективността. За тази цел е от изключителна важност да се гарантира, че данните, с които работят отделните участници в процеса, могат да бъдат публично обменяни, редактирани и проверявани в рамките на работния процес. Това изисква дигитални платформи, като например bim+, които гарантират тези отворени стандарти и по този начин улесняват съвместната работа по време на строителството.


Вижте също...