Нови етикети на продуктите, свързани с електропотреблението

Правителството одобри промени в Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси.

През юли миналата година беше публикуван Регламент на Европейския парламент, с който беше отменена действащата наредба за енергийно етикетиране. С направените промени българското законодателство ще отговори на изискванията на Европейския парламент относно отбелязването на информация за електропотреблението върху етикетите на продуктите.

Промените имат за цел да насърчават потребителите да избират продукти с по-добри показатели за енергийна ефективност. Това, от своя страна, стимулира производителите да произвеждат по-високо ефективни продукти, като ефектът от това се изразява в допълнителни икономии на енергия и в ползи за околната среда и за икономиката на ЕС като цяло.


Вижте също...