pixel

Нови правила за търговия с квоти на емисии на парникови газове

Нови правила за търговия с квоти на емисии на парникови газове

Министерството на околната среда и водите представи новите правила за търговия с квоти на емисии на парникови газове за периода след 2013 г. на среща по инициатива на БСК.

През 2013 г. започва третата фаза на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове. За разлика от предишните два периода на търговия (2005-2007 г.) и (2008-2012 г.), безплатните квоти за предприятията ще бъдат разпределяни на базата на хармонизирани преходни правила, валидни за целия Европейски съюз.

България трябва да представи в срок до 30 септември 2011 г. списък с всички инсталации на нейна територия, както и предварително количество безплатно разпределени квоти за всяка една от тях. Това разпределение подлежи на проверка и одобрение от Европейската комисия.

За да бъдат включени в списъка, всички оператори на инсталации, които извършват дейности по Приложение 7 на Закона за опазване на околната среда, са длъжни да изготвят доклад за дейността си съгласно публикувани на страницата на МОСВ формуляри. Тези доклади трябва да бъдат верифицирани от независим верификатор, така че да се гарантира, че безплатното разпределяне на квоти за емисии се основава на сигурни и надеждни данни. Срокът за подаване на докладите в Изпълнителна агенция по околна среда е 15 юли 2011 г.

В дискусиите между МОСВ и БСК се включиха още експерти от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), представители на бизнеса и консултанти в областта на изменението на климата.

greentech.bg

Може да харесате още...