Нуждаем се от термопомпи, за да може Зеленият пакт да стане реалност

daikin

Декарбонизацията на отоплителния сектор ще бъде от ключово значение за превръщането до 2050 г. на европейската икономика в климатично неутрална. Daikin приветства Зеления пакт на ЕС и вярва, че термопомпите ще изиграят съществена роля за превръщането на Европа в климатично неутрална, а в комбинация с декарбонизацията ще се постигне устойчив икономически растеж.

В срок до 2050 г. Европа иска да стане първия в света въглеродно неутрален континент, а Европейската комисия има за цел да намали емисиите с най-малко 55% до 2030 г. Ние от Daikin, подкрепяме този курс, като се стремим да се превърнем във въглеродно неутрален компания в световен мащаб до 2050 г.1

Европейският инвестиционен план за Зеления пакт2 има за цел да привлече (най-малко) 1 трилиона евро под формата на инвестиции от Европейския съюз, правителствата на държавите-членки и частния сектор за декарбонизацията на ЕС.3 Изправен пред пандемичната и икономическа криза, предизвикани от КОВИД-19, инвестиционният план за Зеления пакт вече е залегнал и в основата на “Следващото поколение на ЕС” – европейската програма за възстановяване от КОВИД-19 на стойност от 750 млрд. евро.

Декарбонизацията на Европа и възстановяването от пандемията от КОВИД-19 са огромни предизвикателства. При представянето на Зеления пакт, президентът на Европейската комисия дори го нарече “мигът, в който човекът стъпи на Луната”. При реализирането на Зеления пакт ние очакваме да видим как ЕС и неговите държави-членки насърчават нисковъглеродни технологии като термопомпи като гарантират справедливи цени на енергията, базирани на използването на въглероди и чрез прекратяване на стимулите за отопление чрез изкопаеми горива.

Защо точно термопомпи?

Понастоящем сградният фонд на Европа е отговорен за около 36% от всички емисии на CO2 в Евросъюза. Като се има предвид, че почти 50% от крайното потребление на електроенергия в ЕС се използва за отопление и охлаждане, от което 80% се използва в сгради4, потенциалът за декарбонизиране на този сектор е огромен.

Термопомпите са доказано решение, а Европа притежава технологията, експертните познания и инвестициите, за да ги използва все по-масово/ От еднофамилни до многофамилни домове, от обновени до нови жилища, от малки до големи търговски сгради и промишлени съоръжения, термопомпите сега за готови и подходящи за целите на Зеления пакт на ЕС.

Термопомпите представляват нисковъглеродна технология за отопление. За всеки киловат необходима топлина, въздействието на термпопома върху въглеродните емисии понастоящем представлява около половината от това на високоефективен газов котел с още по-нисък потенциал на въглеродния отпечатък поради по-нататъшната декарбонизация на производството на електроенергия в ЕС5.

Термопомпите използват възобновяеми енергийни източници, като например топлинна енергия от въздуха, водата или земята. Тези възобновяеми енергийни източници са в изобилие в Европа, затова не е необходимо те да се внасят.

Термопомпите ще използват все повече електроенергия от възобновяеми енергийни източници и са на път да се превърнат в решение, напълно неутрално към климатичните промени. Така например, до 2030 г. се очаква делът на производството на електроенергия от възобновяеми източници в ЕС да се удвои спрямо сегашното ниво от 32% на електроенергията, добита от възобновяеми източници т.е. около 65% или повече6.

Освен това, термопомпите са от съществено значение, за да се позволи балансиране на електрическата мрежа, като по този начин се подкрепя по-нататъшното разгръщане на производството на възобновяема енергия, например, като действат като топлинен акумулатор и инструмент за гъвкаво балансиране на енергоснабдяването и потреблението.

Инвестициите в термопомпите дават тласък и на икономическия растеж на ЕС, тъй като тези продукти са добре развити и произведени в Европа. Така например, Daikin има център за научно-развойна дейност и 5 завода в Европа, които са свързани с термопомпената технология.

Всяко евро, инвестирано в термопомпената технология, всъщност представлява евро, инвестирано в локално създаване на работни места. Термопомпеният бранш като цяло осигурява понастоящем работа на 225 000 души в Европа7. Новите и бъдещите инвестиции в отопление с възобновяема енергия ще донесат дивиденти за европейската икономика като цяло, както и за нашата околна среда.

Успешен пример от практиката в Швеция

През 80-те години на миналия век Швеция започна амбициозна политика за внедряване на термопомпи, които да заменят котлите, работещи с изкопаеми горива. Сега термопомпите са стандарта за отопление в шведските жилища. Този тласък за превръщане на термопомпите в стандартната технология за отопление на жилищата спомогна за намаляване на общите емисии от парникови газове с 33,7% за периода между 1990 г. и 2018 г8.

Шведският модел започва да се следва и от други европейски държави. Наскоро страни като Франция, Германия и Холандия започнаха да насърчават подобни схеми за замяна на котли с термопомпи.

Прекратяване на стимулите за ползване на горива, отделящи въглеродни емисии

Следвайки инициативата на Зеления пакт, политиците в държавите-членки на ЕС могат да предприемат действия на две нива за постигане на декарбонизация.

Първо, държавите-членки могат да се ангажират с прекратяване на ползването на изкопаеми горива. Най-замърсяващите системи за отопление трябва поетапно да бъдат изведени от експлоатация. От януари 2020 г. Австрия вече не позволява монтаж на нафтови котли в нови жилища. Това е отлична инициатива. Политиците могат да не допускат стимуларане за изкопаеми горива. Дори сега има преки или косвени стимули за нафтови или газови котли, например поради различното облагане на термопомпите в сравнение с котлите.

На второ място, технологиите за възобновяема енергия също се нуждаят от равнопоставеност. Разликата между цените на електроенергията и природния газ в много държави-членки е твърде голяма, за да станат термопомпите икономически привлекателна инвестиция за гражданите на ЕС9. Определени стимули могат да разрешат проблема за определен период от време, но в дългосрочен план, разходите за енергия трябва да отразяват по-добре съдържанието на въглеродни емисии. Въглеродното ценообразуване може да даде своя принос за по-нататъшно намаляване на емисиите чрез разширяване европейската Система за търговия с емисии (СТЕ) към всички емисии от изгарянето на изкопаеми горива в сградите и преработване на Директивата за енергийното данъчно облагане10.

Мотивиране на потребителите

Потребителите, които искат да заменят своите системи, работещи с изкопаеми горива, трябва да бъдат мотивирани да насочат вниманието си към термопомпите. Браншът постоянно прави нововъвдения, за да направи термопомпите атрактивни за потребителя – чрез комбинация от функции, цени, проектиране и лесно използване на тези продукти както от клиенти, така и от монтажници11. Отрасълът може да положи повече усилия при разясняване на предимствата на термопомпите с цел да запознае по-обстойно крайните потребители.

Държавните власти привлича вниманието на потребителите към термопомпите чрез стимули за ремонти на жилища, но също така има и други средства, които биха могли да направят избора за термопомпи полезен, като отразяване на използването на енергия от възобновяеми източници в общото енергийно отчитане на сградата. Това е ясен сигнал и насърчава потребителите да направят подробно изчисление на общите разходи за собственост и екологичните предимства12. Именно така предимствата на термопомпите ще станат ясни за потребителите.

Достъпни за всички в Европа

В краткосрочен план, държавните стимули могат да спомогнат за ускоряване на прехода към въглеродно неутрално отопление и да направят термопомпите достъпни за всички, но в дългосрочен план точните цени на енергията и правилното обозначаване на енергийните и въглеродни характеристики дадена сграда трябва бъдат движещият мотив, който ще накара крайните потребители да инвестират в термопомпената технология.

Примерите от Швеция и други европейски държави ни показват, че тази стратегия работи. Например Франция и Германия създадоха всеобхватни и широко популярни схеми за замяна на нафтови котли. Освен това, Италия стартира своята кампания “Супербонус” за насърчаване на използването на термомпи благодарение на възстановяване в размер на 110% от покупната цена на термопомпата.

Daikin, заедно с други лидери в термопомпения бранш, ще поемат предизвикателството да разяснят на крайните потребители информацията за термопомпите и техните предимства. Ние също работим всеки ден, за да създадем база от добре обучени монтажници, която да осигурява правилен монтаж и безпроблемна поддръжка за клиентите.

Какво следва?

Daikin си постави за цел до 2050 г. да стане въглеродно неутрална компания в световен мащаб. Ние сме убедени, че всички заинтересовани страни – политици, водещи компании от бранша и потребители, имат една и съща цел – да положат основите на неутрално въглеродно бъдеще. Заедно можем да постигнем декаборнизация на отоплението в Европа и да постигнем амбициозните цели на Зеления пакт. Необходимо е само да почнем да действаме още сега.

За повече информация – Дайкин.

Може да харесате още...