Оптимизация и съвети за постигане на значителни спестявания

Енергиен одит – за постигането на големи спестявания и максимална енергийна ефективност

Енергиен одит е един от най-сигурните начини за намаляване на вашата енергийна консумация, тъй като енергийнонеефективните помпи изразходват огромни количества енергия и пари. Ето защо редовното проверяване на енергийната ефективност на Вашите помпи може да намали разходите на Вашия бизнес.

Екип от опитни инженери на Grundfos може да извърши енергиен одит на място (на територията на обекта).

Вие ще получите доклад за състоянието на всички използвани помпени системи, както и съвети за това как да получите оптимална производителност.

Одит на базова консумация на енергия:

Търговски център
Спестена енергия: 25%.
Спестена електроенергия: 245 099 КwH на година.
Спестени пари: €24 510 на година.

Хотел
Спестена енергия: до 80%.
Спестени пари: €55 571 за период от жизнен цикъл 15 години.
Време за изплащане.
На инвестицията: 4.4 години.

Болница
Спестена енергия: 75%.
Спестена електроенергия: 40 000 КwH на година.
Спестени пари: €5 700 на година.

Индустриална сграда
Спестена енергия: 26.4%.
Спестена електроенергия: 588 442 КwH на година.
Спестени пари: €54 137 на година.

Оптимизация и консултация
Основната цел на Енергийния одит е да се направи преглед на консумацията на енергия на помпите на клиента. Проверката се основава върху данните на помпата, както е обозначено на табелката (Q, H и P2), възрастта на помпата и енергийните часове – известни фактори, които оказват въздействие върху потреблението на енергия. Анализите на разхода през жизнения цикъл на помпата са полезни, когато клиентът иска да анализира LCC на избраната помпа или да избере ново помпено решение.

Полза за клиентите
– Точна информация за потреблението на енергия;
– Подробен екологичен профил.

Енергийният одит се извършва от локален представител на Grundfos и включва доклад, базиран на стандартизиран шаблон. Данните за извършения одит се вземат от обозначителната табелка на помпата и двигателя.

Факти
– 10% от световната консумация на електроенергия е от помпи
– 2 от всеки 3 помпи изразходват до 60% повече енергия

Предложение
4% от общата световна консумация на електроенергия може да бъде спестена, ако всеки бизнес подмени използваните помпи и помпени системи с енергийно ефективни.

Високо енергийноефективни продукти от Grundfos

Предимства
Предлаганият от Grundfos пакет за енергийна отпимизация има за цел да анализира помпите и помпените системи на клиента и да намери начин да намали консумацията на енергия и финансовите разходи.

Приложения
Приложение: всички.
Типове помпи: всички.
Клиенти: крайни потребители във всички сфери.

За контакт и повече информация – Адара Инженеринг.

Вижте също...