pixel

От традиционно вертикално разположение, към съвременни хоризонтални решения

EvoFlat™ – Децентрализирани отоплителни системи за жилищни сгради от Данфосс

Прокарваме пътя към създаване на енергийно ефективни сгради, които да осигуряват по-голям комфорт, както и по-добра възвръщаемост на инвестициите.

Нашата цел е да предоставим на всички, които живеят в жилищни блокове пълната гама от предимства на децентрали-зираните отоплителни системи. Това означава по-добра възвръщаемост на вложенията, по-ниски общи разходи, по-голям комфорт и сигурност, както и по-малко екологично въздействие.” Ана Перашич, Данфосс, Направление Топло-фикационна автоматика.

Факти

– Повече от 40% от разхода на енергия в Европа се дължи на сградите и съответно 40% от емисиите на CO2.
– На горивото, използвано за отопление, се дължат 57% от разхода на енергия за битови цели в ЕС, а на горивото за подгряване на вода се дължат други 25%.
– В повечето страни по света са въведени законодателни изисквания за намаляване на разхода на енергия в сградите. Пример в това отношение е Директива 2010/31/EU на ЕС за енергийните характеристики на сградите, която определя ясни критерии и изисквания за енергийните характеристики на сградите като цяло.
– Децентрализираните отоплителни системи са един ефикасен начин за подобряване на енергийните характеристики на сградите, благодарение на тяхната гъвкавост, що се отнася до използването на възобновяеми енергийни източници и пригодността им за сгради с ниска енергоемкост.

Нови изисквания – ново мислене

Икономическите фактори около притежаването, експлоатацията и живота в многофамилните сгради по целия свят непрекъснато се променят. Растящите цени на енергията и увеличаващите се изисквания за комфорт изискват значителни инвестиции за запазване на конкурентноспособността и оцеляване в дългосрочен план.

Традиционните решения вече не вършат работа – необходимо е ново мислене за справяне с новата действителност.

Енергийната ефективност се отплаща

В Европа над 40% от разхода на енергия се падат на сградите и на тях се дължат около 40% от емисиите на СО2. Ето защо както разходите, така и екологичното въздействие на тези сгради се превръщат във въпрос от първостепенна важност за техните собственици и обитатели. Растящите цени на енергията оскъпяват живота в апартамент под наем и собствениците на жилищни блокове рискуват да загубят наематели, когато се появи по-привлекателна възможност за жилищно настаняване. Собствениците на сгради, които инвестират средства за обновление, изолация и енергийно ефективни системи, могат да намалят разхода на енергия в сградата до 83%. Такова значително намаляване на консумацията на енергия води до съответно по-ниски битови разходи, а чрез включване на стойността на обновлението в наема на обитателите се постига изненадващо бързо възвръщане на инвестицията, като в същото време се намаляват общите разходи на наемателите.

Повишават се  изискванията за комфорт

Да се отговори на изискванията за комфорт на наемателите е също толкова важно, колкото и намаляването на разхода на енергия в сградата. Наемателите искат да живеят в приятна и удобна обстановка с надеждно подаване на битова гореща вода, отговаряща на хигиенните изисквания.

За разлика от традиционните централни отоплителни системи, съвременните решения разчитат на децентрализирана концепция, при която отоплението и производството на битова гореща вода се управлява независимо във всеки отделен апартамент. Това допринася за по-добро задоволяване на индивидуалните потребности на обитателите и дава възможност за акуратно измерване на разхода на енергия на всеки абонат.

Тази прозрачност, освен това дава възможност на наемателите постоянно да следят разхода на енергия и в зависимост от това да коригират своето потребителско поведение.

Възможности за по-добър бизнес

Децентрализираните системи за отопление и битова гореща вода не са ново изобретение. Предимствата от използването на такива инсталации са добре документирани. Въпросът е доколко добре могат да се справят доставчиците на базата на този потенциал. Именно в това е ролята на EvoFlat от Данфосс, осигурявайки едно рентабилно решение за жилищни кооперации, собственици на сгради, проектанти, както и за наемателите живеещи в апартаментите.

Радикално обновяване и ново строителство:
Нов подход при системите за осигуряване на комфорт в апартаментите

Гъвкавост

Запасите от налични енергийни източници постоянно се променят. Същевременно законодателството способства за по-широко използване на източници на екологично чиста енергия. Това води до ситуация, при която предвиждането на възможност за използване на няколко енергийни източника за захранване на една сграда придобива по-голямо значение при проектирането на обновителни работи и ново строителство.

Интегриране на възобновяеми енергийни източници

Системите, използващи енергия от възобновяеми източници, обикновено се инсталират по-скоро като допълнение, отколкото като самостоятелни системи. Това налага да се предвиди инсталация с централен буферен резервоар, която е идеална и за разпределението на гореща вода към отделните апартаменти. Централният буферен резервоар подава гореща вода до апартаментите, която се трансформира от апартаментните абонатни станции в отопление и битова гореща вода за обитателите им.

Децентрализираните отоплителни системи по този начин осигуряват гъвкав подход при използването на енергийни източници поради факта, че апартаментната абонатна станция ще осигурява отопление и битова гореща вода на съответния апартамент, независимо от това какъв енергиен източник се използва в момента. Освен това съществува възможност за бъдещо безпроблемно доизграждане на системата.

Преимущества за всички

Изграждането на децентрализирани отоплителни системи в нови сгради и при по-мащабни проекти за обновление носи значителни ползи за собственика на сградата, както и за собствениците и наемателите на всеки апартамент.

Обновяването на конструкцията на сградата и инсталациите намалява топлинните загуби и сметките за енергия, и повишава чувствително нивата на комфорт и безопасност на хората, живеещи в сградата. В същото време индивидуалното отчитане на потреблението във всеки апартамент дава възможност на обитателите сами да контролират сметките си за отопление и гореща вода. Всичко това прави сградата много по-атрактивна за всеки от тях.

Ще Ви запознаем накратко с това, какво представляват децентрализираните системи и какви са преимуществата, които те осигуряват.

Енергийна ефективност и осигуряване на пълен контрол

Системата EvoFlat се състои от хидравлични разпределителни устройства и хоризонтални тръбопроводи във всеки апартамент, захранвани с гореща вода от централен котел с висока ефективност, който е разположен в сутерена.

Децентрализираната отоплителна система включва буферен резервоар и може да бъде захранвана от всякакъв топлинен източник, намиращ се в сградата. Независимо от евентуални последващи промени и доизграждане в топлоподаването към сградата, те си остават все така ефективни по време на експлоатация.

Апартаментните абонатни станции, използвани в системата EvoFlat, обикновено включват компактен топлообменник за производство на битова гореща вода на проточен принцип и многофункционален управляващ вентил за регулиране на подаването и ефикасното функциониране.

Системите EvoFlat са съвременно решение, заместващо традиционните централизирани системи за отопление и битова гореща вода като:
– Централни отоплителни и БГВ инсталации, използващи централни котли, които работят на газ, мазут, твърди горива и др.
– Газови комбинирани котли, монтирани във всеки апартамент, за производство на топлинна енергия и битова гореща вода;
– Централно отопление, използващо котел на газ или мазут, допълвано от електрически водоподгревател във всеки апартамент за производство на битова гореща вода.

Факти

Предимства и полза от системите EvoFlat

По време на проектиране и монтаж:
– Рентабилни, както за нови инсталации, така и при обновителни и ремонтни проекти.
– Заемат по-малко пространство във всеки апартамент – могат да се вграждат в стени, стълбищни клетки или шахти.
– Монтират се бързо и лесно. Само 3 вертикални тръби, намалени и опростени тръбни разклонения и без пробиване на междуетажни плочи.

По време на експлоатация:
– Функционалната ефективност и ниските работни температури намаляват енергийните загуби, както и експлоатационните разходи.
– Точно, надеждно измерване и отчитане за всеки апартамент
– Неизправностите и разходът могат да се следят и отчитат чрез топломера.
– Индивидуално настройване на температурата в помещенията и независимо производство на битова гореща вода.
– Сведен до минимум риск от развитие на бактерии в статичната вода в централизирани котелни системи.
– Изключително ниски разходи за техническо обслужване и поддръжка.

Доказани преимущества на системите EvoFlat

Идеята за децентрализираните системи за отопление и битова гореща вода не е нова, а ползата и преимуществата при избиране на такива системи са добре доказани.

Сред главните преимущества на децентрализираните системи са по-ниският разход на енергия вследствие на индивидуалното измерване, повечето свободно пространство, което може да носи приходи в жилищните блокове и многофамилните къщи и намаляването на количеството неизползвана топлинна енергия, излъчена от дългите тръбопроводи. Ето няколко фактически цифри.

Ниски общи разходи

Насърчаване на хората да пестят енергия

Когато жителите и наемателите заплащат само за това, което са ползвали, те проявяват склонност да се отнасят по-пестеливо към своето потребление на енергия. Едно проучване, проведено в Дания в периода 1991-2005 година изследва фактическото потребление на енергия преди и след монтирането на индивидуални топломери.

Резултатите недвусмислено показали, че индивидуалното отчитане значително намалява разхода на енергия на квадратен метър – обикновено с 15-30%.

Намаляване на енергийните загуби

Едно проучване от 2008 год. сравнява различните разпределителни системи, използвани в жилищни блокове и многофамилни къщи. Изчисленията се базират на 4-етажна сграда с осем апартамента по 133 квадратни метра на всеки етаж. Направено било сравнение между решение с EvoFlat, система с един вертикален щранг и система с хоризонтален щранг с централно производство на битова гореща вода. Проучването показало, че в сравнение със съвременните централизирани системи за битова гореща вода EvoFlat намалява загубата на топлинна енергия от тръбите с повече от 40% и с до 80% в сравнение с традиционните решения с един тръбопровод.

Заема по-малко пространство

Както подсказва името, EvoFlat системите заемат много малко пространство. В сравнение със самостоятелните газови бойлери, които често са комбинирани с акумулиращ резервоар, апартаментната станция заема до 80% по-малко пространство и може да се монтира в ниша на стената или в малък шкаф. Естествено апартаментните станции, макар че са със съвсем скромни размери, заемат малко повече пространство от централизираните системи за производство на битова гореща вода. За сметка на това обаче те освобождават значително пространство в сутеренните помещения.

За повече информация и контакти – Данфосс ЕООД

Може да харесате още...