Патенти на Cuenod – водещ производител на нафтови, газови и комбинирани горелки

Система AGP® (система за регулиране съотношението газ-въздух).

Системата AGP®, разработена и внедрена от CUENOD, обезпечава:
– Отлична стабилност на състава на газовъздушната смес;
– Постоянно високо съдържание на СО2 в целия мощностен диапазон на горелката;
– Точен контрол на постъпването на остатъчния въздух, който осигурява работа с висок КПД, особено, що се касае до кондензационните котли.

Системата  AGP® измерва:
– Налягането на газа, постъпващ в газовата магистрала;
– Налягането на въздуха, излизащ от стабилизатора на налягане;
– Обратното налягане в горивната камера.

Всякакво изменение на тези три налягания незабавно и едновременно се записва от системата, която автоматично възстановява правилното съотношение газ-въздух за горенето.

Системата AGP® поддържа постоянно съотношение газ-въздух за горене даже при:
– Увеличаване или намаляване налягането на газа;
– Изменение подаването на въздух в резултат на колебание на мрежовото напрежение или замърсяване на вентилационната система;
– Изменения в горивната камера и налягането във вентилационния канал при пуск или изменение на товара.

Система VARIATRON®

С цел повишаване КПД на своите системи в CUENOD използват управляем регулатор на скоростта на въртене на вентилатора за цялата гама модулиращи горелки(система VARIATRON®).

В съчетание със системата  AGP® регулаторът VARIATRON® работи синхронно със сервоуправлението на въздушната клапа. До модел С 210 регулаторът е вграден в горелките. При моделите над 2000 kW той се поставя извън кожуха на горелката.

Регулаторът VARIATRON®  се доставя предварително програмиран. Настройва се много лесно и изисква задаването само на две гранични стойности на скоростта на въртене на вентилатора за цялата гама горелки.

Използването на регулатора VARIATRON® в горелките CUENOD  осигурява:
– Намаляване потреблението на електроенергия около 50-60%;
– Изменение на скоростта на въртене в съотношение 1:10, което осигурява отлична адаптация на работата на вентилатора към потребностите на системата, както и повишаване на средносезонната ефективност, осообено при монтаж на горелките на кондензационни или нискотемпературни котли;
– Безшумен старт и общо средно намаляване нивото на шума от 2 dB (при максимална мощност) до 12 dB (при минимална мощност).

Система RTC®

Функционалният дизайн на кожуха в съчетание с иновационната технология на производство на главата позволиха да се внедри системата  RTC®  (система за запазване регулировките на главата).

Тази система дава следните предимства:
– Свободен достъп до всички елементи след сваляне на капака;
– Лесно и бързо обслужване;
– Пълно сваляне на главата и достъп до вътрешните й елементи, без демонтаж на горелката от топлогенератора или разкачване от газовата магистрала;
– Дълговременно запазване на оптималните регулировки на главата, с изключение на промените по време на обслужване;
– Бързо почистване на механичните детайли, благодарение на свободния достъп до тях;
– Съкращаване на времето за техническо обслужване за сметка на използването на стандартни гайки, болтове, винтове и щуцери за работа, за които са нужни само няколко инструмента.

Система MDE®

Газовите горелки до модел С 210, а така също и мазутните горелки до С 160, са снабдени с микропроцесорна система, запомняща и съхраняваща всички работни данни(система  MDE® ). Тази система опростява управлението на горелката, помага при нейната експлоатация чрез предоставяне на цялата необходима информация за анализ ефективността на работа на горелката и появилите се работни аномалии.

Запомнената информация може да бъде видяна на вградения в горелката дисплей с помощтта на специален отчитащ прибор Cuenoscope®    или чрез компютър с програмно обезпечение Cuenocom® и специален оптически интерфейс.

Дисплеят се явява стандартно оборудване за всички газови горелки, започвайки от модели С 75 до С 210 и може да бъде доставен по заявка за останалите модели, започвайки от С 24.

На дисплея могат да се изведат различни данни:
– Текущите работни параметри(цикъл на работа, захранващо напрежение, ток на йонизация);
– Статистическа информация(продължителност на работа, брой пускове, брой и вид на неизправностите);
– Подробна информация за двете последни неизправности;
– Техническите данни да оборудването.

Цялата информация се показва в текстова форма и чрез компютър може да бъде изпратена в сервизната служба за улесняване на ремонта.

Даже при отсъстви на дисплей или връзка с компютър от устройството, конфигурирано към системата MDE®  , може да се получи кодът на неизправността, определен по броя и вида на миганията на светодиода, вграден в бутона за рестартиране.

Такава диагностична информация е особено полезна за определяне причините за поява на неизправностите, които е невъзможно да се възпроизведат в присъствие на сервизния специалист.

Глава с ниски емисии на азотни оксиди – система IME® и технология DIAMOND®

В миналото методите за решаване на проблема за намаляване на азотните оксиди (външна рециркулация на газовете в горивната камера) бяха скъпи, намаляваха мощността на горелката, правеха процеса на горене шумен и сложен за регулиране. Поради тази причина горелките с ниски емисии на азотни оксиди видаги се явяваха особен сегмент на пазара, освен в тези случаи, когато тяхното използване се изискваше от заканодателни норми.

Именно поради тази причина изследванията, проведени от CUENOD, бяха съсредоточени върху главите и се водеха в две приоритетни направления:
– Достигане диапазона на мощности;
– Простота при производството, пускането в експлоатация и обслужването.

В резултат се появи „степенчата” глава, в която газът постъпва на различни фази.
В началната фаза горенето протича при  голям излишък на въздух, и следователно, плътността на енергията е ниска. Температурата на факела се снижава за сметка на топлинното излъчване и частична рециркулация на газовете в горивната камера, до настъпването на втората фаза, при която се подава останалата част от газовия поток. С използването на системата IME® (многофазово впръскване) в горелките с мощност до 6 MW и системата  DIAMOND® , за горелки с мощности 2-45 MW, с които стандартно са оборудвани всички газови горелки, CUENOD гарантира намаляване на емисиите на NO до нива по-ниски от 80 mg/kWh при изгаряне на природен газ, което отговаря на стандарт EN 676 за съдържанието на азотни оксиди в изгорелите газове.

Система RHR®

RHR® (високоефективна система за рециркулация) е система с мощен и безшумен вентилатор, използващ принципа на повторно нагнетяване на въздуха. Част, от намиращия се под налягане въздух, се засмуква отново от вентилатора, което значително увеличава способността на горелката да преодолява противоналягането в топлогенератора при пуск. Това дава възможност горелките CUENOD да бъдат монтирани на топлогенератори от всякакъв вид и осигурява:
– Бърза стабилизация на пламъка и горенето при пуск;
– Елиминиране на вибрациите;
– Намаляване на вредните емисии в съответствие със стандартите на ЕС;
– Много ниско нива на шума(благодарение на закрития тип система за вентилация).

Освен това въздушната клапа на патентованата конструкция осигурява оптимално регулиране дори и при работа в режим на малка мощност.

За контакт: България Терм.

Може да харесате още...