Потенциалът за спестяване на енергия в сградите е огромен

Потенциалът за спестяване на енергия в сградите е огромен

Почти половината от разходите на една сграда са за енергия. Те могат да бъдат значително редуцирани с помощта на система за сградна автоматизация, каквато предлага Siemens.

Енергийна ефективност и устойчивост
Сградите консумират приблизително 40 % от произведената в световен мащаб енергия и генерират 21% от CO2 емисиите. При постоянно повишаващите се цени на природните ресурси въпросът за енергийната ефективност и устойчивост е все по-актуален. Известно е, че в близко бъдеще се очаква неимоверно покачване на потреблението на енергия заедно с увеличаване на населението на планетата. Според проучвания на International Energy Agency световното население ще достигне 9 млрд. до 2050 г. (за сравнение през 2010 г. то е било 7 млрд.), а потреблението на електричество ще нарасне почти двойно. Това означава, че търсенето на първична енергия ще се повиши с близо 40%. Необходимо е да се предприемат конкретни действия възможно най-скоро не само по отношение развитието на алтернативните енергийни източници, но също така и към пестенето на енергия. Факт е, че сградите имат огромен потенциал за енергоспестяване, който до голяма степен остава неоползотворен.

Какви  ще бъдат най-важните въпроси за собствениците и ползвателите на сгради в близко бъдеще?
В близко бъдеще собствениците на сгради, както и техните ползватели, ще бъдат изправени пред сериозно предизвикателство: необходимостта от увеличаване на енергийната ефективност, нулево генериране на CO2 емисии и в същото време поддържане на комфорта и безопасността. Това са различни теми, които имат една обща цел. Новите сгради трябва да бъдат проектирани и изградени  по такъв начин, че да могат да работят енергийно-ефективно през целия си жизнен цикъл – от проектирането до тяхното разрушаване. Това е от решаващо значение, тъй като около 80% от разходите за една сграда се извършват след завършването й, т.е. по време на нейното функциониране. Приблизително 40% от тези разходи са за енергия.
В съществуващите сгради също могат да се постигнат огромни икономии на енергия чрез модернизация и въвеждане на сградни системи и технологии. Много важен въпрос за всички собственици и инвеститори е колко бързо ще получат възвръщаемост на инвестирания в енергоспестяване капитал. Също така дали в страната действат законови норми и ограничения за CO2 емисиите, които трябва да се спазват.

Кои са най-ефективните методи за пестене на енергия в сгради?
За съжаление най-често енергийната ефективност се свързва само с поставянето на изолация и смяната на старата дограма, което далеч не е недостатъчно. Други ефективни мерки за пестене на енергия  могат да бъдат: въвеждане на енегроспестяваща сградна автоматизация; ограничаване на отоплението / охлаждането до определени комфортни нива;  обновяването на механичната вентилация с енерговъзстановяващи блокове; замяна на старите неефективни котли; намаляване на топлинните загуби при преноса на енергия и др.

Как сградната автоматизация спестява енергия?
Инсталирането на продукти и системи за сградна автоматизация осигурява ефективно управление на ОВК инсталациите,  осветлението и щорите в зависимост от заетостта на помещенията и външните атмосферни условия. Централната мениджмънт станция за управление и мониторинг, наричана още BMS (Building Management System), позволява наблюдение и анализ на всички процеси и стойности за потребление на енергия в реално време, осигурявайки възможност за извършване на оптимизации. Прецизното настройване на системата предлага незабавно редуциране на 15 до 30% от енергията в зависимост от типа на сградата и нейното местоположение. Периодът на изплащане на подобна инвестиция е от 3 до 6 години, като за по-големи сгради може да бъде и по-кратък. Ето един пример: в търговски или производствени сгради в горещ слънчев ден е по-ефективно щорите да са пуснати или наклонени, а осветлението в стаите да е включено. Тъй като помещението не се нагрява прекомерно от слънцето, климатичната система не се натоварва много – по този начин се спестява енергия. Взаимодействието между различните технически системи в сградата може да бъде автоматизирано чрез интеграцията им към една единна софтуерна платформа. По този начин осветлението, щорите, отоплението и охлаждането могат да бъдат  управлявани автоматично по начин, който постига максимална енергийна ефективност и удобство за потребителя. Ето защо цялостният подход към сградната автоматизация е изключително важен. Днес техническите системи в сградата могат да бъдат управлявани от централизирана мениджмънт станция. Освен това към тях могат да се интегрират и системи за сигурност и безопасност като пожароизвестяване, контрол на достъпа, видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника.

Какви са предимствата, които могат да бъдат постигнати чрез този интегриран подход?
Инвестициите в енергийна ефективност се възвръщат бързо чрез намаляването на разходите за енергия. Устойчивите и енергийно-ефективни сгради също така имат по-висока себестойност, което налага по-високи цени при продажба или наемане и по-ниски експлоатационни разходи. В допълнение мениджмънт станциите се оказват сериозно предимство по отношение на поддръжката. Отдалеченият мониторинг намалява разходите за нея, както и предупреждава операторите когато някоя система (например климатичната инсталация) е в неизправност. И не на последно място енергийно-оптимизираната сграда показва на потребители и клиенти, че собственикът на сградата подхожда серизоно към изразходването на енергия. Този „зелен имидж“ става все по-важен в днешно време. Системите за сградна автоматизация позволяват централизиран мониторинг и оптимизирано управление на най-енергоемките дейности. Те са изключително подходящи за летища, търговски сгради, офис сгради и комплекси, например университетски или корпоративни кампуси. Когато различните технически системи в сградата работят безпроблемно заедно, е възможно да се спести огромна част от потребяваната енергия.

Мениджмънт станции, мрежово управление на сгради – какви са типичните характеристики на „умните сгради”?
„Умните сгради” предлагат оптимизиран разход на енергия, потреблението на която непрекъснато се следи от мениджмънт станция. Такъв тип сграда може да генерира и съхранява своя собствена енергия или да приема енергия отвън, когато стойността й е най-изгодна. Благодарение на интелигентното потребление такива  сгради се превръщат в активна част от интелигентните енергийни мрежи.


Вижте също...