pixel

Повърхностно отопление и охлаждане „Unidis“ – система с децентрализирано разпределение

Повърхностното отопление е стандарт в жилищното строителство. От различните норми се изискват подобрени мерки на изолация. Чрез това се създават предпоставки в повърхностното отопление да се използват ниски работни температури – условие за икономична работа с модерни топлоизточници като напр. термопомпи, слънчева енергия и други.

Положителни характеристики на повърхностното отопление:
– удобно и комфортно;
– хигиенично – малка въздушна циркулация, няма изгаряне на прах поради ниската температура на нагревателната повърхност;
– здравословен микроклимат в помещенията поради ниската температура на въздуха в помещението, а по този начин и по-висока относителна влажност на въздуха;
– с дълъг живот и с незначителни разходи за обслужване;
– енергоспестяващо и екологично.

С изброените предпоставки обаче, изискванията на клиентите по отношение на комфорта се повишават. Поради тази причина Oventrop разработи нови продукти и системи за повърхностни отопления.

Концепция

Условията за новата система за повърхностно отопление „Unidis“ бяха създадени чрез систематично и успешно усъвършенстване на регулиращата арматура на Oventrop. При новата система Unidis“ с децентрализирано разпределение захранващият поток се разпределя от топлоизлъчващата тръбна мрежа към неизолираните подови повърхности.

Струпването на топлина пред разпределителната кутия и свързания с нея излишен разход на енергия във вътрешно-разположените коридори, са избегнати. Само студените връщащи линии на всички отоплителни кръгове се въвеждат в замазката към малък връщащ колектор и там се изравняват хидравлично.

При системата „Unidis“ има една захранваща линия с разклонение към всеки кръг (към всяко помещение). Така отпада необходимостта от класическия разпределителен колектор за подаващата линия.

Законовото изискване „за термостатично регулиране на отделните помещения“ е изпълнено чрез системата „Unidis“. За всяко помещение тук в една арматура са разположени термостатен сензор и регулатор. По този начин отпада цялостната електроинсталация между сензора и регулатора на обичайните системи. Няма електромагнитни замърсявания.

Системата „Unidis“ намалява значително появяващата се при отопленията с акумулирана електрическа енергия специфична инертност, а също така и нежеланата пулсация на температурата на пода.

Това се постига чрез патентован байпас в „Unibox E BV“. Този байпас може да се настрои индивидуално за всяко помещение в зависимост от изискванията.

Поставените от Oventrop цели при разработката на системите „Unidis“ са:
– оптимално решение по отношение на комфорта;
– максимална икономия на енергийни и експлоатационни разходи;
– екологична работа;
– подпомагане на безпроблемната работа при използване на термопомпа.

Предимства
(на системата „Unidis“ спрямо обичайното повърхностно отопление):

– няма централно общо въвеждане на топлите подаващи линии преди разпределителната кутия;
– няма неконтролирано топлоотдаване от разпределителната кутия и захранващите линии през други помещения;
– коридорите в жилището са със собствен отоплителен кръг;
– регулиране на стайната температура чрез стайни термостати без допълнителна енергия;
– няма електромагнитни замърсявания;
– стайни термостати без нужда от обслужване;
– регулатор с непрекъснато действие вместо регулатор “включено/ изключено”;
– ефектът на саморегулиране и регулирането чрез механично контролиран байпас са подобрени;
– пулсацията на температурата на пода е намалена (само чрез байпас);
– по-големи минимални разстояния между тръбите в замазката; избягва се преоразмеряване (само с байпас);
– по-бързо затопляне след фаза на понижаване (само чрез байпас) чрез поддържането на основна топлина и по този начин подът не изстива напълно;
– идеално за работа на термопомпа поради минималния разход на вода (само чрез байпас).

Системата „Unidis“ се състои от регулатор на стайната температура „Unibox“ с прилежащия към него монтажен канал и връщащи колектори Floorbox“.

Компоненти на системата:

– „Unibox E BV“ с монтажна кутия;
– връщащ колектор „Floorbox MH“;
– плочи и тръби.

Същината на новия вид система за повърхностно отопление „Unidis“ е регулирането на повърхностното отопление чрез „Unibox EBV“.

Този вариант с Unibox включва интегриран байпас, който може да се настройва и позволява подобрен комфорт в помещения с висок пренос на външна енергия, тъй като е предотвратено изстиване на пода. Когато помещенията са с разположение на юг и запад, трябва да бъде взето под внимание и периодичното затопляне чрез слънцеизлъчване.

Когато термостатните вентили в тези помещения останат затворени за по-дълго време и подът изстине, в крайна сметка е необходимо бързо затопляне. Стайната температура трябва да бъде достигната възможно най-бързо.

Енергоспестяващият потенциал достига до 9% благодарение на новата алтернатива за повърхностно отопление „Unidis“

Освен покачването на комфорта, режимът на работа с байпас има и ефект на енергоспестяване.

Чрез постоянния масов дебит температурата на повърхността се уеднаквява, а благодарение на него може да се понижи разчетната температура в подаващата линия. Благодарение на еднаквите температури на повърхността, които са резултат от основната мощност, при изчисленията може да се избере по-голямо разстояние между тръбите.

Енергетична оценка чрез данни за разхода съгласно DIN V 18599.

Ниска разчетна температура от около 10К означава:
– понижаване на разхода за разпределение в жилищни сгради с около 3%;
– понижаване на разхода за топлообразуване при класическите уреди, които оползотворяват топлина от изгаряне с около 1%, а при термопомпи (солен разтвор/вода) с около 6%.

Теоретичен общ енергоспестяващ потенциал:
– при уреди, които оползотворяват топлина от изгаряне – до 4%;
– при термопомпи – до 9%.

Представяне на системата

Елементът “монтажен канал” е предпоставка за точен и лесен монтаж на „Unibox E BV“. Монтажният канал се използва за монтаж във всички предлагани на пазара конструкции на стени като зидария, стени от леки материали и бетонни стени, стени от разглобяеми елементи и др.

Монтажът на „Unibox E BV“ следователно може да се извърши в по-късен етап на строителните работи.

За по-лесен и по-бърз монтаж са нагодени всички възможности за разполагане на монтажния канал в грубата работа на строителната площадка и са изпълнени „без завинтване“.

Зададените места на скъсване позволяват всички възможни ситуации на монтаж.

Връзката през задната стена позволява включването на регулаторите Unibox от всички помещения на едно жилище от неизолираните подове на коридорите на жилището.

Връщащ колектор „Floorbox MH“

Монтираният в кутия връщащ колектор е оборудван с всички необходими вентили. Връщащите тръбопроводи от всички отоплителни кръгове и допълнителни радиатори се провеждат в замазката към връщащия колектор и се свързват. Тук се извършва хидравличният баланс на всички кръгове чрез регулиращи вложки (вложка за измерване и регулиране на дебита).

Връзката на подаващите линии от топлинния източник към горния сферичен кран води до свързваща подаваща тръба с вентил за източване и обезвъздушаване. Към двата извода на тръбите се свързват разпределителите на подаващата линия на неизолирания под към регулаторите Unibox.

Връзката към връщащата линия от топлоизточника се осъществява чрез:
– изолация на колектора със сферичен кран;
– пас-парче за топломер;
– щранг-регулиращ вентил за хидравличен баланс на няколко обратни колектора, разположени един под друг;
– устройство за източване.

Гъвкавостта на системата при монтажа позволява да се подходи индивидуално към различните строителни дадености.

Практически примери за изпълнение на комфортно и икономично повърхностно отопление.

Недостатъци на досега използваното повърхностно отопление:
– в коридорите има малко място за разпределителните кутии;
– няма собствен контур за автоматично регулиране;
– нежелано и неконтролирано топлоотдаване от разпределителните кутии и връзките на кръговете;
– излишен разход на електроенергия от задвижващите устройства;
– бавно нагряване на повърхностното отопление след фаза на понижаване;
– висока температурна пулсация на места от пода;
– нежелано електромагнитно замърсяване.

Тези проблеми се решават чрез системата „Unidis“.

Примери за монтаж:

В ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА отпада етажният разпределител – познатият подаващ разпределител се замества с едно “разпределително табло”. То се разполага във всяко помещение под формата на изолирана подаваща линия вертикално от сутерена като възходящ щранг и хоризонтално върху неизолирания под в рамките на топлинната замазка.

Отпада скъпата електрическа инсталация за регулаторите на стайната температура. „Unibox E BV“ заменя задвижващия мотор “включено/изключено”.

Монтажът на „Unibox E BV“ се оптимизира чрез монтажния канал.

В сутерена в един единствен ново-разработен централен връщащ колектор „Floorbox MH“ се обединяват връщащите линии от отоплителните кръгове и допълнителните радиатори от всички етажи. Тук централно се извършва необходимият хидравличен баланс за цялата къща.

Връщащите линии са разположени свързани и изолирани във вертикална шахта в близост до подаващия щранг.

В МНОГОФАМИЛНА КЪЩА връщащият колектор „Floorbox MH“ се монтира като жилищна предавателна станция в близост до вертикалния възходящ щранг. Тук са обединени изискваните по закон функции.

Освен изолиращи сферични кранове, към регулиращия вентил за хидравличен баланс на жилищата, обезвъздушаване, източване, има пас-парче за топломер.

„Unibox E BV“ се монтира като в еднофамилна къща с новия монтажен канал във всяко помещение.

За контакти и повече информация натиснете тук.

Може да харесате още...