pixel

Правителството прие промени в Закона за енергетиката

На днешното си заседание Министерският съвет прие промени в Закона за енергетиката, които ще бъдат предложени за одобрение от Народното събрание. Според тях съществуващата към момента възможност операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи да отказват достъп до тях поради влошаване на условията за снабдяване, се отнема. Тя се заменя с възможност временно да се ограничи или преустанови достъпът на ползвателите при определени условия. Ограничаването на достъпа се отнася за вече присъединени ползватели. С измененията в българското законодателство се транспонират изцяло изискванията на европейски директиви, свързани с общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и на природен газ.

С други изменения на закона се въвежда задължението при отказ от присъединяване на нови потребители, операторите на електропреносната, електроразпределителната, газопреносната и газоразпределителните мрежи да мотивират писмено решението си. В момента изрично изискване за писмено мотивиране няма. По този начин ще се гарантира по-голяма правна сигурност за ползвателите на енергийни услуги.

Поставят се изисквания и към състава на надзорния орган на независимия преносен оператор. Той трябва да включва членове, представляващи вертикално интегрираното предприятие и членове, представляващи акционери – трети страни. Операторът на система за съхранение на природен газ ще има независими от вертикално интегрираното предприятие права за вземане на решения по отношение на активите, необходими за поддръжката, експлоатацията или разработването на съоръженията за съхранение. По този начин се гарантира независимостта на оператора, която трябва да бъде осигурена, дори и когато той е част от вертикално интегрирано предприятие.

Може да харесате още...