Premium Office – сградни технологии за съвременни офис сгради


– Безопасната, привлекателна и комфортна работна среда увеличава продуктивността;
– Поколението на дигиталната среда (digital natives) има високи изисквания към работната среда; сградните технологии са от изключителна важност за имиджа на сградата и нейната рентабилност;
– Благодарение на повишената доходност и по-ниски енергийни и оперативни разходи се постигат значително по-високи нетни оперативни резултати;

Siemens въвежда модулно решение за сградни технологии и услуги за офис сгради – Premium Office. Чрез цифровизацията на сградните технологии, новият продукт  трансформира обектите в интелигентни, високоефективни офисни среди. Premium Office предлага на мениджъри, собственици на сгради и инвеститори, конкурентно предимство на офис пазара и предоставя привлекателно място за работа.

Безопасна, привлекателна и комфортна работна среда

Основната цел на сградните технологии в офис сградите е да създадат безопасна, привлекателна и комфортна работна среда. Вътрешният климат оказва жизненоважно въздействие върху производителността и концентрацията на служителите, както и върху отсъствията им от работа по здравословни причини. Удовлетворението на потребителите на сградата, както и тяхната мотивация и фирмена лоялност също зависят от сградната технология, доколкото тя улеснява и създава благоприятна работна среда. Климатизацията, осветлението, осветеността, презентационните технологии и контролът на достъпа трябва да бъдат удобни, индивидуализирани и лесни за разбиране, като във все по-голяма степен тези действия се извършват чрез интелигентни (смарт) телефони и приложения.

Инвестиране в имиджа на сградите

Конвенционалните сградни технологии се допълват от нови, зависими от местоположението на обитателите приложения, които се свързват със сградната инфраструктура.  Това позволява на потребителите на сградата, включително и посетителите,  да се ориентират в нея, да определят местоположението на колегите (в офис пространства без фиксирани работни места) или да намерят преносимо офис оборудване. Компаниите, използващи такива технологии,  са перспективни и привлекателни работодатели особено за „дигиталното поколение”. В повечето офисни среди разходите за персонал представляват приблизително 90% от общите разходи. Инвестициите в сградни технологии, повишаващи мотивацията, производителността и творческия потенциал  на служителите са сравнително нисък разход и предлагат отлично съотношение между  ползи и цена.


Значително по-високи нетни оперативни резултати

Фасилити мениджъри, опериращи със сградата, и инвеститори, използващи Premium Office, се възползват от услуги, които пестят енергия и оперативни разходи, като непрекъснато оптимизират дейностите в сградата. Анализът на  получените данни за използването и експлоатацията на сградите дава резултати, които оптимизират потреблението на енергия, контролират нуждата от поддръжка и подобряват ефективността на помещенията. Намаляването на разходите и увеличаването на приходите в резултат на по-голямата възвръщаемост чрез използването на Premium Office позволяват на собствениците и инвеститорите да постигнат значително по-високи нетни оперативни резултати.

Premium Office – Модулна концепция

Premium Office се състои от разнообразни модули  – от пожарна безопасност и сигурност до енергийно-ефективни процеси и базирани на данни услуги. Решението  предлага и  ориентирани към потребителите услуги (свързващи инфраструктурата на сградата и данните, свързани с местоположението), както и услуги, подобряващи ефективността на разходите в сградата (превантивна  поддръжка и консултиране в областта на енергетиката и устойчивостта). В зависимост от търсенето и  бюджета модулите могат да се комбинират. През следващите години Siemens постепенно ще разширява обхвата на услугите и приложенията.

Premium Office се базира на интегрираната платформа за сграден мениджмънт Desigo CC, Desigo Room Automation System и на Siemens Remote Service Platform, която предлага сигурен трансфер на данни. Desigo CC може да контролира, наблюдава и оптимизира всички системи в сградата – от отопление, вентилация и климатизация до пожарна безопасност и сигурност, както и управление на енергията, осветлението и слънцезащитата.

Чрез Desigo CC взаимодействието на всички интегрирани системи е безпроблемно, включително и на компоненти на други производители. Системата Desigo Room Automation  осигурява постоянно управление на помещенията и перфектно взаимодействие между отопление, вентилация, климатизация, осветление и слънцезащита.


Вижте също...