pixel

Проекти по процедура Енергийна ефективност и зелена икономика се подават в офисите на Асистента по проекта

От 16 януари  т. г. започна приемането и проверката на проектите по процедурата за финансиране на енергийна ефективност и зелена икономика. Тя ще се извършва от Консорциум ТУ-Технологии – Рувекс ДЗЗД, избран за асистент по проекта.

Договорът е сключен в края на миналата година след проведена процедура по Закона за обществените поръчки. Проекти ще могат да се подават в осем офиса на Асистента по проекта – централен в София и регионални в Благоевград, Бургас, Варна, Монтана, Плевен, Пловдив и Русе.

Асистентът по проекта ще осъществява приемането на проектните предложения, извършването на проверка и становище относно съответствие с техническите изисквания за допустимите категории проекти по процедура, проверка на съответствието на проведените процедури за избор на изпълнители съобразно конкретните изисквания на процедурата и изискванията на ПМС № 55/2007, предоставяне на информационни услуги на потенциалните бенефициенти по процедурата; участие в информационни кампании, поддържане и актуализиране на интернет-базирана база данни и на интернет страницата по процедурата.

За да се облекчи кандидатстването, съкрати времето за проверка и осигури прозрачност и проследимост на процеса на проверката, Консорциум ТУ-Технологии по проекта е въвел електронна система за регистриране и обработка на постъпващата документация.

При регистрирането на проектното предложение, освен регистрационен номер, се генерира и уникален идентификационен цифров код, който позволява по всяко време през интернет да се проследява статуса на проектното предложение в процеса на проверката.

Информация за контактите и адресите на Асистента по проекта е публикувана на интернет страницата на процедурата и на сайта на Управляващия орган.

powerindustry-bulgaria.com

Може да харесате още...