Сертифицирани отоплителни котли Bisolid

Сертифицираните отоплителни котли Bisolid намаляват емисиите в атмосферния въздух и гарантират топлинен комфорт.

С началото на всеки отоплителен сезон, обществеността и медиите в България обръщат сериозно внимание на проблемите със замърсяването на атмосферния въздух и източниците на емисии на прах и фини прахови частици (ФПЧ).

Голяма част от населението в градовете, планинските и полу-планинските райони на страната масово оползотворява за отопление влажни дърва за огрев и високосернисти въглища, изгаряни в ниско ефективни печки, камини и котли на твърдо гориво. Липсата на автоматизирани битови топлинни източници за регулиране и управление на подаване на гориво във вид на дървесна биомаса и горивния процес води до преразход на гориво и замърсяване на околната среда. Използването на автоматизирани отоплителни котли, оползотворяващи горива във вид на дървесни пелети, с КПД>85% биха генерирали два пъти повече енергия за отопление, а вредните емисии на прах и ФПЧ10 и ФПЧ2.5 драстично биха били редуцирани.

Екотерм Проект ЕАД е компания, която разработва и предлага цялостни решения за намаляване на емисиите, генерирани от битовото отопление в атмосферния въздух, чрез използване на чисти и ефективни технологии за отопление.

Предлаганите от Екотерм Проект отоплителни котли Viadrus U22 Bisolid, Bisolid New K и Bisolid New N получиха сертификати от TÜV Nord за съответствие със стандарт БДС EN 303-5:2012.

Извършената от TÜV Nord продуктова сертификация на отоплителните котли, при режим на изгаряне на препоръчано гориво във вид на дървесни пелети, посредством тубусна пелетна горелка с ротационно почистване GP xx R tsc, показаха пълно съотвествие относно:
– Изискванията, методите и процесите на производството;
– Системата за управление на качеството;
– Изпитване за безопасността;
– Качеството на горивния процес;
– Работните и емисионните характеристики;
– Маркировката и поддръжката на отоплителните котли.

Извършените тестови изпитвания на отоплителни котли Viadrus U22 Bisolid, Bisolid New K и Bisolid New N с иновативната тубусна пелетна горелка GP xx R tsc с ротационно почистване показаха, че отоплителните котли се класифицират като котли клас 5, съгласно стандарт БДС EN 303-5:2012. Измерените емисии на СО, органично свързан въглерод (OGC) и прах, изпускани в атмосферния въздух при номинална топлинна мощност и минимална непрекъсната топлинна мощност попадат в нормите, дефинирани в стандарта.

Стойности на вредните емисии в димните газове, изпускани в атмосферния въздух (БДС EN 303-5:2012):

a) Отнесено към сухи изходящи газове, 0°C, 1013 mbar.
b) Котли, които са пуснати в експлоатация за изгаряне на гориво от категория E, съгласно класа до т.1.2.1 или гориво клас “e”, в съответствие с т. 1.2.3, не е необходимо да отговарят на праговите прахови нива, посочени по-горе. Действителните емисии на прах не трябва да превишават 200 mg/m³ при 10% O2 и трябва да бъдат посочени в техническата документация.

Отоплителните чугунени котли Viadrus U22 Bisolid са предназначени за изгаряне на твърдо гориво (въглища, битов кокс, дърва) и служат за отопление на малки и средни обекти, при максимално работно свръхналягане на водата до 0.4 МPа.

Възможността да се премине към отопление на дървесни пелети, чрез подходящ комплект за преустройство създава една напълно автоматизирана система, която предоставя максимален комфорт при отопление на едно- или двуетажни еднофамилни къщи и намалява вредните емисии във атмосферния въздух.

Комплектът за преустройство на котела съдържа следните компоненти:
– Тубусна пелетна горелка, окомплектована с горивоподаващ шнек;
– Фабрично изрязана врата, с фланец за котел Viadrus към пелетна горелка;
– Съответния брой прави чугунени плочи;
– Една крива чугунена плоча;
– Предпазен термостат, ръчен рестарт, 100°C;
– Контактен термостат 30-90°С.

Водогрейните котли Bisolid New K са проектирани като чугунени триходови котли, подходящи за изгаряне на твърди горива (дърва и въглища). Котлите са  предназначени за отопление на сгради с топлинни загуби от 14kW до 70kW, в зависмост от характеристиките на горивото и броя на секциите.

Посредством лесен демонтаж на фланеца на долната врата на котела и монтаж на тубусна пелетна горелка, със съответни комплект за преустройство, котлите Bisolid New K могат да осигурят топлинен комфорт на потребителите, чрез високо ефективно изгаряне на дървесни пелети, като отделените емисии на СО, органично свързан въглерод и прах са драстично редуцирани.

Стоманените триходови отоплителни котли Bisolid New N представляват топлоизточници, подходящи за отопление на жилища, еднофамилни и многофамилни къщи, публични сгради и помещения, производствени цехове и други подобни обекти с топлинни загуби в диапазона 20-80 kW.

Потребителите могат да си осигурят топлинен комфорт, чрез високо ефективно изгаряне на дървесни пелети. Лесно на долната врата на котела, чрез универсално преустройство и изолация, може да се монтира тубусна пелетна горелка GP xx R tsc. По този начин, въз основа на автоматизираното изгаряне на екологично чисто гориво, каквито са дървесните пелети, се намалява замърсяването на въздуха с парникови газове.

Съгласно фирмената политика на Екотерм Проект, всички преустройства на котли на твърдо гориво и настройката на режими на автоматично изгаряне на дървесни пелети се извършват само от оторизирани и обучени инсталатори и сервизни специалисти.

Извършената сертификация на отоплителни котли Viadrus U22 Bisolid, Bisolid New K и Bisolid New N ще предостави възможност на потребителите да използват техните топлоизточници при режим на експлоатация с екологично чисто гориво във вид на пелети от дървесина.

Това е едно много подходящо и високоефективно решение за потребителите в бита, което ще осигури използването на достъпно гориво – дървесни пелети и ще редуцира емисиите на прах, ФПЧ10 и ФПЧ2.5,  изпускани в атмосферния въздух.

Благодарение на дългогодишен опит на експертите и инженерите от развойно-изследователската дейност на компанията в областта на оползотворяване на дървесна биомаса и на собствено си “know how”, Екотерм Проект има възможността да предложи на българския и европейски пазар качествени и екологични продукти с търговска марка Bisolid с най-доброто съотношение цена-качество.

Предлаганите отоплителни котли от Екотерм Проект, сертифицирани в клас 5, съгласно високите изисквания на стандарт БДС EN 303-5:2012, ще спомогнат за подпомогане усилията на Република България за постигане на целите, свързани с намаляване на емисиите на вредни вещества, изпускани във въздуха, в контекста на пакета от политики на Европейския съюз.

Екотерм Проект е динамично развиваща се компания, с ясна мисия и бизнес стратегия и с дългосрочен ангажимент към своите клиенти. Следвайки своята дългосрочна бизнес идеология, мениджмънтът на Екотерм Проект е убеден, че предлаганите отоплителни съоръжения с търговска марка Bisolid ще удволетворят най-строгите изисквания на потребителите на пазара.

Повече информация за Екотерм Проект и гамата предлагани продукти може да бъде получена в дистрибуторската мрежа в цялата страна, на интернет страница www.ecotherm.bg или на страницата на фирмата във Facebook.

– качество на впечатляващи цени!

Може да харесате още...