Специални вентилатори за опасни зони от MAICO

Maico

В камери за боядисване, лаборатории, помещения с батерии, производствени помещения, търговски помещения, работилници и навсякъде, където се използват или съхраняват взривоопасни вещества, може да възникне така наречената експлозивна атмосфера. Опасните зони са среди, в които възникват и стават свободни запалими и взривни вещества под формата на газове, пари, мъгла или прах. Вентилаторите, монтирани на тези места, трябва да отговарят на строги изисквания за безопасност и качество и да имат защита от експлозия.

Maico

За да се гарантира безопасността в потенциално опасна среда, трябва да се поддържа тясно сътрудничество между всички заинтересовани страни (производител, монтажник, оператор, тестов център, надзорен орган). Производителят има задачата да анализира и оцени опасностите от възпламеняване на своите устройства и да ги класифицира към групите и категориите на устройствата съгласно актуалните директиви. Немската компания MAICO предлага обезопасени вентилатори, които отговарят на група II, категория 2 G за използване в зони 1 и 2 и отговарят на всички изисквания за безопасност и сигурност при правилно монтиране.

Maico

Един възможен източник на възпламеняване от вентилатора е неговата гореща повърхност, която се генерира от разсейването на мощността на двигателя. При нормална работа повърхностната температура достига стабилна, некритична стойност след известно време. В случай на повреди, като блокирано работно колело, температурата на повърхността може да нарасне много бързо и без съответните защитни мерки, това може да достигне температурата на запалване на взривоопасна среда и по този начин да предизвика експлозия.

Тези вентилатори имат датчик за следене на температурата, който е свързан с необходимата защита. Така при превишаване на определена гранична температура вентилаторът се изключва. Допълнителни защитни мерки произтичат от дизайна и избора на материал на вентилатора. Те са преди всичко нормативно оразмерена въздушна междина срещу лентата от въртящи се части, използването на антистатични, термо- и пламъко-устойчиви материали и стандартно съвместими материали.В зависимост от изискванията, MAICO предлага аксиални стенни вентилатори, аксиални тръбни вентилатори, полу-радиални тръбни вентилатори, както и аксиални покривни вентилатори с взривозащита в различни, особено компактни размери.

За повече информация: MAICO


Вижте също...