pixel

Споразумение за RED III: важна насока за възобновяемите енергии в ЕС

bioenergy

Споразумението, постигнато в тристранните преговори по Директивата за енергията от възобновяеми източници (RED III), е важен елемент от европейските законодателни пакети Fit-for-55 и REPowerEU, както и необходима стъпка за преструктурирането на енергийните доставки в ЕС. Въпреки това ангажиментът за задължителен дял на възобновяемите енергийни източници от 42,5% от крайното енергийно потребление на ЕС до 2030 г. трябваше да бъде по-амбициозен, тъй като само възобновяемите енергийни източници могат да осигурят устойчиви и надеждни доставки“, заяви председателят на Германската федерация за възобновяема енергия (BEE) д-р Симоне Петер.

„Комисията и Парламентът на ЕС бяха предложили дял от 45% на възобновяемите енергийни източници до 2030 г. Със съжаление трябва да се отбележи, че сега като цел са определени само 42,5% , а останалите 2,5% са включени само като мека мярка с формулировката „държавите следва да се стремят да достигнат 45%“. Новата индикативна цел за сградите е 29% за транспорта и съответно 42% за водорода, използван в промишлеността, които да се получават от възобновяеми енергийни източници до 2030 г., и 60% до 2035 г. „С оглед на неотдавнашния драматичен призив на Междуправителствената експертна група по климатичните промени, секторните цели трябва да бъдат преразгледани своевременно и да се избегне погрешният курс. Водородът трябва да бъде екологичен от самото начало. Вече не можем да си позволим скъпи изкопаеми горива“, допълва Питър.

bioenergy

Директивата RED III съдържа значителни подобрения за вятърната енергия. „Директивата предвижда чувствително ускоряване и опростяване на процедурите за одобрение. Считаме за много положително въвеждането на зони за ускоряване с по-кратки периоди на одобрение от максимум 12 месеца. Това ще даде тласък на развитието на вятърната енергия. Сега са важни подробностите по прилагането на национално ниво“, казва още Петер. Интересите на възобновяемите енергийни източници и мрежите са от първостепенен обществен интерес в целия ЕС, което има потенциала да отключи експанзията на възобновяемите енергийни източници и в други държави-членки на ЕС.

Не толкова еднозначно е влиянието на споразумението върху биоенергията. „Планираното въвеждане със задна дата на нови критерии за намаляване на парниковите газове за инсталациите за биогаз като предпоставка за изплащане на компенсации е тежък удар за сектора на биогаза. Необяснимо е, че изискванията към съществуващите инсталации ще бъдат по-високи от тези към новопостроените. По този начин регламентът застрашава не само съществуващите инсталации, но и желанието за бъдещи инвестиции. Като цяло биоенергията е регулирана в по-малка степен, отколкото се опасявахме, така че устойчивият вътрешен потенциал може да продължи да се използва по децентрализиран начин. Въпреки това трябва да се избягва изгарянето на дървесина в големи електроцентрали“, заключава Петер.

Може да харесате още...