Стоманени триходови котли Riello RTS 3S

Котлите RTS 3S са произведени в съответствие с Директива за ефективност 92/42/ CEE.

Когато се използват в съчетание с горелки, притежаващи CE маркировка, те отговарят и на изискванията на Директивата за газ 2009/142/CE и приложимите раздели от Директива за електромагнитна съвместимост 2014/30/UE и Директива за ниско напрежение 2014/35/UE.Когато котлите RTS 3S с мощност до 400 kW се използват в съчетание с нафтови горелки, те отговарят на изискванията на Директива за енергийно свързани продукти 2009/125/EC и на Европейски Регламент 813/2013.

Серия стоманени котли RIELLO RTS 3S са продукт на съвременно производство, интензивни проучвания и натрупан дългогодишен  опит в изследователските лаборатории на RIELLO Group. Произвеждат се 12 модела с мощност от 90 до 1 450kW. Предназначени са за производство на гореща вода за отоплителни инсталации, технологични нужди, получаване на битова топла вода чрез свързване с бойлер и други приложения в бита и промишленоста.

Серия

Модел Код
RTS 90 3S 20042418
RTS 115 3S 20031973
RTS 166 3S 20031974
RTS 217 3S 20031976
RTS 255 3S 20031977
RTS 349 3S 20031978
RTS 448 3S 20031979
RTS 511 3S 20031980
RTS 639 3S 20042417
RTS 850 3S 20044152
RTS 1160 3S 20047381
RTS 1450 3S 20047391

Характеристики:
– Висока ефективност;
– Ниски емисии (когато е окомплектован с low NOx горелка).

Описание на продукта

Котлите RTS 3S са високоефективни стоманени триходови котли за централизирани отоплителни инсталации. Когато се комбинират с буферен съд, могат да се използват и за подгряване на вода за Б.Г.В. RTS 3S са моноблочни котли със затворена горивна камера. Пламъкът от горелката гори в пламъчната тръба (1-ви ход на димните газове). През отвор в задния край на горивната камера, димните газове постъпват в канал, който ги отвежда обратно в предната част на котела (2-ри ход на димните газове). Това значително допринася за намаляването на емисиите NOx, защото отвеждането на димни газове с висока температура е основната причина за сформирането на емисии NOx. В предната част на котела, димните газове преминават през вдлъбнатина в изолацията на вратата на котела и се отвеждат обратно към задната част на котела, чрез сноп димогарни тръби (3-ти ход на димните газове). В снопа от димогарни тръби има вградени турбулатори, които интензифицират топлообмена. По този начин се постига максимална ефективност на котела. От снопа с димогарни тръби димните газове се отвеждат към комина на котела. Техният специален дизайн (с тръбен сноп над горивната камера) прави тези котли далеч по-тесни от обикновените двуходови котли и затова по-лесно се инсталират в котелни помещения с тесни врати или където пространството е ограничено. Горелката се монтира на вратата на котела, която има панти. Това позволява настройването и поддръжката, както на горелката, така и на котела без да се налага свалянето на горелката. Тялото на котела е топлоизолирано с високоефективна изолация от минерална вата, която свежда топлинните загуби през корпуса на котела до минимум. Корпусът на котела е изработен от предварително боядисани панели, облицовани с изолация от минерална вата. Когато котела е окомплектован с газова горелка, минимално допустимата температура на връщащата вода е 50°C. Когато котела е окомплектован с нафтова горелка, минимално допустимата температура на връщащата вода е 37°C.

Контролни табла

Контролните табла RIELLO, които могат да се окомплектоват със стоманените котли RTS 3S са посочени в таблицата. Тези контролни табла могат да покрият всички нужди на отоплителната система и на инсталираните в нея уреди. Спазвайте строго указанията, посочени в таблицата, за да осигурите безпроблемна работа и максимална надеждност на котела през периода на неговата експлоатация.

Контролни табла:

Модел Тип
Tech Clima Top климатичен контрол
Tech Clima Comfort климатичен контрол
Tech Clima Mix климатичен контрол
Tech Prime електро-механичен
Tech Prime ACS електро-механичен

Когато е монтирано табло TECH CLIMA TOP или CLIMA COMFORT, трябва да се предвиди и температурен датчик на тръбата на връщащата вода.

Препоръчани нафтови горелки

Препоръчаните горелки, с които могат да се получат оптимални експлоатационни параметри на котлите r RTS 3S са:

Препоръчани газови горелки

За повече информация за инсталирането, ел. свързването и настройката на горелката, обърнете се към придружаващите я инструкции.

Ако инсталирате вече съществуваща горелка на нов котел, винаги правете следните проверки:
– Уверете се, че характеристиките на горелката покриват нуждите на котела;
– Уверете се, че дължината и диаметъра на горивната глава на горелката отговарят на стойностите, посочени в таблицата.

Технически характеристики на котли с нафтови горелки <400kW

Технически характеристики на котли с газови горелки <400kW

Технически характеристики на котли >400kW

Габаритни размери и тегло

Позициониране на котела

Стоманените котли r RTS 3S трябва да бъдат монтирани в специално предвидени за целта котелни помещения, оборудвани с адекватна вентилация и отговарящи на всички законови изисквания.

Препоръчва се котела да се инсталира на фундамент, за да се предотврати засмукване на прах от вентилатора на горелката.Линията за захранване на горелката с газ трябва да бъде инсталирана по такъв начин, че панелите и вратата на котела да могат да се отварят без да се налага демонтиране на горелката. Когато инсталирате котела, предвидете достатъчно пространство около него, така че всичките му предпазни устройства да бъдат леснодостъпни и да не се затруднява обслужването му.

Ако газа, с който се захранва горелката е по-тежък от въздуха (например пропан-бутан), тогава монтирайте всички електрически части на поне 500 мм от нивото на пода.

Подвързване към съществуващи инсталации

Когато инсталирате тези котли към вече съществуваща инсталация, винаги проверявайте:
– Уверете се, че комина може да понесе температурата на димните газове и че е изработен в съответствие с всички законови изисквания. Комина трябва да е с възможно най-малко колена, изолиран и да няма  запушвания.
– Уверете се, че електрическата инсталация е изпълнена от квалифициран техник и отговаря на законовите изисквания.
– Уверете се, че инсталацията за захранване с гориво отговаря на всички законови изисквания.
– Уверете се, че разширителния съд е с достатъчен обем да покрие температурните разширения на топлоносителя.
– Уверете се, че помпите са с подходящ дебит и напор.
– Уверете се, че отоплителната инсталация е била почистена (от варовик и други замърсители) и добре обезвъздушена.
– Уверете се, че е инсталирана подходяща система за подготовка на водата, захранваща котела, ако същата не отговаря на посочените в таблицата параметри.

Референтни стойности:

PH 6-8
Електропроводимост под 200 μS/см (25°C)
Хлорни йони под 50 ppm
Йони на сярна киселина под 50 ppm
Желязо под 0,3 ppm
М-алкалност под 50 ppm
Твърдост 35°F
Серни йони не
Амониеви йони не
Силиконови йони под 30 ppm

Хидравлични връзки

Котлите RTS 3S са проектирани за подгряване на вода в отоплителни инсталации. Те също така могат да подгряват и топла вода за Б.Г.В., ако към тях бъде подвързан буферен съд. Хидравличните връзки са описани в таблицата:

Схема 1 – подгряване на вода за отопление и БГВ

Байпасната помпа работи в периодите, в които няма заявка за необходимост от подгряване на топла вода за отоплителната инсталация. Тя предпазва котела от това в него да се върне вода с твърде ниска температура.

Докато системата работи, тази помпа трябва да гарантира дебит между 20 и 30% от максималния дебит, трябва да осигури температура на връщане на водата не по-ниска от минималната допустима.

Температурния датчик на връщащата вода трябва да бъде разположен във връщащата тръба на разстояние от 3 до 5 пъти от нейния диаметър, по посока на отдалечаване от котела. Това е необходимо, за да може коректно да бъде отчетена температурата на връщащата вода.

Отвеждане на димните газове

Отвеждането на димните газове трябва да се извършва през специално предвиден за целта комин, който трябва да отговаря на всички законови изисквания, като връзките към него трябва да са добре уплътнени.

Коминът трябва да гарантира минималната тяга, специфицирана в приложимите стандарти, като се приеме нулево съпротивление в точката на присъединяване към комина. Неправилно оразмерените комини могат да доведат до шум, да предизвикат проблеми с конденз и да окажат негативно влияние върху параметрите на горенето. Връзките трябва да са добре уплътнени, като зацелта се използват подходящи материали.

Неизолираните комини са потенциален източник на опасност, защото могат да причинят изгаряне.

Отличните топлотехнически показатели, високото качество, широката гама от термични диапазони, улеснен монтаж и сервизиране правят стоманените водогрейни котли  RTS 3S универсални за приложение в различни сфери на битовото и промишлено топлоснабдяване.

Стоманен триходов водогреен котел RTS349 3S, комплектован с газова модулираща горелка RS44 M/MZ монтиран за нуждите на поточна технологична линия в “Nobel International” – гр. Елин Пелин.

За контакти и повече информация – Калория.

Може да харесате още...