Интегриране на ОВК системи в умни и адаптивни фасади

Според много проучвания сградите потребяват около 40% от енергията в света. Освен това, в Европа все още 84% от отоплението и охлаждането се генерират от изкопаеми горива, а само 16% от възобновяема енергия. Фасадите са най-важният строителен елемент, касаещ енергопотреблението, въздействието върху околната среда и комфорта...