Търсят се идеи за устойчиви градски проекти в София

„Фонд за устойчиво градско развитие на София – ФУГРС“ започва процедура по реинвестиране на средства в нови градски проекти. Реинвестирането ще бъде възможно до 2025 г., като прогнозният общ размер на средствата, които поетапно ще са на разположение за финансиране на нови проекти, е около 30 млн. лв. В тази връзка, Фондът започва набирането на нови идеи за устойчиви градски проекти, реализирани на територията на Зоните на въздействие на ИПГВР – София, в които да вложи този ресурс.

Условията за допустимост на градските проекти са както следва:

Проектът трябва да съответства на целите и обхвата на допустимите дейности по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ в следните приоритетни области:

1.1  подобряване на социалната инфраструктура: образование, здравеопазване, културно наследство, спорт, чрез развитие на местното предприемачество, в области от изброените, които изостават в развитието си, и подобряване на енергийната ефективност;

1.2  подобряване на физическата среда и превенция на риска чрез възстановяване на деградирана или декапитализирана градска инфраструктура;

1.3  устойчиви градски транспортни системи  чрез модернизация и развитие на мрежите от инфраструктура за обществен транспорт и комуникации, както и свързаната инфраструктура;

1.4  организация и подобряване на икономическите дейности чрез развитие и изграждане на нови институции на бизнес средата.

Повече подробности по условията за допустимост и кандидатстването можете да откриете на страницата на фонда.


Вижте също...