pixel

Вече има национален план за намаляване на облъчването с радон

Вече има национален план за намаляване на облъчването с радон

Правителството прие национална програма за намаляване въздействието на радон в сградите (2013-2017 г.), стана ясно след днешното редовно заседание на МС.

Радонът е естествен източник на йонизиращо лъчение. Облъчването с него води до повишен риск за развитие на рак на белите дробове. Основен източник на радон във въздуха на дадена сграда са почвата и скалите, върху които тя е построена. Като инертен газ той може свободно да прониква в сградите чрез дефекти във външната им обвивка или малки пукнатини в основата им.

Стратегическата цел на програмата е да се формира дългосрочна политика за намаляване и предотвратяване риска за здравето на хората в резултат от въздействието на високи концентрации на химичния елемент в сгради.

Програмата предвижда провеждане на представително национално проучване за нивата на радон в сгради, което ще доведе до изготвянето на радонова карта на България.

Данните от проучването ще позволят приемането на адекватни мерки за защита на населението от риска при дългосрочно облъчване от радон.

В рамките на програмата се предвижда да се изготви методика за определяне на районите с висок радонов риск. Ще бъде създадена национална база данни, обединяваща резултатите от всички измервания. Те ще служат на населението за проверка при закупуване, наемане и реконструкция на жилища. Предвижда се да бъде направен и анализ на провеждания контрол при строителния процес.

Ще се определят изисквания към методите и средствата за измерване на радон, както и нормативни изисквания и методични указания за понижаване на нивата им в съществуващи и при проектирането на нови сгради.

Програмата ще има собствена интернет страница, на която ще бъдат публикувани данните от проучванията и друга информация, свързана с изпълнението на дейностите по документа.

greentech.bg

Може да харесате още...