pixel

Ядрена безопасност: стрес тестовете за аварийни натоварвания напредват

Европейските стрес тестове на аварийни натоварвания на атомните електроцентрали напредват добре и ще повишат допълнително ядрената безопасност и сигурност в ЕС, посочи Комисията в първото си съобщение относно тестовете на аварийни натоварвания. След ядрената авария във Фукушима ЕС реагира бързо и постигна съгласие за доброволни проверки на всички 143 атомни електроцентрали в съюза, провеждани въз основа на набор от общи критерии. В своето съобщение, публикувано днес, Комисията разглежда първите констатации от тези тестове на аварийни натоварвания и посочва някои области на политиката, в които новата рамка на ЕС за ядрена безопасност може да бъде засилена с общи стандарти. Резултатите от стрес тестовете на аварийни натоварвания ще станат известни догодина след приключването на проверките.

Еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер заяви: „Стрес тестовете на аварийни натоварвания представляват основна стъпка в нашите усилия за повишаване на безопасността и сигурността на атомните електроцентрали в Европа. Не можем да приемем нищо по-малко от най-високите възможни технически стандарти. Въпреки че всяка отделна държава-членка има право да решава дали да произвежда електроенергия от АЕЦ или не, трябва да се гарантира, че гражданите не са изложени на опасност и че най-високите стандарти за безопасност не само са предписани, но и се спазват навсякъде в ЕС и отвъд границите му.“

Всички 14 държави-членки на ЕС, които експлоатират атомни електроцентрали (Белгия, България, Германия, Испания, Нидерландия, Обединеното кралство, Румъния, Словашката република, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чешката република и Швеция) както и Литва, която понастоящем извежда от експлоатация последния си действащ блок, участват в тези тестове на аварийни натоварвания. Съседите на ЕС като Швейцария и Украйна също участват активно в начинанието, а други съседни страни потвърдиха ангажимента си да участват.

Стрес тестовете напредват добре съгласно договорения график и сроковете са спазени. Ядрените оператори трябваше да изпратят първоначален знак на националните оператори до 15 август, а националните регулатори трябваше да изпратят своите междинни национални доклади на Европейската комисия до 15 септември.

Стрес тестовете на аварийни натоварвания се извършват на доброволен принцип и се провеждат за пръв път в ЕС. Обстойните и прозрачни оценки, които се извършват в момента, ще повишат допълнително ядрената безопасност и сигурност в ЕС. Предвид защитата на гражданите на ЕС, от първостепенно значение е да бъде установен процес, който цели възможно най-високи общи стандарти за безопасност и сигурност.

Заплахи за сигурността, а именно предотвратяване и реагиране на преднамерени действия, биват оценявани в успореден процес, провеждан под егидата на Съвета на ЕС. В доклада за напредъка от новосъздадената Специална (ad hoc) група на Съвета по въпросите на ядрената сигурност, приложен към междинния доклад на Комисията, се подчертава, че в ангажимента си по отношение на ядрената сигурност държавите-членки са готови да отидат по-далеч, като използват пълноценно и засилят съответните международни режими.

Европейската комисия вече е в процес на съставяне на първите изводи от стрес тестовете, въпреки че окончателните резултати от проверките на аварийни натоварвания ще станат известни едва следващата година, когато те приключат. В съобщението се определят редица области на политиката, в които се счита че са необходими допълнителни действия, или чрез по-добро съгласуване между държавите-членки, или чрез предлагане на ново законодателство на ЕС в областта на ядрената безопасност:

•Новото законодателство на ЕС може да определи общи критерии за избор на площадка, проектиране, изграждане и експлоатация на атомните електроцентрали. Правните разпоредби следва също така да засилят независимостта на националните регулатори, които издават лицензията и извършват проверките на място.

•Държавите-членки следва да изготвят планове за управление на трансграничния ядрен риск, за да се подготвят по-добре за ядрени аварии и за координиране на действията за реагиране.

•Следва да бъде постигнат европейски подход по отношение на отговорността. Жертвите следва да получават едно и също обезщетение, независимо от тяхната страна на пребиваване.

•Изследователските програми на ЕС следва да се съсредоточат върху ядрената безопасност.

Операторите трябва да представят окончателния доклад до 31 октомври 2011 г., а националните органи — до 31 декември 2011  г. Окончателните национални доклади ще бъдат предмет на процес на партньорски проверки, провеждани от експерти от други държави-членки и от представител на Европейската комисия.  Европейската комисия ще представи крайните резултати пред Европейския съвет на заседанието, планирано за юни 2012 г.

Резултатите от националните доклади и партньорските проверки ще бъдат публични.

Може да харесате още...