pixel

Защо Блайбург избра неутрална по отношение на СО2 топлофикационна система

„В крайна сметка успях да осигуря енергоподаване за съгражданите ни – и в същото време качеството на живот се подобри значително. Най-общо казано, убеден съм че моите действия бяха правилни и мога само да ви препоръчам да последвате примери като този тук в Блайбург. Ключът към оцеляването е устойчива икономика!“
Франц Скук, предприемач и млекопроизводител от Блайбург, Австрия

Отопление с биомаса от местни ресурси

Франц Скук от Блайбург е не само млекопроизводител – той е и иновативен предприемач, който управлява собствена система на биогаз в своята ферма от 1999 г., която подава 300 kW електроенергия в обществената мрежа.

Скук използва отпадна топлина, за да отоплява своята къща и стопанските си сгради. Преди няколко години успехът на неговата система го вдъхновил да отправи погледа си дори по-далече. Той разработил топлофикационна система, която използва дървесни частици като гориво за топлоснабдяване на местната общност с намерението да допринесе за нейната енергийна независимост.

Неговият проект, “Biowärme Bleiburg” (отопление с биомаса), не е необичаен за Австрия. В околността само в радиус от 100 км има около 100 подобни проекта. Топлофикационните мрежи базирани на възобновяеми източници на енергия са особено популярни в селата и малките градове в Австрия и фукционират успешно успоредно с конвенционалните топлофикационни системи още от 1980 г.

Biowärme Bleiburg влиза в експлоатация през 2003 год. Днес това е един от основните доставчици на топлоенергия в живописния район. Въпреки, че както казва самият Франц Скук, „пътят на развитие от фермер до енергиен доставчик“ е дълъг, той трябвало да преодолява политически и технически предизвикателства, за да създаде една надеждна, рентабилна и неутрална по отношение на CO2 топлофикационна система за своя роден град.

Топлофикацията в Австрия

Около 10% от топлинната енергия се произвежда чрез използване на възобновяеми източници (~55% от газ, ~25% от въглища, ~10% от мазут). Най-често използваният източник на възобновяема енергия е дървесината или дървесните частици, но има и проекти, при които се използва слама, биогаз, геотермална енергия или промишлена отпадна топлина.

Конвенционални и алтернативни топлофикационни системи съществуват съвместно в хармония, освен всичко поради факта, че диференциацията става все по-размита, тъй като общинските топлофикационни мрежи интегрират в системите си и топлоцентрали работещи с биомаса, докато топлофикационните мрежи работещи на биомаса използват също и мазутни котли за посрещане на пиковите натоварвания.

Но защо развитието на алтернативни топлофикационни системи в Австрия се случва на такъв сравнително ранен етап? Втората голяма петролна криза от периода 1979/80 год. стана причина Австрия да осъзнае, пълната си зависимост от доставките на петрол и газ. Освен това, търсени са решения за засилване на австрийската икономика, особено в селските райони.

За да се намали зависимостта от изкопаеми горива и да се подпомогне горското стопанство, австрийската държава взема решение да оказва финансова подкрепа чрез отпускане на субсидии за местни топлофикационни проекти, насочени към използването на биомаса за гориво.

Възможност за Блайбург

Защо Скук избрал точно Блайбург, макар топлофикационните системи използващи биомаса да са едно прозаично решение? Причината е проста: инвеститорът живее в околността и може да осигури необходимата биомаса от своите собствени производствени съоръжения или от други местни фирми. Той притежавал също така земята в близост до градския център, където трябвало да се построи топлоцентралата. Освен това, местното население било много възприемчиво по отношение на проекта, тъй като цените на петрола нараствали, а 90% от домакинствата използвали индивидуални отоплителни системи на течно гориво.

Личните контакти помагат

Първоночално топлоенергията трябвало да се продава от доставчик, който не е местен, но тази идея била отхвърлена, понеже личният контакт между оператора и крайните потребители е ключа към успеха. В крайна сметка самият г-н Скук започнал да продава топлинната енергия след като основал компанията си през 2002 год. Той бил подпомогнат много от Данфосс във връзка с документацията на съществуващите отоплителни системи и разработването на предложения за оптимизация на свързването на всеки отделен обект. Най-голямото предизвикателство за Франц Скук било да убеди потенциалните потребители на топлинна енергия да преминат към местен доставчик, който поначало идвал от съвсем различен сектор, а именно селскостопанския.

Освен това, съществуващите отоплителни системи (обикновено в добро работно състояние) трябвало да бъдат изцяло подменени. Добрите отношения на Скук с местното население му помогнали да спечели тяхната подкрепа и да разшири продажбите. Строителните работи започнали през 2002 г. Котелната инсталация била готова за експлоатация през февруари 2003 г. и първите потребители били захранени.

Описание на системата

Обектът е проектиран за около 1400 часа работа с пълно натоварване годишно за 229 отоплителни дни (средно 3360 дни за Блайбург). Вече 70 % от потенциалните клиенти на топлофикационната мрежа са обхванати.

Понастоящем 110 сгради са свързани към нея, включително една казарма, една прогимназия, един дом за стари хора, други общински сгради и частни домове. Всеки потребител е свързан към топлофикационната система чрез абонатна станция на Данфосс. Всяка абонатна станция е конфигурирана индивидуално според отоплителните потребности на клиента. Абонатните станции са снабдени с комуникационен контролер, който управлява вторичната система според потребностите (в различни работни режими и т.н.). Могат да се управляват три контура за отопление и битова гореща вода. С използването на абонатна станция гореща вода може да се произвежда и в отделен кръг, който е свързан към вторичната страна. Има възможност за присъединяване на допълнителни контролери в зависимост от нуждите и те могат да се управляват дистанционно от домовете. Консумираната енергия се отчита с топломер във всяка абонатна станция.

Централен контрол и управление

Контролерът комуникира с топлинната централа посредством LON шина по меден кабел, който е положен заедно с топлофикационните тръби. Така операторът на мрежата може да има достъп до контролерите на абонатните станции, за да ги контролира и управлява чрез системата за централизирана визуализация и дистанционно управление. Чрез тази визуализационна система може да се оптимизира цялата топлофикационна мрежа. Тя показва температури, последните количества консумирана топлинна енергия и още много информация. Чрез конкретни мерки за регулиране могат да се изгладят пиковете в мощността, за да стане по-ефективна цялата мрежа.

Отчитането и издаването на сметки също е дигитализирано при тази система – вече не е необходимо топломерите да бъдат отчитани на място при абонатите.

Използване на местни ресурси

Топлофикационната система използва както дървесни частици, произвеждани на самия обект от остатъчна дървесина, така и отпадна топлина от двигатели работещи с биодизел, в резултат на което енергийният баланс е неутрален по отношение на CO2. От въвеждането на мрежата в експлоатация спестените емисии на CO2 възлизат на 9,538,200 тона годишно. Това означава, че всяка година се спестяват 770,000 литра мазут за отопление.

Устойчива икономика

Във всички случаи г-н Скук е постигнал своите цели що се отнася до „Biowärme Bleiburg“: да направи системата рентабилна колкото е възможно по-бързо и да укрепи своя фермерски и лесничейски бизнес. Освен това е дал възможност на местната общност да направи решаваща крачка в посока на целите поставени от политиката по отношение на климата и постигане на енергийна независимост: “Аз успях да осигуря енергоподаване за нашите граждани в крайна сметка, като същевременно качеството им на живот значително се подобри. Най-общо казано, убеден съм че моите действия бяха правилни и мога само да ви препоръчам да последвате примери като този тук в Блайбург. Ключът към оцеляването е устойчива икономика!”

Следните услуги и продукти бяха предоставени от Данфосс по време на този проект:

– Консултации по време на етапа на разработване на проекта

– Съдействие при избора на партньори за проекта

– Съдействие при продажбата на топлоенергията

– Доставка на абонатните станции (Unistat 2013), разпределителни системи и компоненти за вторичните системи

– Доставка на регулиращи компоненти и управляващи вентили за централните отоплителни системи

– Внедряване на система за централизирана визуализация и управление

– Въвеждане на абонатните станции в експлоатация от сервизен техник на Данфосс

– Съдействие при разширяването на топлофикационната мрежа

– Дейности по текущото техническо обслужване

 

3 добри причини да изберете Данфосс

Данфосс е нещо повече от доставчик на широк спектър от първокласни решения. Вникване в потребностите на клиентите и техническият ни експертен опит ни превръщат в силен партньор за вашия бизнес.

 

Може да харесате още...