Защо не трябва да се пести от инвестицията и как това се отразява на разходите? По истински случай.

UltraGas

Как спестяване на 3700 евро от инвестицията може да доведe до увеличение на ежегодния експлоатационен разход до 8000 евро за всяка година експлоатация? По истински случай.

Защо не трябва да се избира най-нискобюджетната оферта и как тя води до по-високи разходи за инвеститорите след това? Истински случай от практиката.

Целта на инвеститорите и предприемачите в началото на всеки проект е съвсем очевидна: да се изгради или реконструира дадената сграда с модерни технологии, като разходите за изпълнението често играят огромна роля в избора на системи. Залагането на ниски инвестиционни разходи не може да гарантира бъдещите икономии. Един такъв проект е реконструкцията на историческа сграда в центъра на Прага.

Говорим за сграда с много зеленина, стъклени стени, мрамор и елегантност. Внимателно проектираните осветителни тела от ново поколение, индивидуалните тела за отопление и охлаждане, контролът върху влажността в помещенията, автоматичното затъмняване на стъклата и много други решения подчертават изключителността на сградата. Тя е екологосъобразна. Съвременният подход към екологията е доказан със сертификата LED Gold. За съжаление дори и с избора на международно призната марка за качество не се гарантира използването на екологичен или ефективен източник за отопление.

Случай от практиката – реконструкция на офис в Прага

Реконструкцията на сградата включва реновацията на офис площи на осем надземни етажа с обща площ от 6830 m², добавяне на нова част от сградата и вътрешен двор, който да бъде използван. Друг елемент на реконструкция и една от целите на проекта е да се създаде ефективен източник на топлина, който може да използва енергията по най-добрия начин и да я предоставя на сградата до степента, от която се нуждае. Тези изисквания са изпълнени в проекта, благодарение на няколко кондензни газови котли UltraGas® 800D. Хидравличната им схема е следната:

UltraGas

Хидравлична схема с кондензни котли UltraGas

Поради намаляването на бюджета от страна на инвеститора, в етапа на изпълнение на проекта, кондензните газови котли от Hoval бяха заместени с друг топлинен източник, който според техническата документация показваше сходни технически параметри и свойства. Заявената промяна доведе до повече модификации, включително и подмяна на хидравличната инсталация и преди всичко засегна функционалността на цялата отоплителна система на сградата.

Системно решение с кондензни газови котли

Ако погледнем от по-близо приложената схема на системата, ще открием съществени разлики.

Няма първична помпа

Схемата на котлите UltraGas® не включва първична циркулационна помпа, хидравличен изравнител и изравнител на диференциалното налягане, защото тези котли имат голям вътрешен воден обем, поради което отпадат изискванията за минимално количество дебит през системата.

Разделно високо- и нискотемпературно връщане

От двете страни на котлите можем да видим два отделни входа за връщане на топлоносител. По-високо се включва връщането от радиатори и БГВ например, които работят при температури 80/60°C. Нискотемпературното отопление, което работи при температури 35/25°, като например водно подово отопление, се връща в по-ниската част на котела.

Ние знаем, че точката на оросяване на димните газове е около 57°C. Ако върнем всички отоплителни кръгове заедно в един вход, ще получим температура над тази точка, в резултат на което няма да има кондензация на димните газове и няма да може да се оползотвори тяхната топлина. Именно поради този факт, е много важно да има разделно високо- и нискотемпературно връщане на топлоносителя. Благодарение на това, че в ниската част на топлообменника се усилва кондензният процес и се оползотворява допълнителната енергия останала в димните газове.

ΔТ- ограничения

Друго предимство на UltraGas® е, че не е ограничен от ΔT (температурна разлика между подаване и връщане). Определящите фактори за системата са максималната температура на подаване на топлоносител и връщащата температура (поради кондензацията).

Котел с алуминиев топлообменик работи само с ΔT до 25K, но UltraGas® няма това ограничение. В сравнение с друга система, с котел с алуминиев топлообменик, системата с UltraGas® не се нуждае от допълнителни елементи (хидравличен изравнител, помпи).

В сравнение със схемата на изпълнена инсталация, когато е избиран заместител на котел UltraGas, не са взети предвид проектираните данни, а само цената на съоръжението.

По-ниско бюджетното изпълнение се състои от два газови котела, чиято структура и хидравлично съпротивление изискват първична циркулационна помпа, която да осигури изискването за минимален поток – инсталират се големи помпи, които трябва да работят непрекъснато.

С цел да се осигурят подходящи условия за работа на отделните помпи, е необходим също и регулатор за диференциално налягане. Поради своята структура, инсталираните котли не позволяват температурната разлика да бъде по-голяма от 25 К. В случай, когато мощността е ограничена, температурата на отоплителните кръгове също е ниска (съгласно пропорцията). Котлите трябва да поддържат необходимата температурна разлика, което увеличава връщаната температурна стойност, поради което те не работят в кондензен режим.

UltraGas

Пример за ефективно решение за отопление на офис сгради с газов кондензен котел

10% по-малко ефективност без кондензация (ако не се достигне кондензен режим)

Кондензация се получава, ако се постигне охлаждане на димните газове до температура под точката на оросяване, като при този процес се отделя топлина. Тази топлина представлява 11% от енергията на изгорелите газове, а увеличаването на ефективността зависи от достигнатото ниво на охлаждане на димните газове.

Истинската разлика между кондензни котли, които работят в кондензен режим и тези, които не го достигат е около 10% (за информация: разликата между кондензен котел и ниско температурен котел с температура на димните газове около 200°C е над 25%).

В дадения случай, тези заместващи котли дори и в най-добрия си работен режим не могат да влезнат в кондензен режим.

UltraGas

Схема на котелна инсталация със заместващите котли с общо температурно връщане на топлоносител.

Резултатът в цифри:

Въпреки че заместването на даден тип кондензен котел с друг изглежда лесно, то със сигурност не е така и често само тази подмяна не е достатъчна. В нашия случай, подмяната на кондензните котли намалява цената на съоръженията, но значително увеличава оперативните разходи.

Нека приемем, че котелната газова инсталация с мощност от 750 kW ще има разход средно около 63 000 евро на година. Икономиите, които ще бъдат генерирани от котел с ефективност от 109%, работещ в кондензационен режим съответства на 10% от разходите за газ, т.е. 56 700 евро на година. Консумация на електрическа енергия от циркулационните помпи на котела, ако приемем мащаба и времето на работа, както и текущите цени на електроенергията, съответства на консумация от 5 000 kWh на година и следователно около 1700 евро на година. Като обобщение работата на системата в описания случай струва с 8 000 евро повече за година.

Спестяванията в изпълнението на проекта, чиято цел беше да се заменят котлите, не предвиждаха разходи за циркулационните помпи и тяхното управление, за регулатор на диференциално налягане, както и в този конкретен случай, за допълнителна коминна система за димни газове (сдвоеният котел UltraGas® има нужда само от един комин за димните газове). Освен това, материалите и структурата са изключително важни и за разлика от заложените заместители котли, котлите UltraGas, които бяха заложени в проекта, имат изключително дълъг живот на експлоатация – до 30 години.

Разликата, в числено изражение:
– приблизителни разходи на котелна инсталация с мощност до 750kW: 63 000 евро/годишно;
– 10% спестяване на разходи за газ ~ 6300 евро/годишно;
– по-голяма консумация на електрическа енергия 5000 kWh/годишно или 1700 евро/годишно .

Общо увеличение на експлоатационните разходи = 8 000 евро/годишно

Допълнителни разходи:
– циркулационна помпа и управление, регулатор на деференциалното налягане, допълнителна коминна система.

Общите спестявания на инвестицията в сравнение със заложеното в оригиналния проект са: 3700 евро.

Експлоатационен живот на котела:
– Текущо решение – само алуминиев материал. Очакван живот на инсталацията: 10-15 години;
– Технология на Hoval – комбинация между алуминий и неръждаема стомана. Очакван живот на инсталацията: над 30 години.

Инвестицията в съвременни технологии и интелигентни контролни системи изисква по-задълбочени познания и проучвания. За съжаление сертификатите, които се издават за системите, не гарантират оптимално използване на техническите решения. Процесът на планиране и изпълнение се влияе от няколко фактора, които независимо един от друг оформят окончателният вид на сградата, включително и нейната ефективност. Спестяването от инвестиции не е задължително да се приема в буквален смисъл, защото има много по-дълбок смисъл и дългосрочен ефект върху разходите за поддръжка, живот и функциониране на системата като цяло.

За съжаление в този случай от практиката – реконструкцията на историческата сграда в центъра на Прага, показва реалността, където последиците от намалената инвестиция води до увеличените експлоатационни разходи, които са за сметка на наемателя или новия собственик.

Всичко за кондензните газовите котли UltraGas® вижте тук.

Консултирайте се сега с експерт на Hoval за Вашата инвестиция или проект, вземете безплатна консултация: 0885777355, www.hoval.bg