pixel

Златен медал за Erato Pelletherm 25

На 64-я Международен технически панаир в Пловдив фирмата бе отличена със златен медал, който е шести  в колекцията на фирмата. “Ерато” за пореден път демонстрира, че е модерна, иновативна, с дългосрочно перспективно планиране, с отличен мениджърски и изпълнителски екипи фирма. С разработената си 10 годишна програма за оползотворяване на Биомасата, мозъчният тръст на фирмата доказва, че е прогнозирал задаващата се енергийна криза. Намаляващите запаси от традиционните горива, растящата им цена, почти непосилните вече сметки за електроенергия все по-осезаемо отстъпват място на възобновяемите енергийни източници.

В условията на енергийна криза, която никой не може да прогнозира, кога и как ще приключи, “Ерато” предлага по-евтино гориво, чрез въвеждането в експлоатация на иновационния си водогреен котел Erato Pelletherm 25. Напълно автоматизираният процес на запалване, подаване на горивото и почистване, лесното обслужване, високата надежност, модерният дизайн са само част от качествата, които златният лауреат притежава и го правят равностоен конкурент на останалите „мързеливи” съоръжения на електроенергия, нафта, газ.

Ерато Pelletherm 25 автоматичен е стоманен водогреен пелетен котел за отопление със системи с локално топлоснабдяване, а също така и за подгряване на битова гореща вода. Котелът е автоматизиран, което дава възможност да се използва в системи с програмируем стаен термостат. Съоръжението е произведено в дъщерната фирма “Ерато Продукт ООД” – гр.Хасково.

Съоръжението може да използва следните видове гориво:
– дървесни пелети с размер 6 и 8 mm, с категория : A, AB, B, BC, C, CD, D, DE, E, EF;
– изсушени костилки (от череши, от вишни);
– смес от пелети и костилки (например 50/50);
– пелети от друга биомаса (например остатъци от добив на зехтин);
– друга биомаса под формата на пелети, но след тест и одобрение в лабораторията на фирмата;

Съоръжението е оборудвано с :
– стоманен топлообменник за загряване на топлоносителя;
– димосмукателен вентилатор;
– вентилатор за въздух за горене;
– линеен двигател за почистване на зоната на горелката от пепелния остатък;
– дневен бункер за гориво с вместимост около 135 kg;
– модул за управление, в който може да се променят параметрите на работа, в зависимост от потребностите и спецификата на всяка отделна инсталация и клиент;
– контейнер за пепелния остатък с вместимост 8-10 kg;
– лост за ръчно почистване на тръбния сноп;

Съоръжението е снабдено с :
– система за автоматично разпалване на горивото;
– система за автоматично почистване на пепелния остатък от зоната на горелката;
– система за ръчно почистване на тръбния сноп от натрупаната пепел;
– шнекова система за автоматично дозиране на горивото;

Основни технически характеристики:

Параметър Стойност Дименсия
Наименование на съоръжението Ерато – Pelletherm 25 автоматичен

Erato Pelletherm 25 automatic

Тип на съоръжението Водогреен котел
Номинална топлинна мощност 25 kW
Режим на работа на съоръжението 90oC/70oC (подаваща/връщаща)
Мощностен диапазон 18 – 25 kW
Използвано гориво Дървесни пелети
Изсушени костилки от череши
Смес : 70% дървесни пелети + 30% зърна от фуражна царевица
Изсушени костилки от сливи
Изсушени костилки от кайсии
Категории използвани пелети (съгласно класификацията на Ерато) A, AB, B, BC, C, CD, D, DE, E, EF
Разход на гориво при номинална мощност 6.0 kg/h пелети
Среден месечен разход на гориво в отоплителна инсталация 1400 kg/месец пелети
Отпадък при изгаряне на горивото Пепел Количеството зависи от пепелното съдържание в горивото
Капацитет на (междинния)
бункер за гориво
200 dm3
135 kg пелети
Ефективност 89 %
Температура на изходящите газове 155-165 oC
Максимална температура на циркулационната вода в топлообменника 90
o
C
Маса 395 kg
Габаритни размери
Дължина 1350 mm
Височина 1450 mm
Широчина 920 mm

Предназначение и приложение на съоръжението:
Пелетният водогреен котел “Ерато Pelletherm 25“е автоматизирано съоръжение, което оползотворява дървесна биомаса под формата на пелети. Котелът е предназначен за отопление на малки и средни жилищни обекти (с разгърната площ 200 m2 и повече в зависимост и от разположението), апартаменти, офиси, къщи с топлинни загуби, отговарящи на мощността на съоръжението. Лятно време съоръжението може да бъде използвано за подгряване на битова гореща вода чрез инсталиран бойлер с вградена серпентина. Този котел е комплексно съоръжение – състои се от водогреен топлообменник, пелетна горелка, шнеково устройство и бункер за гориво, електронен модул за управление на горивния процес, вентилатор за подаване на свеж въздух за горене и вентилатор за отвеждане на димните газове. Котелът е изграден от модули, което позволява гъвкав подход при монтаж от инсталаторската група. Горивото се отнема от бункера под действието на гравитацията, преминава през отсекател и се подава в горелката чрез шнеково устройство, което се управлява от специализиран контролер. Горивният процес се осъществява в горелката в условията, осигурени от пещната камера и продуктите на горене се отвеждат през тръбния сноп на топлообменника към изхода чрез димосмукателен вентилатор. Под горелката се намира пепелника, който събира минералния остатък и така се улеснява обслужването на съоръжението. Почистването на пепелта става ръчно, през определен период от време в зависимост от вида/категорията на горивото. Работата на котела се осигурява от контролер, който поддържа неговата ефективност и надеждност с цел постигане на желания топлинен комфорт. Този контролер осигурява интерфейс за връзка със стаен термостат, при което може да се реализира икономична експлоатация на съоръжението. Пепелният остатък от горелката се отстранява посредством почистващ механизъм, а разпалването става автоматично чрез загряване на пелетите с пистолет за горещ въздух. Конвективният тръбен сноп на котела е снабден с интензифициращи топлообмена турбулизатори, които осигуряват високия коефициент на полезно действие на съоръжението. Топлообменникът на котела е снабден с лост за ръчно почистване на тръбния сноп, което е препоръчително да става при всяко зареждане на бункера с гориво или поне при изхвърляне на пепелния остатък от пещната камера;

Основни особености на съоръжението:
– котелът е екологично чист и не допринася за отделяне на парникови газове в атмосферата;
– котелът е изграден от модули, което позволява гъвкав подход при монтаж от инсталаторската група.
– използваното гориво е възобновяем източник на енергия и това го прави относително независимо от цената на петрола и други източници на енергия;
– за горене се използва въздух, който е в котелното помещение, ето защо трябва да бъде осигурен достъп на пресен въздух от околната среда в това помещение;
– при достигане на зададената температура на циркулационната вода, контролерът преминава в режим на готовност, при което периодично се подава определено количество гориво, за да се поддържа горивния процес;
– при липса на горивен процес за дефиниран в програмата на контролера период, котелът спира да работи;
– при липса на пелети контролерът на котела показва на дисплея си специфичен текст, който информира за причината за спиране на съоръжението;
– управлението на котела е снабдено с авариен термостат, което го предпазва от инцидентно прегряване;
– тръбният сноп на котела в снабден с турбулизатори, които осигуряват ефективен топлообмен между димните газове и стените на топлообменника и така се поддържа висока ефективност на съоръжението;
– автоматично подаване на гориво, с което се поддържа горивния процес и потребната топлинна мощност;
– периодично специализиран механизъм автоматично почиства пепелния остатък от горелката и така се поддържа горивния процес в оптимални граници;
– ръчно периодично почистване на пещната камера от пепелния остатък от горивния процес. Препоръчва се ръчно периодично почистване на пепелта от горелката, както и на пепелните частици от горивната камера. – този период се определя в зависимост от пепелното съдържание на горивото;
– ръчно зареждане на бункера за гориво;
– интерфейс за връзка със стаен термостат;
– съоръжението трябва да работи в “отворена” отоплителна система.

Отличаващи характеристики спрямо съоръжения, производство на други фирми:
– конструкцията на горелката е специално разработена за безпроблемно и високоефективно оползотворяване на горива с пепелно съдържание, превишаващо изискванията на действащите европейски норми за пелети от дървесина;
– специално разработен механизъм реализира автоматично периодично почистване на пепелния остатък от скарата на горелката и осигурява условия за ефективен горивен процес дори при оползотворяване на гориво с високо пепелно съдържание;
– конструкцията на горивоподаващия механизъм е снабдена с отсекател, който не позволява връщане на горещи димни газове към бункера за гориво и възникване на пожар при аварийни ситуации;
-топлообменникът е реализиран като компактна монолитна конструкция, включваща пещна камера и конвективен сноп с вертикално разположени тръби;
– тръбният сноп е снабден с почистващи пружинни елементи за отстраняване на пепелния остатък от нагревните повърхности, като пепелта пропада в зоната на пещната камера и се изхвърля с контейнера за пепелта. Почистващите елементи се задвижват ръчно чрез лостов механизъм, което гарантира висока надеждност на този процес;
– монтираните турбулизатори (монтирани в тръбния сноп), изцяло нова разработка, осигуряват високо интензивен топлообмен между димните газове и стените на котела, като същевременно спомагат и за аеродинамичното почистване на тръбите;
– конструкцията на котела е модулна и опростена от гледна точка на разглобяването / сглобяването, което позволява лесен монтаж и сервизиране.

Тези, които са се докоснали до ЕРАТО или са се възползвали от техните услуги са удовлетворени и изключително благодарни. А това е повече от злато!

 

Може да харесате още...