pixel

Знания, умения и реални възможности с професионалните обучения на ЦПО към Рувекс

ruvex

Център за професионално обучение към “Рувекс” АД е открит през 2009 г. и е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768. Първите курсове, които ЦПО към “Рувекс” АД провежда са за Обследване за енергийната ефективност и са свързани с основната дейност на фирмата.

С течение на времето Центърът разширява своята дейност и към момента предлага широка гама от обучения, като основният акцент се поставя върху курсове от направление „Електротехника и енергетика“.

ruvex

Изключителен интерес за курсистите представляват обученията по „Електрически инсталации“, „Термопомпени инсталации“, „Фотоволтаични инсталации“ и обучението за работа с флуорсъдържащи парникови газове.

Обучение по част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност: „Възобновяеми енергийни източници”, курс: Фотоволтаични инсталации” и „Термопомпени инсталации“.

Едни от най-търсените курсове са „Фотоволтаични инсталации” и „Термопомпени инсталации“. Те се провеждат като професионални обучения по част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Възобновяеми енергийни източници”.

Продължителността на обучението по „Фотоволтаични инсталации” е 44 учебни часа, в които обучаемите придобиват необходимите познания по теория и практика.  Програмата на курса е съобразена с натовареността на работещите, като теоретичната част се провежда онлайн и включва модулите: фотоволтаични клетки и модули; автономни PV системи и фотоволтаични електроцентрали. Обучението по практика се провежда в присъствена форма в специално оборудвана зала в Вusiness Center Ruvex. В обучението са включени и часове, които се провеждат на реален работен обект, където обучаемите практикуват вече наученото и придобиват по-голяма увереност в уменията си.

ruvex

Продължителността на обучението по „Термопомпени инсталации“ е 34 учебни часа. По време на него курсистите се научават да определят дали дадена инсталация е подходяща за монтиране на термопомпена система, да прогнозират техническите и икономическите параметри на системата, за да изберат най-подходящия тип термопомпа за конкретния обект. Подробно се запознават с необходимите инструменти и материали, както и с личните предпазни средства. След приключване на обучението курсистите умеят да инсталират в екип термопомпена инсталация, да извършват диагностика и да откриват и решават евентуални технически проблеми, както и да извършват обслужване и мониторинг на действаща термопомпена система.

ruvex

Теоретичната част и на двете обучения се осъществява в онлайн форма, а практическата им част се реализира присъствено в специално оборудвани зали в Business Center Ruvex.Обученията завършват с изпит по теория и практика. Издържалите изпита се регистрират в Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ – монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Обучение по част от професия „Електротехник”, специалност: „Електрически инсталации”.

ruvex

Голям интерес за обучаемите представлява курсът по „Електрически инсталации“, който се провежда като професионално обучение по част от професия „Електротехник”, специалност „Електрически инсталации”. Той е подходящ както за начинаещи, така и за хора, които вече работят в тази сфера. В програмата с продължителност от 92 учебни часа е включено и провеждане на практически занятия на обект – производствената практика. Така обучаемите черпят знания и опит от реалната работна среда и след края на курса вече са истински професионалисти.

Всички курсисти, които успешно са завършили професионалното си обучение в Център за професионално обучение към „Рувекс“ АД, получават Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката. Към удостоверението се издава и Europass приложение, което да го легитимира в страните от Европейския съюз.

Обучение за хладилни и климатични техници

ruvex

Съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове ЦПО към “Рувекс” АД е одобрен и от Българската браншова камара по машиностроене за провеждане на обучения за работа с флуорсъдържащи парникови газове.

Курсовете се провеждат съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и са предназначени за хладилни и климатични техници. Продължителността им е три дни, като в третия ден се провежда изпит по теория и практика пред комисия, назначена от Българската браншова камара по машиностроене. Издържалите изпита получат документ за правоспособност с валидност 5 години, който се признава в страните от ЕС.

Много хора все още имат колебание относно перспективите, които може да предостави едно професионално обучение, но истината е, че тези специализирани курсове са изключително полезни и практически насочени и дават възможност за една допълнителна квалификация или дори понякога и за преквалификация. По този начин пред курсистите се откриват нови възможности за реализация и професионална кариера. Екипът на ЦПО към „Рувекс“ АД има множество истории за техните реализирали се курсисти, така че ако все още се колебаете, потърсете ни, за да Ви разкажем повече и да Ви дадем насоки, за това кое е най-подходящо за Вас.

Повече информация за всички предлагани от ЦПО към „Рувекс“ АД курсове и връзка с нас може да намерите на сайта на Рувекс.

Може да харесате още...