Общи условия за използване на сайтовете на Пасита медиа

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване, преди да използвате сайта otoplenie.eu. Тези общи условия представляват Договор между Вас и собственика на otoplenie.eu, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас, като Потребител на услугите на сайта otoplenie.eu. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта otoplenie.eu.

Собственикът на otoplenie.eu не носи отговорност за изразените от авторите твърдения. Всички потребители получават правото да използват услугите на сайтовете, наричани занапред в този документ и само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Собственикът на otoplenie.eu се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за получаване на бюлетин. Разкриването им е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Собственикът на otoplenie.eu може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за посещенията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори), без да дава достъп до имейлите на регистрираните потребители.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него имейли за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до собственика на otoplenie.eu на адрес box@pasita.net.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация и общите условия за ползване на сайтовете.

Пасита медиа прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Собственикът на otoplenie.eu не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на собственика на otoplenie.eu за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Собственикът на otoplenie.eu не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Собственикът на otoplenie.eu не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Собственикът на otoplenie.eu има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Собственикът на otoplenie.eu си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация.

В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия.

Собственикът на otoplenie.eu си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.

Собственикът на otoplenie.eu си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

Собственикът на otoplenie.eu си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„Потребител“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на Собственикът на otoplenie.eu.

„Услуга/и“ на сайта включват:
– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за управление на информационните ресурси в сайта

„Партньор“ е всяко лице, с което собственикът на otoplenie.eu се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

„Злонамерени атаки на трети лица“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.