pixel

Децентрализирани климатични системи на Hoval за спортни и многофункционални зали

Hoval TopVent RoofVent

Най-доброто решение за климатизация на спортни зали  може да се постигне с децентрализирани апарати на Hoval – вентилация, климатизация и рекуперация в едно.

Описание на системното решение на Hoval:

Характеристики на децентрализираните климатични системи

Вместо да бъде дистрибутиран през сложна въздуховодна мрежа, въздухът при децентрализираната система се подава и отвежда посредством няколко децентрализирани апарати, които са равномерно разпределени върху покрива на залата. В допълнение към вентилацията и отоплението, децентрализираните климатични системи изпълняват всички необходими функции за климатизацията на помещението. Това включва охлаждане, изсушаване, както и адаптирана система за контрол на въздушния поток. Подаването на топло/студоносител може да бъде както централизирано, така и децентрализирано.

Предимствата на децентрализираните климатични системи:

За разлика от централната система, децентрализираните климатични апарати по принцип работят без въздуховоди.

Това означава:
– предимство по отношение на теглото – до 70% по-малко в сравнение с централната система;
– липса на загуби поради неплътност на мрежата. При използване на въздуховоди са налице въздушни течове в размер от 2% до 6%;
– няма понижаване на качеството на доставяния въздух, дължащо се на замърсяване в мрежата (синдром на болната сграда);
– няма задръстване на сградната инфраструктура (тръби и тръбни инсталации, преносни системи и т. н.);
– нисък общ пад на налягането и по този начин по-ниска консумация на енергия за пренос;

Hoval TopVent RoofVent


Заложени съоръжения
:
2 броя Hoval RoofVent LKW 9/c, дебит на въздуха 7650 m³/ч, пресен въздух 0-100%, рециркулация 100-0%%, Qот=66kW, Qохл=39kW.

Предимствата на децентрализираните климатични системи не се свеждат единствено до намаляване на разходите при тръбните инсталации; компактните модули лесно се вграждат в сградната конструкция благодарение на по-малкото им тегло. Това позволява една след друга да се инсталират нови системи, а съществуващите лесно да се разширяват. Необходимите разходи и труд за монтаж са по-ниски, благодарение на стандартните и напълно готови за инсталиране апарати; същото се отнася и за контролните системи (които са „plug and play” /постави и използвай/). Поддръжката на апаратите може да се извършва откъм покрива и това е възможно в работно време, тъй като краткотрайното изключване на всеки отделен апарат не представлява проблем.

Децентрализираната система съответно разполага с пригодена контролна система. По този начин се осигурява възможност за:
– управление и регулиране на отделните модули за експлоатация в различни работни режими;
– различно ползване на отделните части на помещението – реализира се икономия от експлоатационни разходи посредством оптимизация на нуждите от вентилация и отопление и обособяване на независими зони за вентилация и отопление;
– посредством различни за отделните зони работни режими е възможно постепенно приспособяване към различни нужди от вентилация и отопление от зона към зона, като напр. високи температурни разлики;
– висока степен на потребителско одобрение поради възможността за контрол и настройка на междузонови климатични стойности.

Освен това децентрализираните климатични системи предлагат и други предимства за потребителя с високата си експлоатационна сигурност, тъй като една система се състои от множество апарати, които могат да работят и независимо един от друг.

Разпределение на въздухопотока при децентрализираните климатични системи

Различните функции на помещенията изискват различни въздушни потоци като например рециркулация и/или подаване на пресен въздух. Децентрализираните апарати притежават вградени въздушни дифузори. По този начин наслояването се намалява до по-малко от 0.2 K/m като пропорционално намаляват и енергийните нужди.

Hoval TopVent RoofVent

Смесена вентилация

Както е видно от графиките по-долу, чрез разположени на покрива апарати се осигурява по-добро разпределение на въздуха по вертикала и липсата на топлинни джобове в подпокривното пространство.

Hoval TopVent RoofVent

Рекуперация:

Вече затопления въздух, не се изхвърля директно в атмосферата, а му се отнема топлината и се предава на входящия пресен въздух, т.н. рекуперация. Това води до 60% спестявания от разходите за подгряване на входящия студен пресен въздух.

По-кратък срок на изплащане поради по-ниски експлоатационни разходи

За разлика от централните съоръжения за обработка на въздуха, децентрализираните системи по принцип работят без мрежа от въздуховоди за подаване и изсмукване на въздух. В резултат намаляват инсталационните разходи. Понастоящем монтажът е лесен с предварително окабелените модули. Също така въздушните инжектори осигуряват високо ефективно разпределение на въздуха, а това означава по-ниски инвестиционни разходи.

Но най-много икономии могат да бъдат реализирани посредством по-ниските експлоатационни разходи. Изчислено е, че разходите за построяване на сградата по отношение на целия срок на експлоатация са едва 30%. Останалите 70% засягат потреблението (експлоатационните разходи). Експолоатацията на една спортна зала предполага спорадично (нерегулярно, нецелодневно и неежедневно използване на залата), което означава, че системата трябва да е гъвкава и да може за кратко време да климатизира залата ефективно, каквато е децентрализираната климатична система на Hoval.

Обобщение

Децентрализираните системи, приложени в спортни зали и съоръжения, отговарят във висока степен на разнообразните изисквания за климатизация на големи еднообемни помещения  поради тяхната приспособимост и ефективност:

– автоматичната контролна система;
– малката тежест;
– разпределението на въздуха по вертикала (ниска стратификация);
– ниските монтажни разходи;
– рекуперацията;
– ниските експлотационни разходи.

Тези предимства правят децентрализираните системи привлекателни за инвеститорите.

Реализирани системни решения от Hoval вече  има в няколко зали в България, а други предстоят.

Hoval TopVent RoofVentHoval TopVent RoofVent

За контакти и повече информация – Ховал България.

Може да харесате още...