pixel

Victrix Maior TT – комфорт и икономичност от Top Tech технология

Това е най-модерната гама от кондензационни газови котли в платформата “Top Tech”, произведена във високо автоматизираните линии на IMMERGAS в Италия, състояща се от две проточни версии 28 и 35 kW и версия само за отопление  35 kW.  Заедно те създават перфектна гама, за да отговорят на новите Европейски Директиви за използване на енергия. Всички модели се отличават с модулационна циркулационна помпа с нисък разход, предназначена за постигане на високи нива клас за енергийна ефективност за отопление на помещения и производство на гореща вода.

Ето защо VICTRIX MAIOR TT е идеален за нови инсталации, както и за подмяна на съществуващи уреди.

Функции, гарантиращи един висок клас:

Автоматично объзвъздушаване на отоплителната инсталация – първоначално зададена и използване при необходимост.

Проверка на димоотводната система – предварително зададена и задействане при необходимост. Вградена интегрирана логика за избор на параметрите на вентилатора – например подходящ минимален/максимален диапазон на оборотите.

Адаптивен горивен процес –  чрез комбиниран електрод – запалителен/детекторен, тази система индиректно отчита стойностите на CO2 (чрез измерване на йонизационния ток).

Електрониката се стреми да поддържа постоянна оптимална стойност на йонизационния ток /експериментално отчетена/, променяйки дебита на газа и променяйки оборотите на вентилатора. Тази технология носи следните предимства:
– Котела постоянно ще се само-адаптира при при отчетени промени в горивния процес (гориво/въздух).
– Без ръчно настройване (механичен газов вентил или смяна на дюзи) системата може да контролира:
• промени в калоричността на газа (например различни смеси на LPG, добавка на други газове към природния газ);
• Промяна на типа на газа (чрез параметриране със софтуера);
• промени на плътността на въздуха-различно атмосферно налягане.

Електронна помпа с PWM контрол възможност за работа в един от следните режими:
Константно ΔT: чрез настройка на ΔT между подаването към системата и връщането от нея (в диапазона от 5 ÷ 25°C –със стъпка 1°C, стандартна стойност 15°C);
Пропорционален напор: скоростта на помпата варира  в съответствие с подаваната мощноста от горелката, по-висока мощност – по високи обороти на помпата. Също така могат да бъдат зададени гранични стойности за максимална и минимални обороти на помпата;
Константна скорост.

BOOST  функция за БГВ – при комбиниранте котли в летен режим, първичният кръг на котела не е загрят това създава неудобство за клиента налгайки се да изчака уреда да се подготви за произвоство на БГВ. BOOST функцията поддържа котела в готовност, като значително увеличава комфорта на ползване на БГВ и намалява времето за изчакване.

Адаптивност при производство на БГВ = най-висок комфорт, независимо от динамиката на потребление. Благодарение на регулатора на дебит, електронния дебитомер и двата сензора за температура на БГВ, котела гарантира производството на БГВ с желаната температура, независимо от променливите налягане и дебит на входящата студена вода.

Тази функция опростява комбинирането на котела в случаите на подаване на предварително подготвена вода за БГВ – например от термо-соларна инсталация, и едновременно с това намалява риска от прегряване на уреда  при подаване на температури към него над 40˚С.

Непрекъсната свързаност – Изборът на web базираната платформа за комуникация, контрол и диагностика – DOMINUS предоставя една нова възможност на потребителя за управление на уреда, независимо от разстоянието.
– Възможност за промяна на всички текущи параметри – режим на работа,  отопление, БГВ
– Задаване и промяна на настроените дневни и седмични температури и периоди за отопление
– Текуща диагностика на функциониране
– Получаване на известия при възникване на грешка в работата на уреда
– Дистанционно рестартиране
– Сервизно диагностициране – при споделяне на сервизен достъп.

Всичко това гарантира постигането на висока удовлетвореност от страна на потребителя, и заедно с това постигането на гъвкавост при монтаж и адаптиране, и не на последно място намалени разходи за отопление и БГВ.

Високото ниво на сервизната служба на Амакс газ ООД, както и натрупания опит въз основа на реализираните над 16 000 стенни газови котли е едно допълнително преимущество в лицето на всеки потенциален и бъдещ клиент, избрал да довери комфорта в дома си на уредите IMMERGAS.

Технически данни Мерни единици
VICTRIX MAIOR
28 TT 1
ErP
35 TT 1
ErP
35 TT X 1
ErP
Код 3.024882 3.024883 3.024884
CE сертификат 0694CP7233 0694CP7233 0694CP7233
Максимална термична мощност (режим отопление) kW 24,9 34,9 34,9
Максимална термична мощност (режим БГВ) kW 29,1 34,9 34,9
Минимална термична мощност kW 2,9 3,6 3,6
Максимална топлинна мощност (режим отопление) kW 24,0 34,2 34,3
Максимална топлинна мощност (режим БГВ) kW 28,0 34,2 34,2
Минимална топлинна мощност kW 2,8 3,5 3,5
Ефективност при ном. топлинна мощност (80/60°C) % 96,6 97,9 97,9
Ефективност при 30% натоварване (80/60°C) % 102,5 103,2 103,2
Ефективност при ном. топлинна мощност (40/30°C) % 102,3 106,0 106,0
Ефективност при 30% натоварване (40/30°C) % 108,3 108,5 108,5
Измерен CO при природен газ mg/kWh 29,0 24,0 24,0
Измерен NOX при природен газ mg/kWh 25,0 26,0 26,0
Дебит на БГВ при прод. производство (ΔT=30°C) l/min 13,3 16,3
Максимално работно налягане на кръга за БГВ bar 10,0 10,0
Температурен обхват (настройваем) °C 20-85 20-85 20-85
Маскимално налягане на отоплителния кръг bar 3 3 3
Обем на разширителния съд litres 10 10 10
Разполагаем напор на вентилатора (max/min) Pa 203/100 258/116 258/116
Клас на електо-защита IPX 5D 5D 5D
Тегло на уреда -пълен kg 33,9 35,8 35,8

За повече информация посетете www.amaxgas.com

Може да харесате още...